Uittredingen, wetenschappelijk

Categories:

Aura Oasis Logo

Out Of the Body

Uittreding, Remote viewing, buitenlichamelijke ervaring en Astrale projectie zijn wetenschappelijk bewezen.

Buiten je lichaam treden, het bestaat werkelijk. Dit fenomeen is momenteel wetenschappelijk bewezen, beproefd en gebruikt, gedurende meer dan 25 jaar door de CIA, in opdracht van de Amerikaanse regering . De eerste experimenten die werden gedaan en de verdere begeleiding ervan (voor militaire doeleinden; nl. Psychische spionage en onderzoek naar gedachtecontrole en gedachtekracht) werd door niemand minder dan het Stanford Research Institute (SRI) onderzocht. Met de FOIA (Freedom Of Information Act, of met andere woorden het recht van de Burger op Informatie) zijn de rapporten, die eerst Militair geheimgehouden werden, vrijgegeven. Ik heb persoonlijk ondervonden hoe op mijn speurtocht vooral de deuren van de CIA en het Stanford Research Institute voor dit onderwerp gesloten bleven. Dit onderwerp dien je eerst aan te vragen, om daarna het paswoord en de permissie ter inzage krijgen. Toch heb ik deze informatie te pakken gekregen, zei het dan via een omweg. De informatie die ik heb beslaan een fractie van het 80.000 blz. groot rapport van de CIA, een rapport van de SPR (Society for Psychic Research) en het volledige verslag van de eerst bestudeerde uittreder van alle tijden: INGO SWAN. Wie dacht dat Ingo Swan uit de paranormale sector was verdwenen had het dus mis, hij werkte al die tijd samen met het geheime project en werd uiteindelijk trainer voor Remote viewers (Zien op afstand, al dan niet door uittreding of psychische projectie). Het project bleek niet alleen zeer succesvol met de psychische proefpersonen, maar bovendien slaagde men er in om veel andere psychische spionnen deze techniek ook aan te leren.

De studie naar uittreding is een van de meest hedendaagse en relevante topics voor parapsychologisch onderzoek, naast psychokinese. Maar uittreding is ook het bewijs dat lichaam en geest afzonderlijke delen zijn en zo vormen zij dus ook een bewijs dat er leven is na de dood, met alle verdere filosofische consequenties die daaruit volgen.

Men spreekt van een uittreding als iemands onzichtbaar geestelijk lichaam zich van het fysieke lichaam verplaatst, met daarbij behoud van het “volle bewustzijn”. Voor de meeste mensen blijkt een uittreding beperkt tot een spontane gebeurtenis of door een uiterlijke gebeurtenis zoals bij een ongeval. Wie een uittreding heeft ervaren is er tevens van overtuigd dat er ook leven na de dood is. De reden waarom ze terug naar hun lichaam kunnen is omdat ze er nog mee verbonden zijn door een astrale koord. (Sommigen voelen deze niet, anderen maken er wel melding van; dit gegeven kan dus individueel verschillen en hoeft niet tastbaar te zijn om te begrijpen dat er nog steeds een verbinding is met het lichaam, een geestelijke band is er zeker ook nog)

Naast uittreden maakt Ingo Swan ook nog mooie Magisch Realistische kunstwerken. Dit schilderij geeft ons een beeld geïnspireerd door Astrale Bovennatuurlijke Sferen zoals hij die in zijn astrale projecties kon bezoeken.

Na enkele historische gegevens en enkele basiswerken is het hieronder volgend rapport vooral afkomstig uit wetenschappelijk onderzoek.

Historie

 1. De oude Egyptenaren spraken van “BA” – het astraal lichaam
 2. Het Tibetaanse dodenboek beschrijft het “Bardo Lichaam”
 3. Het Mahayana Boeddhisme erkent het “dubbellichaam”
 4. Sommige sjamanen beschrijven uittredingen na meditatie
 5. De eerste missionarissen schreven erover hoe ze verstomd moesten toegeven dat de inboorlingen een GEDETAILLEERD RAPPORT konden geven van alles wat zich in een straal van meer dan 150 km gebeurde (bron: Inglis: 1977:30-35)

De bekendste publicaties

 1. ” Yram (Marcel Louis Fohan (1884-1917) – Practical Astral Travel
 2. ” Sylvan Muldoon (1915-1950)
 3. ” Oliver Fox – OBE’s
 4. ” Een studie van Duke University in 1954
 5. ” Een onderzoek geleidt door Celia Green in Britse Universiteiten
 6. ” Studies van John Palmer en M. Dennis 1975
 7. ” Monroe die er zijn onderzoekscentrum “The Monroe Institute” voor oprichtte, na de successen van de naar eigen ervaring geschreven boeken “Uittredingen”, “Astrale projectie” en nog een boek dat niet werd vertaald in het Nederlands.

