Het boze oog

Aura Oasis Logo

Uitwisseling van onderzoek over mentale kracht

(vertaling uit het engels van een citaat uit “The invisible influence” 1936)

Het middeleeuwse zogenaamde “boze oog” en de “bezweringen” berusten niet zomaar op een mythe: het zijn realiteiten. Het lijdt geen twijfel dat twee personen door geduld en langdurige oefening, als er een zekere affiniteit tussen beider geest bestaat, d.w.z. als beiden in een staat van passiviteit verkeren, onverschillig of zij slapen of wakker zijn, door middel van mentale trillingen zelfs over een grote afstand een gedachte op elkaar kunnen overdragen, precies zoals dat bij de radio gebeurt. Als men zijn “radiotoestel” zuiver afstemt zal men ook hier het uitgezondene opvangen. Het enige verschil tussen de radio omroep en telepathie tussen twee personen is: dat bij telepathie slechts het denkvermogen van één persoon de gedachtetrillingen ontvangt en aanvaardt, terwijl bij de radio het ontvangtoestel op de juiste golflengte moet worden afgestemd; maar afstand heeft in dit geval niet de minste betekenis evenals dat bij helderziendheid het geval is. De radio uitzending is op golven voortgedragen elektriciteit, terwijl telepathie op gedachtetrilling berust, d.w.z. een dynamische realiteit is, waarbij zowel de beweging als de kracht worden voortgedragen op nog fijnere trillingen en zo het ontvangende denkvermogen bereiken dat in harmonie is met het uitzendende; de richting wordt hier aangegeven door de wil of de versterkte gedachtetrilling van de “zender”

Hier onderbrak een wetenschapper zijn betoog met de opmerking: “Ik houd het ervoor dat de zich overal in het universum manifesterende kracht dezelfde is als die welke in de vorm van bewustzijn in ons opwelt”
“Juist”, beaamde ik.
“Er bestaat dus identiteit” ging hij verder, “tussen ons innerlijk leven, onszelf, en het uiterlijke leven, de universele kracht van het ons omringende heelal. Daarom is er overal geest, en de geest is overal,”

“Het is interessant, op te merken dat de onbewuste conceptie totaal verborgen blijft voor het normale fysieke bewustzijn van de moeder, die de lichamelijke vorm van haar baby mede boetseert naar het beeld dat haar denkvermogen het meest in beslag neemt, of anders naar het beeld dat de geest van de persoonlijkheid van het embryo – de incarnerende geest – al in zich omdraagt en die gelijkenis zo getrouw mogelijk tot uitdrukking tracht te brengen. Het is de geest die dit wonderlijke boetseren van een beeld volbrengt, niet de stof. Is deze overweging niet geschikt om ons een beter denkbeeld te helpen vormen van God? Hij is geen menselijk wezen, ofschoon hij eens in een menselijke verschijningsvorm op aarde neerdaalde, opdat de eenvoudige van geest Hem zouden begrijpen, maar voor de man der wetenschap is Hij de Universele God, de elektriciteit des levens, de som van alle onzichtbare maar reële krachten om ons heen de ware trilling van het zijn! (het holistische denkpatroon) De geest kan zelfs leven vernietigen door een denkbeeld te projecteren, zoals in de zwarte magie gebeurt. Hij kan het lichaam zodanig beïnvloeden dat er organische veranderingen optreden. Een vrouw die een heel zwaar voorwerp op de voet van haar kind zag vallen viel in onmacht; toen ze weer bijgekomen was, bleek ze aan haar eigen voet een kwetsuur te hebben die overeenkwam met de verwonding aan de voet van haar kind.

Nog vreemder was het dat de wonde de verschillende stadia van ettering doorliep, en tenslotte op natuurlijke wijze, d.w.z. via granulatie, genas.” (een fenomeen dat ook onder hypnose kan worden opgewekt, het komt ook soms voor bij zeer lucide dromen dat men wakker wordt met de verwondingen die men in een droom opliep)

Je ziet het, de geest overtreft al het andere in deze wereld. We zijn zó gewend geraakt aan de mysteriën van het leven, aan de werking der natuurwonderen, dat we ze ons vaak nauwelijks bewust zijn. Het menselijke verstand is broos en eindig, terwijl het leven oneindig is.”

