Het bewustzijn los van het lichaam

Het bewustzijn los van het lichaam

Aura Oasis Logo

Buitenlichamelijk bewustzijn en de spirituele consequenties

Sommige wetenschappers deden jarenlang kritisch hersenonderzoek naar de basis van ons geheugen en ons bewustzijn. Dit onderzoek levert een mysterie op, omdat er krachtige aanwijzingen zijn dat de geest; het bewustzijn en het geheugen in het bijzonder, blijkt te kunnen bestaan buiten de hersenen. Om enkele namen te noemen: Prof J.C. Eccles, Sir Cyril Burt, Dr. Wilder Penfield, Prof. W.H. Thorpe; Prof John Lorber (hersenonderzoek), de bioloog Rupert Sheldrake en aan de psychologische kant, Prof. Carl Jung hadden alle ernstige aanwijzingen dat het bewustzijn losstaat (los kan staan, maar meestal verbonden) van de hersenen.

Spirituele consequenties

Indien ik kan aantonen dat de geest buiten het lichamelijke bestaat heeft dit wetenschappelijke spirituele consequenties. Eén ervan houdt noodzakelijkerwijze ook in dat het leven na de dood bestaat en dat er dus ook een hemelsfeer bestaat, waar we allen weer herenigd worden. mindflight Het betekent ook dat ons leven dient om eruit te leren, vooral met elkaar leren omgaan in vrede en liefde, het opdoen van kennis en het ontwikkelen van een verlangen naar een hogere evolutie. Als lichaam en geest afzonderlijk kunnen bestaan is het niet langer nodig een kwetsbaar lichaam te bezitten eens de aardse reïncarnatiecyclus ten einde is. Daarvoor is het uiteraard ook noodzakelijk dat men kan loslaten van de materie wat gemakkelijk kan als men beseft dat de geest ook materiële wensen vervult in het zielenleven na de dood. Het is niet nodig hierop uitgebreid in te gaan daar doorheen het artikel gaandeweg de gevolgtrekkingen onbewust in uw eigen geest opkomen en begrepen worden. Daarom staat hier tussen deze artikels het spirituele meestal tussen de lijnen. De denktank die het bij jezelf losmaakt, kan ik hier niet onder woorden brengen daar de onderbewuste kennis die daaruit binnen in jezelf als conclusie optreedt moeilijk in woorden te vatten is, wat ook niet hoeft, het onderbewuste weten wordt beter begrepen en gaat veel dieper. Daarom gaan we over op wat veel beter te beschrijven is en wat dichter bij ons aards begrip een idee schept van de aard van onze identiteit en de onlosmakelijke verbinding met alles wat er bestaat.

Een citaat van David J. Calmers zoals verschenen in de “Scientific American”

“Het bewustzijn, de subjectieve ervaring van het Zelf; kan een fenomeen zijn dat eeuwig buiten het bereik van de neurologen valt. Zelfs een gedetailleerde kennis over de werking van het menselijk brein en de neurologische correlaties van het bewustzijn; faalt om te verklaren waarom menselijke wezens een zelfbewuste geest hebben”

Zijn hersenen werkelijk noodzakelijk?

Misschien klinkt deze kop wat vreemd, maar het volgende voorval dat niet in zijn eentje voorkomt zal je zeker tot nadenken stemmen. Professor John Lorber, deed hersenonderzoek door middel van Hightech scantechnieken. In 1982 publiceerde hij echter een heel bijzonder geval waarvan hij het artikel noemde naar de kop van deze alinea: “Is your brain really nessecary?”

