Verklaring voor paranormale fenomenen, animistisch of spiritistisch?

Aura Oasis Logo

De verklaring van polterfenomenen en spiritisme.

Animistisch (vanuit het onderbewustzijn) of spiritistisch (vanuit leven na de dood) te verklaren?

Als voorbeeld nemen we de poltergeistfenomenen van de abdijhoeve die hier bestudeerd zijn en opgelost zijn geraakt nadat we daar langsgingen met een trancemedium en ik rechtstreeks met de entiteiten kon praten (opname hier op de ledensite te vinden). In de eerste plaats ging het om bewegingen, storingen, geluiden maar er waren ook nog andere gebeurtenissen:

Aanvallen van de entiteit

De ene dochter had last van aanrakingen, dat is nu gedaan. Dat die realistisch waren en niet ingebeeld, vertelde de emotionele manier waarop ze haar uitdrukte toen ze het vertelde en beschreef. Tijdens de seance gaf iemand toe dit ook bij haar te doen. De dochter was echter niet aanwezig bij de seance, dus autosuggestie kan niet hebben meegespeeld.

Huilend geboren

De andere dochter had sedert haar geboorte echter dagelijks huilbuien. Dat was dus vòòr ze de woning hadden al zo. We hebben het daar meegemaakt dat ze zonder reden begon te huilen en dit was een vreemd fenomeen waarvoor geen verklaring was. Ik zat even te denken dat het iets karmisch moest zijn, gezien ze het van bij de geboorte had. Karmisch kan het wel ook met de woning en de aanwezige entiteiten te maken hebben, gezien er een entiteit beschreef hoe die tijdens een brand destijds gevangen zat (de brand blijkt werkelijk gebeurd te zijn). Dan is er ook nog de “bokkerijder” die erbij vermelde dat ze hem “zo noemden”, dat het dus met andere woorden een mythe is. Hij werd daarvoor aanzien en kon evenwel geen kinderen krijgen.
Misschien is die entiteit begaan met die dochter en tijdens de sessie bevrijdt? Wat is anders de verklaring dat ze er nu bijna vanaf is?
Hoe dan ook blijft dit een niet goed beantwoordde vraag aangezien de dochter dat van bij de geboorte had en dus voor het huis. De entiteit zou al meegeïncarneerd moeten zijn en dan ergens verloren gegaan??? (was het soms een tweeling?) Indien het een tweeling was, zou het kunnen dat de overleden tweeling rond haar is blijven hangen en als entiteit mee in de woning is gegaan. Misschien bedoelde de bokkenrijder wel de astrale tweeling, die hij als kind opvoedde en mee wou nemen naar het licht?

Spookfenomenen

De poltergeluiden op zichzelf zullen geschiedkundig zijn en bij het domein horen. Dit hoort dan al meer bij “spookfenomenen”. Zolang deze echter vredig kunnen samenleven, kan er zelfs een positieve kant aan zijn. Het lijkt me aannemelijk dat er dan niet alleen op de woning gelet wordt door de entiteit maar ook over de bewoners, met wie de entiteit toch wel stilaan ook een band moet hebben.

Alle entiteiten zijn uitgetredenen

Entiteiten zijn dus eigenlijk gewoon uitgetredenen. Daaronder verstaan we meestal levenden, maar het is evident dat wie overleden is, niet terug in zijn lichaam kan. Als men sterk aan een levenswerk, een haatkwestie, of iets anders aan de aarde is gebonden, kan men bij zijn BDE gekozen hebben hier nog even te blijven vooralleer naar het licht te gaan. De tunnel en het licht komen echter vanzelf niet meer terug en de overledene denkt gewoon dat hij nog voortleeft, wat dus ook werkelijk het geval is. Iets bewegen of zich laten voelen blijkt alleen via bepaalde personen mogelijk te zijn (zie “uittredingen van Monroe” waar hij in staat bleek aandacht op hem te vestigen via knijpen, wat een blauwe plek veroorzaakte bij deze die hij tijdens zijn uittreding geknepen had). Bij andere personen blijkt dat niet gevoeld te worden (zie ook hetzelfde boek, waar iemand zich op de stoel zette waar Monroe in uitgetreden toestand onderwerp was van een seance waarbij ze hem opriepen)

RSPK

Onderzoek toont aan dat vooral pubers onder stress, maar vooral stress in het algemeen, RSPK kunnen veroorzaken en dat deze fenomenen niet te onderscheiden zijn van poltergeistfenomenen. Volgens ikzelf vermoed moeten de twee aanwezig zijn, zowel entiteit als onder spanning staande persoon die geleider is voor de fysieke energie. (Monroe slaagt er bijv. niet in een deur te openen, en ervaart er wel op een griezelige manier door te kunnen gaan. Waarom hij de deur neemt en niet de muur is de macht der gewoonte)

