Remote viewing. Onderzoek in opdracht van de CIA

Aura Oasis Logo

24 jaar geheim onderzoek

ao3Het is logisch dat alles wat de CIA (Central Intelligence Agency) doet volstrekte Top Secret condities geniet. Het is immers een centrum dat voor de Staatsveiligheid van de USA en voor de wereld staat. Omdat bekend was geworden dat de Russen succesvol parapsychogische onderzoek voor militaire doeleinden hadden verricht, kon de Amerikaanse Regering en de Staatsveiligheid zich daar geen achterstand over permitteren. Er diende dringend een onderzoek te gebeuren, want indien de Russen gelijk hadden dan hadden de Amerikanen een niet te verwaarlozen achterstand ook al zijn hun wapens zoveel gesofistikeerder. Immers als het Russische parapsychologen zou lukken om deze wapens met PK te kunnen beïnvloeden, of om vooraf informatie te verkrijgen bij een eventueel geschil zou de strijd op voorhand verloren zijn. Dit waren mogelijk de motieven waarmee de Amerikaanse regering plots de geldkraan liet openzetten voor Parapsychologisch onderzoek. Het geld werd ter beschikking gesteld van de CIA en ze verkregen een reusachtig budget dat dit project moest ondersteunen gedurende 24 jaar. Voor de CIA zou dit overigens ook nuttig zijn, daar zij misschien met behulp van paragnosten wel eens tot betere onderzoeksfaciliteiten zouden kunnen komen. Men deed twee soorten onderzoek: dat naar Remote Viewing dat zal besproken werd in een ander artikel (zie homesite), en dat naar PSI. Het onderzoek was bedoeld om de CIA aanwijzingen te kunnen geven tot het sneller oplossen van bepaalde onderzoekingen. De naam van het rapport laat mij echter vermoeden dat ik in de eerste beschrijving gelijk heb, namelijk de achterstalligheid op gebied van Staatsveiligheid tegenover de beweerde paranormale successen van de Russen. De Russen hadden naar zeggen zeer veel succes met het helderziend te kunnen waarnemen en in te werken op anderen (hoofddoelen: spionage, beïnvloeding van personen en inwerken op defensiesystemen). Dit laatste, de mentale beïnvloeding op anderen wordt momenteel nog verder onderzocht (het project DMILS, waarover een apart artikel). De naam van het in mijn handen zijnd rapport noemt: “The American Institutes for reseach review of the departement of Defence’s STAR GATE program” (vertaalt: “Het Amerikaans Institute voor onderzoeksrapporten van de afdeling van het defensie programma STAR GATE”.) Het voorkomen van de naam defensie duidt al op dubbelzinnige bedoelingen.

De Evaluatie

Als resultaat van het 24 jarige onderzoek met en voor de CIA, dat door de regering gesponsord werd werden de onderzoeksresultaten bekendgemaakt door het “Cognitive Scienses Laboratory” van Palo Alto, Californië. (Maart 1996). Ze riepen de medewerking in van neutraal staande wetenschappers als Prof. Ray Hyman va de Universiteit van Oregon en Prof Jessica Utts als koppersonen voor respectievelijk het pscyhisch onderzoek en de statistische kansberekeningen.

De CIA concludeerde dat een significant effect was bekomen door de laboproeven. Het toeval mag hier worden uitgesloten. PSI bestaat. Alhoewel dit zo succesvol kon worden aangetoond, geven zij wel toe dat door helderziendheid verkregen resultaten nooit hadden geleid tot het oplossen van “Intelligency Operations”. Dit wil dus zeggen, dat de beschrijving merkwaardig bleken te kloppen, maar dat dit niet werkelijk rechtstreeks oorzakelijk had bijgedragen tot de oplossing van het onderzoek. Terwijl er politieke en administratieve bevestigingen waren voor het succesvol gebruik van bovennatuurlijk bewustzijn kwam men wel tot een onjuiste conclusie betreft de verwachte waarde voor het eventuele toepassen van PSI (helderziendheid). Dit was meer succesvol in de projecten DMILS en Remote Viewing (zie homesite). Voor ons is hier het belangrijkste dat men door een groots onderzoek nu eindelijk weer een nieuwe stap vooruit is gekomen in de bewijskracht voor parapsychologische fenomenen. Dit is een nieuwe bevestiging bij de reeds geleverde hedendaagse bewijzen voor het bestaan van PSI en PK (Rhine Center en University Edingburg). Dat dit groots opgezet en dermate doorgevoerde onderzoek een vooroordeel omtrent de uitslag zou hebben, mag hier op grond van onpartijdigheid worden uitgesloten.