Een vreemd rapport

In dat artikel vermelde hij het volgende geval:

Een jonge student die een eerste graad in wiskunde behaalde en een IQ heeft van 126 en zich sociaal volledig normaal gedraagt bleek zo goed als geen hersenen te bezitten. (Dit is geen fictie maar een wetenschappelijk rapport dat op werkelijke feiten berust). 1

De dokter verwachtte bij zijn onderzoek grotere hersenen omdat zijn schedel ook een grotere vorm had. Bij een hersenscan werd toen ontdekt dat in plaats van de normale 45 cm dikke hersenweefsel tussen de ventrikels en de oppervlakte van de cortex, deze jongen slechts een dunne laag had van slechts 1 mm. 2

Dit was een hard feit waar men wetenschappelijk niet naast kon kijken maar die men wel kan klasseren bij de zeldzame onopgeloste medische raadsels, waardoor ze vergeten geraken .

De aanwijzingen vanuit verschillende hoeken

De OBE 3 of “Out of the Body Experience”, de BLE of Buitenlichamelijke Ervaring. Wie denkt dat Muldoon de eerste was die verslagen publiceerde van uittredingen, uittreding2 waardoor de wereld in kennis van het fenomeen werd gesteld, heeft het ernstig mis. Reeds lang in de geschiedenis is de uittreding bekend, meestal in occulte kringen, maar het is zo goed als zeker dat sommige kruiden (drugs) uittredingen veroorzaken. De overbekende orakels bijvoorbeeld maakten meestal gebruik van dampende kruiden waarboven de ziener(es) op een hoge stoel de dampen inademde die hem/haar in een andere staat van bewustzijn brachten, vermoedelijk betrof dit in vele gevallen een uittreding. (Dit is ook de methode van Don Juan die Carlos Castadena leerde zoals hij in zijn zeer eigenaardige belevenissen beschrijft in zijn boeken 4 )

De eerste ernstige rapporten van OBE’s zijn de conclusies van C.G. Jung. Uit verschillende getuigenissen waarvan de waarneming geverifieerd kon worden ontdekte hij de buitenlichamelijke staat. Dit kwam voor in bewusteloze toestanden, zoals ook onder hypnose kan bereikt worden en zodanig dat dit dus ook kunstmatig kan worden opgeroepen. Daarna was het Monroe die met zijn bestseller “Uittredingen” het fenomeen internationale belangstelling gaf. Dit leidde tot Internationaal onderzoek naar het fenomeen dat enkel kan verklaard worden als de geest in staat is het lichaam te verlaten en elders waarnemingen kan doen.

De NDE of “Near Dead Experience” – De BDE of “Bijna Doodervaring”.

Hoewel zuurstofgebrek in de hersenen een hallucinatie kan veroorzaken die gelijkt op een NDE is het uitgesloten dat dit de oorzaak is. Er zijn namelijk voldoende gevallen van NDE bekend zonder dat er sprake kan geweest zijn van een dergelijk zuurstofgebrek. Toch gaat het in bijna alle gevallen om een klinische dood waarbij geen hersengolven meer geregistreerd worden. Hersengolven worden echter bij iedere waarnemende of geestelijke prikkeling waargenomen zoals ook bij dromen en hallucinaties, waardoor ook de kritiek vervalt dat de NDE niet geregistreerd wordt omdat hij in de diepere lagen van de hersenen niet meer kan gemeten worden. Toch blijkt iemand die “klinisch dood” verklaard is in staat te zijn uittredingen te rapporteren met nauwkeurige verslagen over wat hij gezien en gehoord heeft, terwijl hij op een mogelijke andere plaats dan zijn lichaam waarnemingen kon doen. De waarnemingen zijn altijd 100% verbijsterend correct. Dit beschrijft tot zover het uittredend gedeelte dat er niet noodzakelijk bij hoeft te horen, net zoals bij een uittreding niet noodzakelijk een NDE hoeft te horen. De NDE beschrijft echter meestal een toestand van reizen door een tunnel naar het licht die een zeer emotionele belevenis blijkt te zijn met euforische vrede en liefdegevoelens. 5

