Wij zijn toch geen machines? De geest

De geest

Aura Oasis Logo

Wij zijn toch geen machines?

Een intuïtief verkregen inzicht

Toen we het op het kantoor hadden over het praten tegen elkaar tijdens het werk, terwijl ieder de hele dag druk op zijn computermonitor zit te staren, vonden we dat we toch wel eens iets tegen elkaar moesten kunnen zeggen. “We zijn nu toch ook geen machines” hoorde ik zeggen. Deze uitspraak vond ik dat moment zo diepzinnig dat het intuïtief bij mij iets losmaakte. Ik kreeg er een inzicht door… deze zo gewone uitspraak houdt inderdaad wel degelijk iets zeer radicaal in voor ons maatschappelijk materialistische denken.

Geen machine

Het grootste deel van de bevolking denkt nog steeds in materialistische termen. Alles heeft een oorzaak en een exact te bepalen gevolg. Ook zoeken sommigen nog steeds in onze hersenen naar de fundamentele processen die verantwoordelijk zouden zijn om bewustzijn, gevoel, en vrije wil; (het denken) mechanisch te verklaren.

Immers, zo wordt geredeneerd, werken de processen van onze hersenen doormiddel van chemische en elektrische processen. In tegenstelling tot die computer waar we voor zaten, kunnen we beslissingen nemen.

De geest los van de hersenen?

Het materialisme, dus met andere woorden, de manier van denken die de meeste wetenschappers nog steeds gebruiken om alles mee te proberen verklaren; het puur wiskundig te berekenen resultaat dat voorkomt uit een bepaalde oorzaak; kan inderdaad onmogelijk op onze hersenen worden toegepast.

Indien ons denken, onze gevoelens en ons bewustzijn inderdaad pure chemische en elektrische processen zouden zijn, dan zou alles gepredestineerd zijn. Een goede reden om je te excuseren voor de rechtbank indien je iets zwaar op je geweten hebt. Je kon er niets aan doen, alles ligt aan de precieze causaliteit waarmee een machine werkt. Want zo wordt de werking van de hersenen verklaard. Met andere woorden, indien de hersenen een machine zouden zijn, waarin de “geest” het product is van een materialistisch proces dan beschikken wij niet eens over een vrije wil. Dan ligt alles reeds deterministisch vast, zelfs de beslissing die we nemen als we een keuze moeten maken. Het zal iedereen duidelijk zijn dat dit in de werkelijkheid zo niet is.

Daarmee stopt hier dus ook de materialistische zienswijze, “als is alles een soort machine”, met precies te berekenen oorzaak-gevolg-reacties.

Een dualiteit: geest-hersenen

Vermits we duidelijk geen machines zijn, maar mensen die beslissingen kunnen nemen, gevoelens hebben, en over een zekere vrijheid in ons denken en ons redeneren beschikken, moet “geest” duidelijk een subjectief “iets” zijn dat los staat van de mechanische functies van de hersenen.

Indien dit niet zo is, dan is ook letterlijk de begane misdaad waarvoor je voor de rechtbank staat, inderdaad zo te verklaren en treft je geen schuld. De misdaad zou immers deterministisch zijn. Dus kon je er anders niets aan doen.

Deze simpele dagelijks gebruikte uitspraak “Wij zijn nu ook geen machines” is dus letterlijk juist. Daarmee vervalt dan uiteraard de redenering dat de “geest” of “ziel” een bijproduct of gevolg zou kunnen zijn van onze hersenen. Weerom een feit dat duidelijk pleit voor het los van elkaar staan van “geest” en “hersenen”.

Materialistisch, of lees in dit geval misschien beter “mechanistisch”, kan dus het denken en beslissen nooit verklaard worden. Hoe goed sommige hersenonderzoekers nog steeds dit idee trachten aan te houden. (Anderen zoals onder andere Pribam, die 30 jaar hersenonderzoek deed, zijn reeds lang tot de conclusie gekomen dat geest en hersenen los van elkaar staan)

De consequenties van een niet mechanische vrije wil

Vermits geest los staat van de hersenen, is het duidelijk dat geest dus ook nooit vergaat samen met de hersenen. Met andere woorden: leven na de dood, onsterfelijkheid, uittredingen, BDE, telepathie, helderziendheid, Remote viewing, kortom al deze paranormale fenomenen worden in dit geval zelfs vanzelfsprekend.

Dit is natuurlijk een spiritueel gestemd artikel. Maar de redeneringen die bij me los kwamen bij de woorden “We zijn geen machines”, zijn duidelijk intuïtief van aard. Ik vermoed; als spiritueel denkende; dat dit inzicht me van een Hoger bewustzijn ingegeven werd, teneinde dit artikel hier te plaatsen en anderen daarbij bewust te maken. Ieder kan hier immers voor zichzelf uitmaken of ik gelijk heb of niet. Dit is echter zeker niet de enige bron. Recent worden de sterkste bewijzen voor paranormale mogelijkheden inclusief zelfs spirituele inzichten over een Hoger Bewustzijn, verkregen door de fysica. De Quantummechanica blies de Newtoniaanse fysica letterlijk omver. Sterker wordt het nog als je weet dat paranormale processen (die dan wel “normale” processen worden met een verklaring) zelfs broodnodig zijn in onze macroscopische wereld. Dus niet alleen in het atoom. Alles bestaat immers uit atomen, en daarom is alles afhankelijk van elkaar.

“The stuff of the world is mind stuff” (Eddington – Quantumfysicus).

      Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt