Schizofrenie en psychose alternatief bekeken

stemmen_klein

Alternatieve verklaring van geestesziektes

Schizofrenie

Over deze term ga ik niet ver uitweiden, daar mijn ideeën hierover nogal in strijd zullen zijn met de gevestigde psychiatrische wetenschap. Schizofrenie is een verzamelnaam voor psychisch waargenomen verschijnselen van ziekten zoals aanhoudende psychose, paranoia en MPS.

Psychose

Iemand die aan psychose lijdt, is iemand die dingen waarneemt die een ander niet waarneemt. Zo ziet iemand bijvoorbeeld gezichten verschijnen, hoort deze stemmen of wordt deze door aanrakingen lastig gevallen enz… Degene die aan psychose leidt, is ‘zeker’ van de echtheid van deze verschijnselen. Hij ervaart deze als zeer lucide en zeer realistisch. Voor hem zijn het echte zintuiglijke waarnemingen, terwijl een psychiater het waanbeelden of hallucinaties gaat noemen.

Hierdoor kan bij de patiënt een gevoel ontstaan dat de mensen om hem heen hem niet willen geloven, terwijl hij zichzelf als ‘niet gek’ ziet. Bij ergere gevallen van psychose denkt het slachtoffer dikwijls dat zijn medemensen in hetzelfde complot tegen hem zitten en de zaak verborgen willen houden. Hierdoor ontstaat dus paranoia, omdat men een logische verklaring probeert te vinden voor wat men zintuiglijk als echt ervaart. Deze hallucinatietheorie, die in de psychiatrie unaniem als verklaring geldt, is in strijd met de eerste woorden die ik bij mijn voordracht of artikels aanhaal, namelijk dat het een fundamenteel axioma is dat het bewustzijn niets kan waarnemen wat niet is binnengekomen via één van de zintuigen.

Esoterisch gezien neemt iemand met psychose echter flarden waar van de sfeer en de leefwereld van de zojuist vernoemde aardgebonden overledenen (of entiteiten) De overledenen die bij hun uittreding in hun bijna doodervaring zijn blijven steken, kunnen helaas in die vorm niet meer deelnemen aan het leven. De enige manier om zich te manifesteren is via spiritisme of via personen wiens aura “kwetsuren vertoont” (bv door trauma’s) waarbij men niet steeds zichzelf is omdat het bewustzijn te open is. Bij deze personen lukt het een entiteit soms in hun bewustzijn binnen te dringen en zich via hun lichaam te manifesteren. Alléén zó kunnen entiteiten terug deelnemen aan het leven. Een vastzitten in een uitgetreden eenzame toestand is immers niet aangenaam en zij weten ook niet hoe ze op een andere manier hiervan kunnen loskomen. Op deze manier proberen zij bij zwakke personen, wiens bewustzijn black-outs vertoont of nood naar geestelijke hulp, binnen te treden. Een andere manier om niet zo eenzaam te zijn is door te proberen invloed op hun slachtoffer uit te oefenen, zodat ze zelfmoord plegen of verongelukken. Op deze manier zijn ze dan niet meer zo alleen. Wanneer een entiteit in iemands bewustzijn binnen dringt, spreekt men van bezetenheid. Niet de bezetenheid uit de middeleeuwen, die door de duivel voortkwam (volgens de kerk en het strikte geloof) maar de bezetenheid door de entiteit van een niet overgegane overledene.

Vaak wordt bij spiritistische seances uitgelegd hoe men van een andere eenzame ziel in die lege wereld verneemt dat men kan meeleven met levenden op aarde. Lukt het een entiteit niet om een labiele persoon te gebruiken, dan probeert hij die puur uit verveling te plagen en te manipuleren. Lukt dat wel, dan komt een of andere vorm van schizofrenie voor.

Opmerkelijk is het ook dat bij bijna doodervaringen, waarbij men even achter de schermen van de dood kan kijken, vaak meldingen gemaakt worden van donkere figuren die leven aan de rand van de tunnel naar het licht en die zich wanhopig proberen vast te klampen aan degene die met hoge snelheid naar het licht reist. Het kan ook zijn, namelijk dat een duistere, van licht verstoken entiteit de persoon die naar het licht reist, probeert naar hem toe te trekken en bij zich te houden.

Het blijft bij een nieuwsgierige waarneming van diegene die overgaat, naar de hem onbekende aard van deze van deze menselijke figuren die in de duisternis blijken verder te leven.