Kritiek

Het spreekt bijna vanzelf dat een dergelijke uitspraak de sceptici tot nieuwe argumenten aanzet om het onderzoek op fouten te onderzoeken en om te proberen aan te tonen dat er onvolkomenheden in het onderzoek zou zijn gebeurd. Uiteraard zal niets ooit perfect zijn en zal er wel altijd iets te bekritiseren zijn, wat deze heren sceptici natuurlijk niet onbenut laten ook al hebben ze de laatste jaren enorm veel terrein verloren. Beschuldigingen van vervalsingen zijn namelijk op hun teruggevallen, en eigenlijk klopte hun kansberekeningen niet. Daardoor moesten volgens hun berekeningen zoveel meer treffers op proeven gemaakt worden als normaal door toeval mogelijk zou zijn. Een beschuldiging die ze juist over de parapsycholische onderzoekers uitten. Dit is ondertussen rechtgezet door onpartijdige statistici van wereldvermaard niveau.
De moeilijkheid lag voor hen wel bij het feit dat eigenlijk twee onderzoeken gedaan werden; namelijk dat van AIR en de CIA. Beiden komen tot significante resultaten, toeval is hierbij volkomen uitgesloten.
Uiteindelijk geeft de criticus toe dat hij naast de onvolkomenheden waardoor het onderzoek nog betrouwbaarder zou kunnen zijn, hij er echter het bijltje moet bij neerleggen. Het onderzoek heeft nu eenmaal de bal in handen. De criticus Dr. Edwin C. May uit zijn kritiek vooral voor het gebrek aan kritiek voor het onderzoek (Dus eigenlijk wenst hij dat critici zoals hij in de meerderheid zijn!). Hij verwijt deze onderzoekingen dan ook dat zij met top-niveau-scores aankomen en niet met statistische analyse. Ik ga hier niet verder in op de meningsverschillen tussen de wetenschappers van het onderzoek en de sceptici. Dit is gewoon klassiek en leidt enkel tot beschuldigingen en een eindeloos welles-nietes spel. (14 blz lang) Het is eveneens evident dat een dergelijke kritiek ook mag verwacht worden van de ondertussen ook reeds gerapporteerde resultaten van “Direct Mental Influation on Living Systems (DMILS)” (mentale beïnvloeding van andere bewuste levensvormen) en “Remote Viewing” (astrale projectie) die nog zelfs significanter zijn. BV. Remote viewing leverde gemiddeld 80 % directe significante treffers op. Het ziet er dus naar uit dat hier moeilijk kritiek over kan geveld worden. Dit mag evenwel verwacht worden.

Het belang van een dergelijk onderzoek

Het feit dat hier publiekelijk wordt toegegeven dat dergelijke fenomenen bestaan haalt de twijfelachtigheid omtrent het paranormale gebied ” naar beneden. Dit wil uiteraard niet zeggen dat alles daardoor nu kan. Het toont alleen aan dat Psychokinese, Helderziendheid, Uittredingen, Mentale beïnvloedingen, reële verifieerbare fenomenen zijn die niet meer kunnen worden ontkend. Het spreekt dus wel niets uit over bijv. kaartlezen dat eerder een hulpmiddel is dan echte helderziendheid, alhoewel beiden kunnen gecombineerd zijn. Het laat echter genoeg gevolgtrekkingen over die uiteraard ons toelaten tot de conclusie te komen dat Healing (bewezen met planten), Magie (DMILS is een vorm van psychokinetische magie door voorstelling), pendelen, poltergeistverschijnselen (Psychokinese van eigen bewustzijn of dat van een aanwezigheid die onzichtbaar is, een geest) dus ook moeten kunnen. Het toont zeker ook aan dat we met onze gedachten zeker ook invloed kunnen uitoefenen op levende systemen en dat we een psychokinetische invloed kunnen uitoefenen op systemen waarvan we aannemen dat ze geen bewustzijn bezitten.

Het moedigt zeker het verdere onderzoek aan, en het benadrukt voornamelijk het feit dat er meer bestaat dan we ooit hebben willen aannemen in onze materialistische tijd. Wie de feiten goed beoordeeld en erover nadenkt komt tot een spirituele conclusie. Dit wil zeker niet zeggen dat men nu plots religieus gaat worden, maar eerder dat men gaat erkennen dat de grenzen van een geestelijk bewustzijn veel verder strekken dan louter fysiek en materieel bestaan. Men ontkomt niet aan het idee dat er uiteraard inderdaad een collectief ervaren moet zijn doorheen alle bewustzijnen dat ergens eigenlijk één Superbewustzijn moet zijn dat je vrijelijk mag opvatten zoals je wil. Een geloof speelt hier geen rol, feit is, dat onze werkelijkheid inderdaad een holistische geestelijke beleving is op collectief gebied en dat wij allen deel uitmaken van slechts één ding. Uiteraard betekent dit ook dat men onsterfelijk moet zijn en er inderdaad leven na de dood moet zijn. Dit zijn alle logische gevolgtrekkingen, alhoewel deze niet alle bewezen zijn. Vooral op gebied van onderzoek van een mogelijk overleven van het bewustzijn na de dood, rijst twijfel omdat de goede onderzoeksresultaten bijna (BIJNA is hier zeer belangrijk, want er zijn enkele andere gevallen) allemaal ook kunnen verklaard worden met het reeds aanvaarde helderziende vermogen.

Dit collectieve van het bewustzijn werd eerst reeds al omschreven door de Zwitserse Psychiater C. G. Jung. Hij kwam op basis van psychologische studies reeds tot dit inzicht. Vermits men nog steeds niet graag toegeeft in dergelijk geloof ‘omdat men intelligenter’ lijkt als men niet gelooft in dergelijke “absurditeiten” houdt men deze theorieën een beetje onder water en volgt men liever de “seksuele obsessieve conclusies van de aan cocaïne verslaafde grondlegger van de psychologie; Freud. Een nieuwe biografie brengt nu wel aan het licht dat hij niet zo’n onschuldige brave burger was, en dat hij zelfs vaak seksueel misbruik maakte van zijn patiënten. Eigenlijk was hij inderdaad zelf ietwat geobsedeerd van seks in plaats van ieder ander te beschuldigen van onbewuste seksuele drijfveren. Een conclusie die hij misschien trok uit introspectie.

Ik wil hier enkel aantonen dat de wetenschappelijke aanvaarding zoals die nu in opmars is de revolutie zal zijn tot het spiritueel besef. Van daaruit wordend de grondslagen gelegd naar een geloof op wereldniveau. Voor velen onder ons is ‘bewijs’ persoonlijk niet meer nodig en weten we gewoon reeds uit eigen conclusies en ervaringen dat er meer is. Het kan dan ook niet anders dan dat iemand die deze ontdekking bezit de neiging bezit dit de wereld te gaan uitdragen. De meeste onderdrukken dit uit schrik geschift te lijken. Dit wordt nu helaas nog in veel gevallen onbegrepen en het belang ervan wordt onderschat. Het is hier voor velen bijna onnodig om te zeggen dat het enkel positief kan zijn om te weten wie we zijn, waarom we leven, wat de zin is van dit leven, dat er geen dood is, waarom er sociale verschillen zijn, en waarom onze God ons soms in onze beproevingen alleen lijkt te laten. Wie dit alles begrijpt kan dit machtige geloof dan zelfs positief gaan gebruiken om zijn leven positief en spiritueel te laten evolueren. Wie zou het niet graag beter krijgen?

Daarom juist vind ik het zo belangrijk dat de wetenschappelijke reformatie eindelijk traag begint door te dringen. Langzaam maar zeker begint men te aanvaarden dat dit niet alleen voor de ‘zwevers’ is. Uw dokter kent inmiddels al de suggestieve werking van placebo-effecten. Dit is de dag van vandaag aanvaard en lijkt doodnormaal. Normaal gezien is dit ook een mentaal en dus parapsychologisch fenomeen, omdat de patiënt niet weet dat hij een placebo neemt. De vraag komt hier zelfs op dat het bewustzijn van de doktoren meespeelt in het al dan niet helpen van de patiënt. Dit merkte men op toen men geloofde in de werking van een nog niet beproefd medicijn dat per ongeluk medicijn en placebo verwisselde. Het vertrouwen en de verwachting van de onderzoekers hadden ervoor gezorgd dat de placebo had gewerkt.

Ik hoef hier niet nader in te gaan op de bedoeling van dit artikel. Ik geloof dat de spirituele evolutie vanuit deze materialistische hoek gaat komen en niet vanuit religie. Het is immers nog steeds de wetenschap die ondanks haar onvolkomenheden die verdere verbeteringen en hervormingen zo natuurlijk geleidelijk verandert dat ze nooit stabiel is, maar die evenwel op wereldniveau aanvaard en onderwezen wordt dat deze inzichten zich zullen verspreiden. Om niet alles om te gooien dat onze visie van onze realiteit betreft, kan dit slechts geleidelijk.

      Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt