Xenoglossy

Spreken van andere taal

Sommige psychische mediums, wisten hun onderzoekers te verrassen met het mysterieus verschijnsel om plots in een andere taal te praten of schrijven die ze niet kenden. De meeste mensen waren destijds toch niet zo geschoold als nu en hadden zeker geen kennis genoeg om te spreken of schrijven in vreemde en soms zelfs verdwenen talen welke ze bovendien eigenlijk onmogelijk kunnen beheerst hebben. Van bepaalde talen zou je uiteraard kunnen zeggen dat er misschien sporen in het onderbewustzijn zijn, maar als je plots oud Arabisch gaat schrijven dat moet ontcijferd worden, dan liggen de zaken wel anders.

Destijds werd echter nog ernstig onbevooroordeeld wetenschappelijk onderzoek gedaan naar deze fenomenen. Het resultaat is dat het zeker bestaat al komt het niet zoveel voor. Meestal alleen bij automatisch schrift of onder diepe trance. Niet alle mediums van destijds waren allen onder trance zoals vaak gemeend wordt. Velen werkten gewoon met automatisch schrift en variante methoden van wat nu het ouijabord of glaasje draaien is. Slechts een zeer beperkt aantal mediums ging onder diepe trance.

Wetenschappelijk onverenigbaar

Hoewel psychische fenomenen duidelijk genoeg geproduceerd en bewezen werden, beweerden tegenhangers vaak algemene fraude bij spiritistische fenomenen. Als je echter de studies goed herleest, en als je begint door te krijgen dat sommige beschuldigingen van fraude bijna altijd enkel op vermoedens berustten en dat sommige mediums die zeker geen fraude pleegden soms wilden verlost zijn van de lastige agressieve sceptici die zich bedienden van beschuldigende  uitspraken, dan heb je ongeveer het juiste beeld van het geschil tussen wetenschappers die het fenomeen onpartijdig onderzochten en hun sceptische tegenhangers.

Zo zouden de gezusters Fox bekend hebben de fenomenen te hebben veroorzaakt door de geluiden van de gewrichten in hun tenen… probeer maar eens… Maar door sceptici werd de afgekochte bekentenis naar hen toe als een welkome bekentenis beschouwd. Hoe je daarmee voorwerpen door de lucht laat vliegen en hoe kennis hebt hebt van een overledene die beweert vermoorde marskramer te zijn is niet duidelijk. Dit kan maar moeilijk door de botjes in hun tenen  veroorzaakt zijn. Maar voor sceptici is het alvast geklasseerd als fraude. 50 Jaar later werd het lijk van de marskramer echter opgegraven in de kelder zoals de doorgekomen geest spiritistisch had beweerd. Ook zijn marskramersbox zat in de grond bij hem als bijkomend bewijs. Het was dus allemaal echt geweest. Omdat de gezusters Fox dag en nacht geterroriseerd werden door vijandige sceptici en in wanhopige geldnood verkeerden hadden ze een verleidelijk rijkelijk bod aangenomen in hun noodsituatie in ruil voor een leugenachtige bekentenis. Deze hebben ze later willen intrekken omdat ze gelogen hadden en het allemaal echt was, werd niet meer aanvaard. Van daaruit klasseerden de sceptici ALLE spiritisme als fraude.

Als een fenomeen als telepathie immers ook maar ergens, ALGEMEEN wetenschappelijk aanvaard zou worden, dan storten diverse takken van de wetenschap in elkaar die lange studies vereisen. Denk maar aan psychologie, psychiatrie, biologie, klassieke filosofie, fysica, recht, kortom de gehele wetenschappelijke kennis en maatschappelijke stroming zou herzien moeten worden. Dit betekent een catastrofe voor iemand met een voorname titel en bewijs van dokter/professor in een of andere universitaire discipline. Daarom zullen de meeste wetenschappers, mede voor hun geloofwaardigheid de fenomenen altijd ontkennen. Maar zelf doen ze geen onpartijdig onderzoek en doen ze hun best om alle wetenschappelijk paranormaal onderzoek daarin te verhinderen en er de onderzoeksubsidies van weg te trekken. Hun pleidooi dat “het onwetenschappelijk is”, werd daarmee aanvaard. Wel zouden ze zelf sceptisch onderzoek doen maar om de zwakke plekken te zoeken om het toch te kunnen verklaren met een of andere natuurlijke mogelijkheid die men niet uitgesloten kan worden. De prijs op de uitdaging van Randi voor iedereen die harde bewijzen kan tonen om paranormale vermogens te tonen hebben ze moeilijk genoeg gemaakt om zeker te zijn dat je de gevraagde resultaten niet konden gehaald. En als het dan toch slaagt zoals bij het onderzoek van het psychisch röntgenmeisje, welke perfecte medische diagnoses kon achterhalen, dan wordt daar in gemanipuleerd door diezelfde sceptici zoals bij die test ook gebeurd is. De sceptici pleegden hier fraude. Volgens hen kan het immers gewoon niet en daarom moet het dus wel fraude zijn. Ze hebben hun eigen onjuiste manieren van kansberekening, schatten toeval anders in en laten andere normale methoden van psychisch onderzoek dat niet kwalitatief is[1], niet toe omdat ze op kennis zouden kunnen berusten die ergens onderbewust kan opgevangen zijn. Zolang ook maar een theorie gevonden kan worden die niet kan worden uitgesloten lijkt het verklaard, zo simpel is het. En dat, ook al worden onmiskenbare resultaten waargenomen. De toevalsberekeningen van de sceptici zijn bij wetenschappers in deze discipline voor de berekingswijze onjuist verklaard met veel te hoge toevalskansen. De uitslagen van het parapsychologisch onderzoek waren juist en de sceptici hadden ongelijk. Het kon onmogelijk toeval zijn.