Militair onderzoek

Na de gepubliceerde onderzoeksresultaten van de SRI, stelde de regering een bedrag van 70 miljoen dollar ter beschikking voor het onderzoek naar Remote viewing, dat een militair nut kon hebben. (een ander artikel gaat hierover en wordt ook gepubliceerd) Astrale reizigers dienden in staat te zijn uit te treden naar een door hen gekozen locatie, daar waarnemingen te doen en met een juist verslag terug te komen. Soortgelijke experimenten zijn ook gedaan in Rusland, China en Frankrijk. Niemand minder dan de befaamde Dr. Hal Puthoff leidde de experimenten.
Patrick Price, een andere goed begaafde psychische spion beschreef in details een geheim Pentagon gebouw in het gebergte van West Virginia.

David Morehouse schrijft:

Remote viewing bestaat. Het is geen geheim meer. Het werkt, het werd getest, bewezen en gebruikt gedurende meer dan 20 jaar. De recente overheidsdiensten kunnen bevestigen dat wat ik zeg waar is. De regering van de meest krachtige natie ter wereld heeft toegegeven dat ze bevestiging hebben dat mensen in staat zijn om tijd en afstand te overbruggen om andere personen, plaatsen en gebeurtenissen te bespioneren. Ik hoop dat iedereen goed begrijpt wat dit betekent.

Ik was verbaasd hoe dit geheim project; remote viewing; zijn weg vond in de US zonder de tegenwerking van de materialisten, religies en fundamentalisten. Het is zo dat de militaire instanties met hun psychische spionnen objectieve bewijzen hebben. Dit bewijs voor het verlaten van het lichaam, impliceert dat er een astraal of etherisch lichaam bestaat welke een duplicaat is van het fysieke lichaam. De consequenties van Remote viewing zijn enorm en het is duidelijk dat deze informatie niet publiekelijk kan worden vrijgegeven. Onvermijdelijk zal dit project daardoor weer geheim gehouden worden.

Dr. Dean Sheil analyseerde meer dan 1.000 gevallen van OBE’s uit 70 landen. Hij ontdekte dat waar hij ook onderzoek deed naar het voordoen van OBE’s, hij geen verschillen kon ontdekken. Omdat de resultaten zo universeel waren moest het fenomeen waarheidsgetrouw zijn.
De zeer geloofwaardige geleerde Dr. Robert Cookall analyseerde 700 gerapporteerde gevallen van uittreding. Hij ontdekte dat 81% er niet meer aan twijfelde dat er leven na de dood moest zijn. Die conclusie trokken ze uit hun ervaring. Wat Cookall ook opviel was de gelijkaardigheid van deze gevallen en de gelijkenis met de bijna doodervaringen en de communicaties die doorkwamen bij bekwame mediums.

Waargenomen astrale lichamen tijdens projectie

De SPR heeft vele studies verzameld van gevallen van uittreding. Een van de merkwaardigste gevallen van uittreding wordt beschreven in een boek van Monroe en was van iemand die zichzelf terugvond in het lichaam van een andere persoon. Mr. Landau rapporteerde in 1955 dat zijn vrouw hem vertelde van haar uittredingen. Op een nacht gaf hij haar zijn zakagenda en vroeg haar die te proberen op zijn kamer te brengen gedurende haar eerstvolgende OBE’s. Vroeg in de morgen zag hij haar verschijning wegzweven uit zijn kamer en teruggaan naar haar eigen kamer. Hij had zicht op haar kamer omdat hij haar volgde en zag hoe haar verschijning terug in haar lichaam verdween. Wanneer hij terug ging naar zijn kamer, vond hij een speelgoedhond die hij het laatst gezien had op de lade van een kast naast haar bed. Wanneer hij erom vroeg zei ze dat ze zich oncomfortabel voelde met zijn dagboek en daarom maar iets van haarzelf had genomen. (Landau 1963:126-128)

In de US verrichtten Dr. Karl Osis en Boneita Perskari vele jaren onderzoek, op een wetenschappelijke manier, met een zeer goede uittreder: Alex Tanous. Hij was in staat merkwaardige resultaten te bereiken. In een van die testen werd Tanous gevraagd zich te verplaatsen naar een andere plek die mijlen verder lag, om te zien wat er op het bureau in het kantoor lag. Wat hij niet wist, was dat een psychische begaafde vrouw: Christine Whiting hem opwachtte om te zien of ze iets van hem kon waarnemen. Niet alleen zag ze Tanous helderziend binnenkomen, ze beschreef ook gedetailleerd de positie, de plaats in de ruimte, het hemd en de jeans die hij droeg. Deze proef toonde tenminste ook aan dat er een onafhankelijke herkenning van Tanous aanwezigheid kon gebeuren tijdens zijn uittreding.

Het zien van voorwerpen die normaal niet gezien worden

Sir Oliver Oyston, een Brits vooraanstaand soldaat rapporteerde een OBE te hebben gehad, wanneer hij zeer ziek in het hospitaal lag. Zijn lichaam dat zich volledig van zijn heelheid en vorm bewust was, zweefde weg en ging doorheen muren, toen zag hij hoe een jonge chirurg bezig was. De volgende dag vertelde hij gedetailleerd aan de medische staf wat hij toen had gezien. Alles wat volgens hem was gebeurd werd ook bevestigd.