Het reizen door de tunnel moet gezien worden als het ontbreken van een zijzicht, waardoor de blik alleen ziet wat zich voor en achter het reizend lichaam bevindt 6. Dat het hier gaat om het reizen met een zeer hoge snelheid door de kosmos kan uit de beschrijvingen van de getuigen die omgekeerd door de tunnel reisden bevestigd worden. Zij zien de aarde verkleinen, zien het zonnestelsel verwijderen, de melkweg, de vele andere melkwegen tot ze door een barrière buiten de kosmos bij het Licht komen. Behalve de negatieve NDE’s zijn deze verhalen steeds dezelfde. Men ziet dan het levensoverzicht dat men zelf beoordeelt en voelt daarbij de gevoelens die men bij anderen veroorzaakte. Allen zijn overtuigd niet gehallucineerd te hebben en de waargenomen ervaringen kunnen gecontroleerd worden. Het krachtigste argument voor de echtheid zijn de toekomstvisioenen die sommigen zien betreft hun eigen leven en die tot in details uitkomen. Dit alles terwijl het lichaam zich elders bevindt en in een andere tijd.

De doodsbedvisioenen.

Prof. Charles Richet en Prof. Karlis Osis verrichten beiden onafhankelijk van elkaar onderzoek naar doodsbedvisioenen. Vlak voor het sterven ervaart degene die overgaat vaak een ontmoeting met een verwant die reeds voor hen is overleden. Getuigen van deze ontmoetingen zijn uiteraard zeer zeldzaam. Maar sommigen spraken op hun doodsbed zo zeker hun overtuiging uit dat “x” aanwezig was, terwijl de ogen bewegingen volgden en ze hun armen soms uitstaken om direct daarna te sterven met een euforische glimlach op hun gezicht. Vele van deze reacties zijn waargenomen door familieleden en dokters of verpleegkundigen. In alle gevallen zijn dit de laatste woorden. Wie dit ziet overlijdt. Dit heeft uiteraard niet direct met bewustzijnsonderzoek te maken, maar wijst zeker in de richting van een leven na de dood, en dus een geest die losstaat van het lichaam. Dit fenomeen doet zich niet alleen voor vlak voor het overlijden. Soms wordt de zieke of de gezonde enkele dagen ervoor bezocht door een overleden verwant die hem duidelijk maakt wanneer hij hem/haar komt halen. Allen hebben dan geen angst meer voor de dood en zijn zeker te sterven. Sommigen hebben dit aan hun familie of dokter beschreven en de nauwkeurigheid van deze voorspellingen is vrijwel 100%. Als iemand weet te zullen overlijden dan blijkt er niets meer aan te doen, ook al gaat het soms om een zeer simpele ingreep zoals een appendixoperatie.

Het geestelijk gewicht

geest-gewicht Een Franse onderzoeker fotografeerde en woog mensen die overleden. Een beroemde foto van hem laat een wolkerig verschijnsel zien dat het lichaam verlaat als hij in drie opnamen het sterven van zijn vrouw fotografeert.

Het meest overtuigend bewijs voor een geestelijk voertuig van de ziel, dat fijnstoffelijk is en daardoor weerstand ondervindt als dit door een muur gaat, is het feit dat stervenden gemiddeld 21 gr. aan lichaamsgewicht verliezen. Dit kan onmogelijk hun laatste adem zijn en is waarschijnlijk het gewicht van het fijnstoffelijk lichaam. Het feit dat fijnstoffelijk stof bevat, zo ijl dat we het niet zien, moet het ook een gewicht hebben. Het feit dat bij het overlijden 70 gr gewicht verloren gaat wijst erop dat iets het lichaam verlaat. 7 Omdat dit geen zichtbare stof is, moet dit zeer ijl zijn.

(Foto: de drie opnamen van de Franse onderzoeker die een wolkerig verschijnsel laten zien tijdens het overlijden van zijn vrouw. Die zou de ziel zijn die het lichaam verlaat. Die tijd werden films gebruikt met een hoog gehalte aan zilver. In Infraroodfilms kan men dit nog terugvinden. Veel hedendaagse foto’s worden op deze manier gemaakt)

Verschijningen

Niemand heeft meer verschijningen bestudeerd dan de SPR. Ze plaatste destijds de advertentie:

“Heb je ooit als je compleet wakker bent een levende impressie van zien of aangeraakt worden of stemmen horen die niet voor een fysieke verklaring vatbaar zijn, kan contact met ons opnemen”.

verschijning2 Ze bestudeerden 17.000 gevallen. Hun studie wees ook uit dat ongeveer 10% van de bevolking een dergelijke ervaring heeft gehad. De conclusie die in ons artikel hier het belangrijkst is, is dat in alle gevallen de verschijning te maken heeft met een overlijdensgeval. Meestal komen ze dan ook voor kort na het overlijden van een dierbaar persoon. Tenzij de persoon de waarneming alleen had en hij denkt dat het een hallucinatie is, kan uit getuigenissen vaak opgemaakt worden dat de verschijning echt is doordat ze zich niet alleen aan één enkeling voordoet. Dit wijst uiteraard op een “geest” die het lichaam overleeft. Uit ervaring weten we ondertussen al dat het hier meestal gaat om een vorm van afscheid en geruststelling vanwege de entiteit. Ook worden soms al te vaak poltergeistfenomenen toegeschreven aan een overspannen puber. Nochtans zijn er aanwijzingen genoeg zoals het achterlaten van een bandrecorder die voetstappen registreert en geluiden opneemt van deuren die opengaan zonder dat iemand aanwezig is. In ieder geval heb ik zo’n opname, ook gemompel is hoorbaar, blijkbaar iemand die tegen zichzelf mompelt. Terwijl een opname gemaakt werd stelde een medium vragen die op de cassette te horen zijn. Ook de antwoorden van de entiteit die blijkt te zijn verongelukt door een vliegtuigongeval tijdens de oorlog staat erop. Treurig om te horen zijn de laatste woorden die driemaal herhaald worden. “Alstublieft help me”. Deze entiteit dient naar mijn mening uiteraard ook via een spiritistisch contact naar het licht te worden geholpen.

(Foto: Katie King en William Crookes een tastbare gematerialiseerde verschijning)

Spiritisme

Talrijke communicaties met gene zijde waren zo overtuigend, met controleerbare gegevens, Jurgenson dat men kan aannemen dat communicatie met overledenen mogelijk is. De beroemdste communicaties zijn de kruiscorrespondenties, waartegen de scherpste scepticus weinig kan verhalen. Dr. Crookall concludeerde voorzichtig (als kwetsbare wetenschapper gezien zijn reputatie, was hij schuw zich met het paranormale in te laten) dat er een algemene beschrijving bestaat over “het leven na de dood”. De beschrijving van het voortbestaan is blijkbaar onafhankelijk van cultuur of van medium op iedere plaats waar ook ter wereld. Communicaties komen ook voor in EVP (Electronic Voice Phenomena) of Bandstemmen en ITC (Instrumental Transcommunication), Communicatie via het gebruik van apparatuur van gene zijde. 8
Zie de foto van een tv-scherm waarlangs Jürgenson zich manifesteert via ITC.

Maar ook het “directe stemfenomeen” doet zich vaak voor, in het laatste geval wel enkel bij de aanwezigheid van een stemmenmedium. Het enige onbetwistbare stemmedium dat glorieus ieder kritisch onderzoek doorstond was Harry Flint (overleden eind jaren 70). Ook materialisaties lijken te wijzen op een voortbestaan van de geest los van het lichaam. Het verschil tussen een verschijning en een materialisatie van een overleden persoon ligt gewoon in het feit dat die tastbaar, levendig en ondoorzichtig is, net zoals de persoon nog leeft. Dit komt veel meer voor dan algemeen wordt aangenomen. In de meeste gevallen, is de verschijning ook nog fotografeerbaar. Helaas bestaan slechts zeer weinig foto’s die duidelijk de verschijning laten zien.

