Soorten uittredingen

Categories:

Aura Oasis Logo

Soorten uittredingen

oobe

Algemene informatie omtrent uittreden

Astrale projectie

Bewust uittreden is niet zo gemakkelijk te leren. Sommigen lijken het te kunnen, anderen gewoonweg niet. Het kon vaak door begeleide training wel aangeleerd worden via het Monroe-Institute en via The Lucidity Center.
Ik moet er ook op wijzen dat er een verschil is tussen 2 soorten uittredingen. De meeste die bewust, door training uittreden hebben niet 100% dezelfde ervaring daar ze niet echt volledig los zijn van hun lichaam. Ze zitten dus tussen de twee. Hun ervaring is ook niet zo “echt”. Sommige waarnemingen kloppen niet exact met wat ze waarnemen. Dit komt doordat de uittreding nog vermengd is met de voorstelling. Ik noem dit de Astrale Projectie.

De echte etherische uittreding

De tweede soort, de enige echte, komt bijna alleen voor bij ongevallen en bijna doodervaringen. Enkele personen bleken dit echter te kunnen. Ik noem het de Etherische uittreding. Bij deze uittreding heeft men niet eens het gevoel dat men is uitgetreden. Men merkt het maar doordat enkele dingen niet helemaal normaal meer lijken. Toch heeft men het niet snel door. Bijvoorbeeld, je spreekt tot iemand en hij antwoord niet. In feite heeft hij je niet gehoord noch gezien. Voor jezelf sta je er echter wel geheel echt en life bij! Dat is ook de reden waarom vele aardgebonden entiteiten niet kunnen aannemen dat ze dood zijn. Ze ervaren wel enkele dingen die ze niet begrijpen. In beide gevallen kan men zichzelf zien liggen, doch het is niet noodzakelijk. De ervaring van Richie (de best beschrevene ooit) die door longontsteking tijdens zijn militaire dienst “overleed”, vult een gans boek, dat ook uitgegeven is. Richie ontdekte zijn lichaam maar een tijd nadien.

De film Ghost geeft een perfect beeld van hoe het is om uitgetreden te zijn. In de film merk je ook dat de hoofdrolspeler zichzelf maar ziet liggen als hij terugkeert na een jacht op zijn moordenaar. De hele film geeft een uitstekend beeld over mediums, uittredingen, andere astrale aardgebonden wezens, geestfenomenen en demonische figuren. Voor mij staat bijna vast, dat de man die het script maakte dan ook zeer goed geïnspireerd was, of zeer goed op de hoogte was.

Voorvallen die men heeft waargenomen tijdens zulk een echte uittreding kloppen perfect met de realiteit. Voor het moment is dit ook het krachtigste bewijs voor Bijna doodervaringen. Men beschrijft bijvoorbeeld een heel speciaal instrument dat een chirurg gebruikt heeft tot in details. Men ziet dingen buiten die kloppen en die niemand wist. In de BDE is het de eerste fase, daarna heeft men het gevoel plots te reizen doorheen een duisternis (tunnel) naar een lichtpunt. De rest ken je wel. Niet iedereen beleeft alle fases van een BDE. Het ligt eraan wanneer de ervaring plaatsheeft, hoe lang je al “dood” bent, in hoeverre je al los bent van je lichaam enz… De uittredingen die Monroe persoonlijk beleefde zijn van deze etherische soort (alsook Muldoon en andere) Degene die daarna in zijn boeken beschreven worden, die hij deed met proefpersonen zijn zo goed als allemaal van de astrale soort.

      Denis

© 2011 Aura-Oasis – Denis Dhondt