De theorie van bepaalde plaatsen op aarde, was de grondgedachte van de theorie der leylijnen. Men ging daarbij vooral uit van heilige plaatsen. Ik denk echter niet dat leylijnen of aardstralen van toepassing zijn op wat in de abdijhoeve gebeurde waarvan we gelukkig enkele malen getuige mochten zijn. Dat het gedachtekracht van een van de aanwezigen zou zijn, lijkt me ook sterk, gezien het bijv. zo plaatselijk steentjes of hagel begon te regenen op het hele dak. Wel is het zo, dat eens het geluid gehoord wordt, de gedachte aan een hagelbui versterkt wordt door de aanwezigen. Het bleek echter vreemd toe te zien hoe mensen daarbuiten op een terras allemaal ongestoord bleven zitten en dit tijdens wat toch een zeer heftige hagelbui moet zijn geweest. Onderhoring van mensen die buiten zaten liet ons verstaan dat niemand van hagel of steentjesregen wist. De dakgoot is niet onderzocht op aanwezigheid van kleine steentjes of hagel. Wat het van de twee nu ook is, we hebben het niet alleen gehoord, maar ook zien opspringen vanuit de dakvenster. Het is vreemd dat noch geluid, noch een steentje een meter buiten het dak viel.

Voor de relatie RSPK en poltergeist is nog steeds geen goede verklaring. Wel is het een feit dat onderzoek aantoont dat er geen verschil tussen beide fenomenen kan aangetoond worden. Dit is ook zo tussen testen van telepathie en helderziendheid. Men schakelt de fenomenen dus gelijk wat ze waarschijnlijk ook zijn. Een entiteit geeft spanningen aan iemand die er het meest mee geplaagd zit, dus het is ook niet los te denken.

Animistisch of spiritistisch?

Tussen een animistische verklaring (bijv. psychokinese en telepathie) en een spirtistische verklaring (bijv, spiritisme door contact met overledenen, psychokinese door overledenen (bandstemmen) is jaren getwijfeld. Daarom verklaarde Prof. Tenhaeff zich maar aan de gemakkelijkst te geloven verklaring te houden, namelijk de animistische, zolang als de andere niet bewezen is. MAAR… in zijn boek, het spiritisme houdt hij ook gans de tijd rekening met het feit dat de verkregen informatie bij iemand onbewust kon aanwezig zijn en daardoor naar boven kon komen. In bijna alle gevallen was die theorie bruikbaar. En toch schrijft hij zeer duidelijk in zijn boek: “zijn er gevallen die ALLEEN met de spiritische verklaring kunnen verklaard worden” en niet met de animistische). Het lijkt er dus sterk op dat Tenhaeff ten opzichte en uit eerbied om zoveel mogelijk wetenschappelijke methoden te gebruiken de animistische verklaring gebruikt, terwijl er sterke aanwijzingen zijn die echter niet bewezen zijn doordat ze onvoldoende repeteerbaar waren die wezen op een verklaring waarbij alleen de overledene zelf kon verantwoordelijk geacht worden.

Ikzelf geloof vast in de theorie der geesten. Even was ik er zelf een. Zie daarom op deze site “mijn uittreding”. Ook dat geestesziekten door entiteiten komen zoals de geesteszieke zelf eigenlijk gelooft (de psychiater klapt dit weg), geloof ik door experimenteeel bewijs, onder andere door opname van bandstemmen van de door hen gehoorde stemmen. Dit lukte bij een zeer zwaar geval van bezetenheid en de stem kon niet gehoord worden door mij. Evenwel bleek ze wel op de opname te staan. (zie en luister ook op deze site)

Spiritistisch. Vanaf gene zijde

Onderzoek naar BDE’s verdiept de mening en het geloof in leven na de dood door steeds meer bewijsmateriaal in die richting. Daarvoor is wel grondige studie van veel gevallen nodig. Maar leven na de dood zal wel kloppen en ook het feit dat men, helaas moeilijk, toch contact kan maken vanuit het rijk der overgeganen. Een zwaar argument dat hiervoor pleit zijn de stemmen van Harry Flint die via stemanalyse (spectrumanalyse vergelijkend met stemmen van beroemde figuren tijdens hun leven) bewezen toch wel van de overledene zelf te zijn. Beetje moeilijk om dat nog animistisch te verklaren denk je ook niet?

	 Denis  

© 2005 Aura-Oasis – Denis Dhondt