Bekentenis van ontkenning door sceptici

Brian Inglis vermeldt dat een eminent bioloog aan William James verteld had, dat zelfs indien telepathie waar zou kunnen zijn, men zou samenspannen en het klasseren omdat het de wetenschap en hun wetenschappers voor problemen zou stellen, waardoor ze hun activiteiten niet meer zouden kunnen uitvoeren.

Xenoglossy

Een van de meest verbluffende psychische fenomenen die religieuzen, sceptici, en andere sceptici ontkennen is xenoglossy. Het grote mysterie van het schrijven en spreken van een taal die men nooit geleerd heeft. Dit heeft men onderzocht op fraude, genetisch geheugen (alsof een taal erfelijk is), telepathie, cryptomnesie (het onbewust kennen van een taal waar men vroeger nog mee geconfronteerd werd) enz.

Zelfs telepathie kon niet voor sceptici, dus blijft nog over, het onthouden van een taal uit een vorig leven, of communicatie over de dood heen met een overledene maar deze zaken waren ook niet bewezen voor hen. Van het vreemde talenfenomeen bestaan echter bewijskrachtige documenten, doordat ze door externe specialisten in oude talen moesten ontcijferd worden en bovendien soms gegevens bevatten die konden nagetrokken worden mits geschiedkundige opzoekingen (Bijvoorbeeld zoals verschillende stukken automatisch schrift zoals geproduceerd door Matthew Manning bij zijn krachtige poltergeistverschijnselen)

Maar niet alleen spiritistisch komt dit voor. Soms spreekt men spontaan ook onder diepe hypnose een andere taal die men nooit heeft geleerd. In sommige gevallen zijn dat maar enkele woorden en in andere gevallen wordt de persoon totaal iemand anders. (ook met kennis ipv taal kan dat gebeuren). Ook is er tenminste één geval van een Australische vrouw die na “haar dood” iemand anders bleek te zijn en een andere taal sprak. Zelf verklaarde ze dat de vrouw die in het lichaam zat, overleden is en zij er toen in is gegaan. Dit verhaal bereikte de nieuwsuitzendingen op tv en werd uitgezonden. Ik wist dat toen op te nemen op videoband.

Zo melde Dr. Morris ook een geval van een 11-jarige jongen. Zijn stem was opgenomen terwijl hij vloeiend chinees sprak. De tape werd later nog onderzocht en origineel echt bevonden.

Het Amerikaans medium George Valentine sprak in trance vloeiend Russisch, Duits, Spaans, en Welsh.

Mirabelli schreef technische rapporten in meer dan 30 talen, waaronder meerdere talen zoals in Syrisch en Japannees die hij niet kon kennen in bijzijn van wetenschappers die hem onderzochten. (bron Lazarus 1993)

In 1977 ontdekten 2 dokters in Ohio dat een veroordeelde verkrachter, Billy Mulligan bezeten was door 2 nieuwe persoonlijkheden welke beide in een andere taal spraken. Billy was in de USA geboren en kende geen andere taal als Amerikaans. Als Abdul sprak hij volmaakt Arabisch, als Rugen sprak hij Servo-Kroatisch (bron Lazarus 1993)

Dan verklaren sceptici dit fenomeen als vanzelfsprekende fraude of als geleerd in vroege levensjaren! Weer eens het bewijs dat men de feiten niet grondig heeft onderzocht en niet alle feiten heeft nagetrokken. Stevenson die ook een boek over wetenschappelijk reïncarnatieonderzoek schreef, publiceerde in 1974 een boek met een studie over xenoglossie. Daarin beschrijft hij onder andere een 37-jarige vrouw die onder hypnose volledig van persoonlijkheid veranderde. Ze sprak dan als man en beweerde ook een man te zijn. Die sprak vloeiend Zweeds. Deze taal begreep ze niet als ze bij bewustzijn was. Hij bestudeerde deze en andere gevallen gedurende meer dan 8 jaar en daarbij kon fraude worden uitgesloten. Haar echte naam werd echter anoniem gehouden. Er was ook geen enkele vorm van persoonlijk geldgewin of faam mee gemoeid. Integendeel, ze zat ermee verlegen. Alle mogelijke motieven werden goed onderzocht zoals we van hem gewoon zijn door zijn studies over de mogelijke gevallen van reïncarnatie.

Het ASPR (Amerikaanse SPR) rapporteerde in 1980 in hun Journal of the American Society for psychical research, nog een zaak die Stevenson onderzocht had. Het betrof een Indische vrouw (Uttar Huddar) van 32 jaar, die soms spontaan de personaliteit kreeg van een West Bengalese vrouw uit 1800. Daarbij sprak ze vlot Bengaals. De dagen en soms weken dat ze die persoon was, waren vertalers nodig om te kunnen communiceren met familie en anderen.

Een andere auteur, Lyall Watson beschrijft de zaak van een 10-jarig Indiaans kind uit de Filippijnen. Het kind had nooit contact met andere culturen of talen gehad. Nochtans, sprak ze in sommige omstandigheden, Zulu.

In de publicatie van zijn onderzoek in het boek “De zoektocht naar vorige levens” verhaalt Peter Ramster, een Australische psychotherapeut, verschillende gevallen. Daar beschrijft hij onder andere de zaak van Cynthia Herberson wiens enige kennis van Frans maar zeer beperkt was. Onder hypnose sprak ze echter 18de eeuws Frans, zonder accenten.

In sommige gevallen spreekt men zelfs talen die al lang niet meer gebruikt zijn of bestaan. Dan komen er experts bij te pas om de woorden te ontcijferen aan de hand van de nog gekende taalconversies van bepaalde woorden.

Harold Jaworski schreef onder hypnose 22 woorden neer die hij zich zelf had horen spreken tijdens een leven als Viking. Linguisten identificieerden deze woorden als Oud-Noors, Russisch, Servisch en Slavisch. Alle woorden hadden betrekking op zee en zeereizen. (Whitton en Fischer 87)

Een Engels meisje van Blackpool, gekend als Rosemary in de bestanden van de SPR, begon in 1931 antiek Egyptisch dialect te praten onder invloed van de persoonlijkheid van Telika-Ventiu omstreeks 1400 vóór Christus. Een Egyptoloog, ontcijferde 66 zinnen. Ze sprak ook met een tongval die al duizenden jaren niet meer bestaat. (Lazarus 93)

Pearl Curgan, een ongeletterd medium uit Saint Louis schreef op een verbazend precieze manier in Middeleeuws Engels. Zo schreef ze onder de leiding van een geest meer dan 60 geschriften, muziekstukken en gedichten, waaronder een episch gedicht van meer dan 60.000 woorden. (Lazarus 93)

Naast fraude en het zich onbewust herinneren van gehoorde talen, grijpen sceptici vaak naar 2 andere verklaringen waar de eerste twee niet mogelijk zijn. Daarbij behoort telepathie (wat ze eigenlijk op zichzelf al ontkennen) en genetisch geheugen, dit alsof een onbekende taal zou kunnen opgeslagen zijn in je genetische code, we dienen eerst nog zelfs onze moedertaal te leren als we geboren zijn.

Er zijn letterlijk honderden gevallen van xenoglossie bekend waarvan er meerdere zeer goed gedocumenteerd zijn. Dit kunnen zowel moderne als antieke talen zijn van over de hele wereld. Onderzoekers zoals Prof. Stevenson, gebruikten linguïsten om hun bevindingen te controleren. Er zijn volgens hem slechts enkele mogelijke verklaringen. Of spiritische bezetenheid of mediamiek contact met overledenen, of kennis van een vorig leven.

Alleen sceptici vinden onbewezen alternatieve verklaringen uit die het fenomeen zouden kunnen wegverklaren. Zonder hen, kan geen enkele andere een redelijke verklaring kunnen geven die hier een natuurlijke of fysieke oorzaak voor geeft. De ontkennende verklaringen worden dan meestal verder als bevestigde natuurlijke verklaring gesuggereerd.

Bij gebrek aan redelijke verklaringen, blijken “leven na de dood en spiritistische communicatie” de enige mogelijke verklaringen voor xenoglossie, zeker als je rekening houdt met de even harde feiten zoals bandstemmen en mediums. Deze vormen zeker samen het hardste bewijs voor het bestaan van “overleven na de dood”.

Denis