Bij bijna doodervaringen, net voor men het licht bereikt, ontmoet men dikwijls nog enkel overleden familieleden en verwanten, die door een aura omgeven zijn en zeer liefdevol aanvoelen. Daarna komt men in aanraking met het licht zelf dat als “al wat is” of als God wordt ervaren. Dan begint men de levensfilm te zien met een globaal overzicht van het voorbije leven.

KUL

Een zeer duidelijk geval, waarbij alle psychiatrische hulp faalde, was dat van een zeer intelligente vrouw die universitaire geschoold was en die werkzaam was aan de KUL. Ze hoorde vaak stemmen en voelde zich aangeraakt en misbruikt, alsof ze seksueel lastig gevallen werd. Ze nam verschillende entiteiten waar, nl een man en een vrouw. Toen we met haar een spiritistische seance deden kwam een entiteit door, die zei vermoord te zijn. Hij gaf bepaalde details en bij navraag bleek het meeste daarvan ook te kloppen. In het gebouw waar ze werkte werden abnormaal veel psychotische gevallen vastgesteld. Eerst leek het toevallig dat men hen daar samen te werk stelde, maar er was geen enkele aanvaardbare reden om ook aan te nemen dat dit uitsluitend toevallig was. Men wist wel dat waar MX (*) werkte, er tijdens de eerste wereldoorlog verschillende gruwelijke moorden gepleegd waren. Alle toen aanwezige werknemers van de KUL-bibliotheek werden omgebracht en men vele boeken verbrandde (1914).

Bij MX kwam ik op het idee om eens een cassetterecorder te laten opnemen om te zien of daar soms stemmen zouden opstaan. Die waren er af en toe op te horen.

MPS

Multiple persoonlijkheidssyndroom is een zeldzame voorkomende vorm van schizofrenie, waarbij een persoon plots beweert iemand anders te zijn en waar tevens ook verandering van stem en persoonlijkheid waargenomen kan worden. Meerdere personen kunnen afzonderlijk naar voor komen, die dan vaak over de gebruikte persoonlijkheid spreken in de derde persoonsvorm, nl men spreekt over zichzelf in de hij- of zij-vorm.

De gevallen waarvan ik getuige heb mogen zijn, vertonen echt veel gemeenschappelijke fenomenen zoals men in de horror film “The entity” ziet. In die film verandert het slachtoffer, nl een meisje, plots in een agressieve figuur die de personen uitscheld die haar willen helpen en hen zegt haar met rust te laten.

Interessant om te vermelden zijn de uittredingen van Monroe die hij beschrijft in zijn boek “uittredingen” en waarbij hij enkele keren terechtkwam in het lichaam van iemand anders. Om een geval te noemen, iemand die alleen aan het werk was en wiens vrouw hem enkele vragen kwam stellen. Natuurlijk kon Monroe de vragen niet antwoorden maar hij probeerde er het op een of andere manier het beste van te maken om de vrouw van de man in wiens lichaam hij zat niet nog meer van streek te maken als hij al deed. Natuurlijk dacht die vrouw dat haar man gek geworden was. Hij had namelijk de persoonlijkheid van Monroe en niet die van haar man.

Misschien las je ook de boeken van Jozef Rulof die begeleid door zijn gids op zijn astrale reizen, kon toezien hoe niet overgegane entiteiten, die tijdens hun leven verslaafd waren, probeerden het lichaam in te nemen van iemand die bewusteloos viel bij dronkenschap, om nog eens die roes te kunnen herbeleven.

Kan iemand die uittreedt bij zijn overlijden het lichaam innemen van iemand die ook net zijn lichaam verlaat omdat hij net overleden is? Is het ons ook niet bekend dat sommige bewuste uittreders hun lichaam door een andere entiteit ingepalmd terugvonden en daarom moesten vechten om hun eigen lichaam terug te kunnen innemen, zoals ook Monroe eens beleefde? Normaal wordt, terwijl iemand uittreedt, het lichaam juist tegen zulke inneming bewaakt door zijn gidsen, maar toch blijkt het niet altijd probleemloos te zijn. Op basis van wat we weten zou de volgende ervaring, die de vreemdste is die ik ooit hoorde, wel degelijk mogelijk kunnen zijn, vermits er inderdaad voldaan werd aan de juiste voorwaarden op het juiste moment. Dit wordt een ervaring die ongelooflijk is, maar waarvan de auteur ten stelligste beweert dat ze echt is. Aan u het oordeel…