krant-Flint
(Foto: een krantenartikel over Harry Flint tijdens een onderzoek)

Reïncarnatie

Prof. I. Stevenson toonde aan dat men ook zonder de omstreden hypnoseregressie 9 sterke bewijzen kon vinden van een “herboren” worden. De sterkste tekens zijn vaak aangeboren littekens, fobieën, voorkeuren en karakters samen met herinneringen aan een vorig leven. De geest van de jonge kinderen waar hij mee werkt doordat deze de beste herinneringen hebben is zo goed als zeker niet in staat om een bestaand leven te beschrijven, namen te noemen of andere omschrijvingen te geven van iemand anders die bovendien dan ook nog kortgeleden is overleden en wie zij beweren te zijn. Meestal herkennen ze dan ook hun huis, hun ouders, familie en gewoontes zo nauwkeurig dat hier in ieder geval iets paranormaal aan de hand is. (Eigenlijk is dit een spiritueel bewijs)

Algemeen

Prof. Hornell Hart die al deze fenomenen heeft bestudeerd zegt:

“De menselijke persoonlijkheid overleeft de dood. Dit is het resultaat dat ik vind als ik zelfs de krachtigste anti-overlevingshypothesen afweeg tegenover de sterkste indicaties van een leven na de dood. De beide mogelijkheden zijn afgewogen met een rationele passieve open geest.”

Vastzittende entiteiten

Spijtig genoeg gelooft niet iedereen in een leven na de dood en sommigen komen door deze omstandigheid soms kort vast te zitten in hun getrouwe fysieke sfeer. Vaak wordt het huis waar ze wonen dan nog ingenomen door een vreemd gezin, waarna zich poltergeistverschijnselen kunnen voordoen. (Er zijn nog vele redenen waarom een entiteit komt vast te zitten). Het tragische dat daar veel bijhoort is hun uiteindelijke noodkreet. Eens ze willen geholpen worden kunnen ze naar het licht geleid worden. Het is de plicht van iedere spiritist daar een handje bij te helpen.

poltergeist-please-help

De foto illustreert een zware poltergeistmanifestatie en de hulpkreet op de vloer.

Denis

 

Voetnoten:

1 Er zijn mij ook gevallen bekend van baby’s die zonder hersenen geboren worden, zich normaal gedragen, maar meestal zeer vroeg sterven. Dit komt uiteraard door de lichamelijke sturing en regulaties van het lichaam waarvan de hersenen de processor zijn.

2 Het is bekend dat in bepaalde takken van de wetenschap strijdige elementen genegeerd worden, tenzij iemand ze uitgebreid gaat bestuderen, mits er voldoende gevallen zijn die men kan bestuderen, als men bijvoorbeeld aanwijzingen vindt in een piramide dat een inscriptie erop wijst dat ze ouder is dan 4.500 jaar, wat in strijd is met de hedendaagse theorie, wordt dit gewoon geklasseerd met een schouderoptrekje.

3 Men gaat steeds meer internationale afkortingen gebruiken.

4 Hierbij ging het om “het duivelskruid” dat gekend is uittredingen te veroorzaken. Dit is het uiterst giftige Datura, minder bekend als harddrug vanwege de grote gevaren bij het gebruik dat vaak de dood veroorzaakt.

5 Een reden om aan te nemen dat de EEG-registratie dit zeker zou moeten registreren indien het een interne belevenis is.

6 Gebaseerd op beschrijvingen van enkelen die deze toestand analyseerden tijdens hun BDE

7 Dit hoeft geenszins gelijktijdig te zijn. Sommige doden blijven nog even in hun lichaam liggen en worden zich slechts geleidelijk van hun toestand bewust.

8 Onder hypnose kan men ook iemand een UFO-ontvoering correct laten beschrijven zonder dat de persoon er een gehad heeft. Dit komt door transpersoonlijkheid.

      Denis

© 2006 Aura-Oasis – Denis Dhondt