De levenstrillingen

Op dat ogenblik stak er een storm op, en alleen zij die zelf een tyfoon (die niet alleen op zee, maar ook op het land kan woeden) hebben meegemaakt beseffen welk een snelheid de wind kan ontwikkelen. De tafel schommelde heen en weer, de waranda kraakte, het hele gebouw leek te trillen. Ik maakte hierover de een of andere opmerking, waarop mijn geleerde vriend me heel kalm vroeg: Besef je wel wat het woord “trilling” eigenlijk betekent? Als we zeggen dat dit huis, die boomtak of onze auto trilt, dan zinspelen we in elementaire bewoordingen op een grote waarheid die aan de hele natuur ten grondslag ligt. Er zijn al heel wat jaren voorbijgegaan sinds ik voor het eerst het wonderlijke werk van Pythagoras las. In werkelijkheid was Pythagoras de eerste mens die ons meedeelde dat de aarde rond, en niet vlak was; maar hij openbaarde ons een nog veel grotere waarheid: dat alles in deze wereld, zowel het zichtbare als het onzichtbare, in trilling verkeert. Sommige trillingen kunnen langs de gewone fysieke en zintuiglijke weg ontdekt of gevoeld worden, zoals b.v. het trillen van een machine, of van de waarnemer zelf; want onthoud goed, dat als men met zijn eigen vingers zachtjes die van een ander aanraakt, men duidelijk een trilling van de ene hand op het andere kan voelen overgaan. Op die manier kan iemand die zowel blind als doof is, het ene individu van het andere onderscheiden, doordat er evenmin twee personen met hetzelfde trillingsgetal als met dezelfde vingerafdrukken bestaan. Ons hele leven is één trilling, en onze lichamen zullen blijven trillen tot de dood ons de ogen sluit, waarna ons leven niet meer op Aarde zal vibreren. Elektriciteit, muziek, alles is trilling. Vandaar dat muziek ook de emotie kan beroeren mits deze op de mentale trilling van de persoon is afgestemd. Zo is ook de hele kosmos en de aarde in trilling. Daar zich op de ene plaats onder de aardoppervlakte méér ijzerertsen of andere geleidende metalen bevinden dan op de andere, zullen de magnetische trillingen ook van plaats tot plaats verschillen.

“Gedachtekracht is eveneens slechts een trilling, en door oefening kan de uitzender die trilling louter door innerlijke vastbeslotenheid iedere gewenste afstand door de ether laten afleggen. De geest manifesteert zich in verschillende graden van fijnheid, die door trilling te voorschijn geroepen worden.

De elementen verschillen niet in substantie, maar alleen in snelheid van trilling. Merk op hoe het stukje ijs in water en vervolgens in stoom, damp en gas verandert zonder van substantie te veranderen, die altijd H2O is, d.w.z. twee atomen waterstof en één atoom zuurstof blijft bevatten; de omzetting is slechts het gevolg van een verhoogde snelheid van zijn atoom (en elektron ) trillingen.”

Ik stemde volkomen in met wat werd gezegd, en zette het gesprek voort: “Ge geeft u er dus rekenschap van dat gedachtelezen of mentale telepathie slechts tot ontwikkeling komt door het zesde zintuig. Dat we aan de hand van het bewijsmateriaal der geschapen dingen in staat zijn te begrijpen dat de onzichtbare geest die dingen slechts ten behoeve van onze eigen opbouw en om ons bewustzijn in deze sfeer een realiteit te verschaffen, tot vormwording brengt. Als ons bewustzijn van ons lichaam is gescheiden zal de geest van dat bewustzijn alles openbaren wat we nu slechts door middel van ons geloof zien. Dit is zeer zeker niet alleen logisch, maar tevens wetenschappelijk redelijk. Daarom wordt ons op het lagere gebied voldoende kennis geschonken om dit zesde zintuig tot ontwikkeling te kunnen brengen; dat is alles. In wat boven dit gebied ligt vangen we een glimp op van het goddelijke geheim, van de Allesbeheersende Geest Zelf, waaruit alle trillingen voortkomen.

			Vertaling en bewerking: Denis
	 Denis  

© 2003 – 2004 Aura-Oasis – Denis Dhondt