Professor Kimberley Clark van de Universiteit van Washington vermeldt een geval dat ondertussen nogal bekend geworden is: nl. van een vrouw die tijdens een hartstilstand een OBE had. Haar duplicaat uitgetreden lichaam wandelde door de verdiepingen van het hospitaal waar ze in een opslagruimte (waar ze nooit eerder gekomen was) een tennisschoen zag staan boven op de kleerkast. Toen ze gereanimeerd was en bijkwam uit haar bewusteloosheid, meldde ze dit aan de dokter. De Professor liet natrekken wat ze vertelde. Alles wat ze vermeldde, tot het laatste detail toe, bleek volstrekt te kloppen. (beschreven in “The After dead experience” van Ian Wilson)

Dr. Elisabeth Kübler-Ross stelt in haar onderzoek dat ze een blinde patiënt had, die gedurende een OBE gedetailleerde waarnemingen kon doen die ook konden worden geverifieerd.

Gecontroleerde experimenten

Door de medewerking van enkele uittreders kwam het fenomeen in aanmerking voor wetenschappelijk onderzoek. Belgische wetenschappers slaagden erin het lichaam voor en na een uittreding te wegen en registreerden een gewichtsverlies van 70 gr. wanneer het astraal lichaam zich uit het lichaam bevond. (Carrington 1973)

Franse onderzoekers waaronder Professor Richet spendeerden vele jaren aan het onderzoek of een uitgetredene ook klopgeluiden kon veroorzaken, voorwerpen kon verplaatsen of fotografische platen kon beïnvloeden. Ze waren in staat een uittreding te fotograferen. (Deze 3 foto’s zijn in mijn bezit, maar zijn copyright en kunnen daardoor ook niet afgedrukt worden)

Andere jarenlange experimenten werden gedaan, door met onder andere Robert Morris van de Psychical Foundation of Noth Carolina, met de uittreder Keith Harary, die beweerde reeds van kindsbeen te kunnen uittreden. Hij was in staat vanuit een verzegeld labo zichzelf te projecteren naar een ander huis waar hij een tekst kon inlezen. Hij kon ook waarnemen welke onderzoekers daar aanwezig waren en waar ze juist zaten.

De psycholoog Dr. Charles Tart (University of Florida) zette controleerbare experimenten op met Robert Monroe. Monroe zal ons wel beter bekend zijn, zodat ik hier verder niet op in ga. Je vindt zijn boeken trouwens in onze bibliotheek.

Verschillen de hersenen en de geest?

Velen geloven dat de hersenen de zetel zijn van het bewustzijn. Een grote pionier van serieus onderzoek naar psychische verschijnselen: George Meek, verhaalt in zijn boek “From seance to science” (van seance tot wetenschap) dat onderzoek zonder twijfel aantoont dat bewustzijn en hersenen totaal verschillend zijn. Hij citeert ook Dr. Wilder Penfield; een beroemde hersenonderzoeker met zijn conclusie, dat massale delen van de hersenen toch konden worden weggesneden bij proefdieren, zonder dat daardoor bewustzijn of aangeleerde handelingen verloren gingen.

Na hem deden andere onderzoekers nog verder onderzoek en kwamen tot gelijkaardige bevindingen. De hersenen lijken eerder een motorisch centrum zoals een computer zonder gegevens.

Per dag sterven er ook 60.000.000.000.000 cellen af die worden vervangen door nieuwe (Dr. Hudson Hoagland). (Voor de proteïnes van sommige organen geldt een levensduur van 158 dagen, waardoor je dus kan stellen dat deze organen bijvoorbeeld ook de lever om de 160 dagen volledig vervangen wordt) . De vraag steekt dan op “dat als de herinneringen in de cellen liggen opgesloten, hoe ze dan hun informatie kunnen behouden als ze afsterven en ook worden vervangen”. Sceptici beweren dat dit simpel is, omdat dit doorgegeven wordt via het DNA molecule, maar wetenschappers beweren dat deze mogelijkheid inadequaat is.

Het is duidelijk dat het bewustzijn zich tijdens een uittreding op een andere plaats bevindt dan in de hersenen. De geest kan denken, creatief zijn, observeren en onthouden, los van het lichaam

Zonder twijfel hebben al deze onderzoekingen duidelijk aangetoond dat OBE’s een werkelijkheid zijn, die OOK bewezen is. We kunnen er dus uit besluiten dat als de hersenen afsterven, het bewustzijn ergens moet kunnen voortleven, daar hersenen en bewustzijn onafhankelijk kunnen worden beschouwd.

	Bronnen: SPR - CIA - SRI - Ingo Swan - Monroe
	 Denis 

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt