PSI is verklaarbaar

Het paranormale verklaarbaar

Aura Oasis Logo

Helderziendheid, onderbewust evident?

Het is een feit dat helderziendheid, zowel in ruimte als in toekomst bestaat. De resultaten zijn veelal opmerkelijk genoeg om alle toevalligheden uit te sluiten. De ene helderziende doet het natuurlijk al wat beter dan de andere, maar ook allen hebben ze ook hun goede en slechte dagen. Dit is ook zo met de proefpersoon. Terwijl ze een correcte indruk opvangen van persoon 1, kan het zijn dat ze fout zitten bij persoon 2. Meestal stellen we ons al tevreden met een resultaat dat gemiddeld 40 % bedraagt. Toekomstvoorspellingen echter hebben de neiging een grotere foutmarge te vertonen. Niettemin blijken deze goed mogelijk. Maar hoe kan dit eigenlijk? Krijgen zij de boodschappen door van hogerhand? Komt hun weten uit eigen onbewust aanvoelen of innerlijke intuïtieve kennis voort?

Vooreerst wil ik er op wijzen dat ook spiritisme werkt. Leven na de dood wordt aangetoond door hen die een “Bijna Dood Ervaring” meemaakten. In vele gevallen, maar lang niet altijd, blijkt contact tussen levenden en overgeganen mogelijk. Moeilijker wordt het wel als we een contact willen met een specifiek persoon. Meestal is het een willekeurige overgegane die de spiritistische seances leidt. Spiritisme onderscheidt zich van helderziendheid doordat, ‘als’ de persoon die de vragen stelt de neiging heeft te persoonlijke vragen te stellen,bijvoorbeeld om antwoord op emotionele problemen of situaties te krijgen waar men op dat moment mee worstelt, in de meeste gevallen; (dus als een willekeurige overgegane de sessie doorgeeft), deze entiteit die antwoorden niet kan beantwoorden. Hij zal dit omwille van het contact toch proberen doen. Eigenlijk geeft hij een persoonlijke mening. Dat dit niet hetzelfde is als helderziendheid, moge blijken uit het feit dat de overgegane blijkbaar niet meer van de vragende weet dan die persoon zelf. De overgegane is niet in staat om op zulke persoonlijke vragen te antwoorden. Dit komt omdat je, indien je een vraag aan een volslagen vreemde zou stellen over een persoonlijk probleem, die niet meer kan zeggen dan zijn eigen mening over de kwestie. Betere spiritistische resultaten worden wel verkregen als het contact van een overleden verwant afkomstig is. De beste resultaten komen van spiritistisch contact met een Hogere Gids. Deze laatste evenwel zijn kenmerkend omdat ze een meer filosofische inhoud hebben. Hoe gerichter het spiritisme hoe moeilijker men resultaat bereikt. Gidsen laten zich het moeilijkst vatten voor spiritisme.

Jarenlang deden we aan spiritisme en ik haal deze wijsheden dan uit eigen ervaring. Spiritisme is niet zonder gevaar en zo kan het zijn dat de betrokken entiteit iemand niet los laat, in bezit neemt of psychokinetische verschijnselen veroorzaakt die voor griezelige effecten konden zorgen. Dit is eigenlijk niets meer dan de persoon ertoe te bewegen om opnieuw een spiritistische kring samen te stellen en verder te kunnen communiceren of met telepathische stemmen te communiceren met het slachtoffer en die zo zijn wil op te dringen.

Sommige mensen echter hebben overleden verwanten met wie zij zo’n band hadden dat deze overledenen de persoon psychisch kunnen beïnvloeden, sommigen horen letterlijk verbale stemmen, voelen letterlijk dingen aan, zien dingen “met hun ogen”…Zo iemand kan dan de indruk geven helderziend te zijn. Vaak zijn de gegevens om bovenstaande redenen minder correct dan van een helderziende die geen stemmen hoort.

Echte helderzienden horen meer een innerlijke stem, zien geestesbeelden, voelen emoties of pijnen. Nu bedoel ik de helderzienden die deze intuïtieve indrukken spontaan binnen krijgen via het verpersonaliseren met de persoon voor wie zij hun gave aanwenden. Meestal gebruiken ze een voorwerp om zich eigen te kunnen maken met de persoon. Hun indrukken zijn niet van een overledene afkomstig maar komen uit hun eigen helderziend innerlijk naar boven door onbewuste indrukken die ze bewust aanvoelen. Deze vorm is de meest betrouwbare omdat ze berust op werkelijke helderziendheid.

Hoe komen ze nu aan die informatie? Vooreerst moet je weten dat tijd en ruimte geen afzonderlijke begrippen zijn maar ‘ergens op een bepaalde plaats en ergens op een bepaalde tijd’ gelijk zijn aan ‘hier en nu’. Dit is natuurwetenschappelijk bewezen. Daaruit ontstond de vierde dimensie. (Einstein)
Maar de laatste natuurkundige ontdekkingen tonen ook aan dat er in onze wereld geen afzonderlijke dingen zijn, er bestaat slechts “het geheel” en dit is één “ding” van waaruit waargenomen afzonderlijke onderdelen geen afzonderlijke elementen zijn. Het klinkt raar, maar jij, ik en bijvoorbeeld de wereldbol waarop we leven zijn geen drie afzonderlijke delen maar een onafscheidelijk geheel. Er bestaan geen afzonderlijke delen. Ook dit ongelooflijk begrip is momenteel natuurwetenschappelijk bewezen. Men noemt dit het holisme. Vanuit dit holisme zijn paranormale fenomenen te verklaren op wetenschappelijke basis ! (Bohm)

We kunnen deze begrippen dus eigenlijk samenvatten. God = alles wat er is. Tijd en ruimte zijn “hier en nu”. Hoe je het ook noemt “de Akasha kronieken”, “Maya”, “Kosmisch bewustzijn”, “Collectief onderbewustzijn” of “Holisme” het komt erop neer dat onze wereld anders is dan wij hem waarnemen. Het betekent eveneens dat er meer is, en dat de som van alles niets meer is dan een superbewustzijn die alles “bestaand” maakt.

Of je nu vanuit religieus, filosofisch, mystiek of wetenschappelijk standpunt de werkelijkheid bekijkt, alle conclusies komen momenteel tot hetzelfde resultaat. Er bestaat een hoger bewustzijn, dat zich blijkbaar uit door een vermaterialisering en een verpersonalisering, waardoor individuen en werelden van materie bestaan. Eigenlijk is alles “Eén Geest”. Die “God” uit zich, door creatief de wereld te scheppen waarin we allen leven, daardoor is hij eigenlijk in evolutie. Doordat tijd niet bestaat maar alleen een waarneming is van een individu, is die evolutie eigenlijk tegelijkertijd al voltrokken vanuit zijn eigen ervaringen. Wij zijn dus allen “Goddelijk” en je hoeft je dus ook niet naar boven te richten om God ergens in de Hemel te vinden. Hij is in ieder van ons aanwezig. Daar er geen afzonderlijke delen bestaan, bevindt God zich in onze innerlijke collectieve geest.

Momenteel zijn de wetenschappelijk ontdekte en bewezen feiten door de meeste fysici aanvaard door de overstelpende bewijzen die ervoor zijn. Velen van de groten die meewerkten aan de revolutie van de nieuwe wetenschap zijn dan ook de filosofisch religieuze toer opgegaan. Het zijn vooral die namen die een grote rol speelden in de ontwikkeling van de quantumfysica en zelf ontdekkingen deden.

Om er maar enkelen te noemen, Schrödinger (golfvergelijkingen), Bohm (de man die de quantumtheoretische ontdekkingen samenbracht tot een nieuwe theorie, het holisme en de impliciete orde) Einstein (relativiteitstheorie), Pribam, (De geest is niet in de hersenen te vinden), Prof. Paul Davies (2 quantumfysiche ontdekkingen), Prof. Defares (Fysicus, aantonen van multidimensionaliteit van onze wereld), Hegel (filosoof; onze wereld is een droombewustzijn), Plato (filosoof; grot van Plato), Schopenhauer (filosoof, Das welt als Wille und Vorstelling), Wolfgang Pauli (Nobelprijswinnaar), Minkowski (wiskundige, de tijd voor ieder individu komt samen op een punt), De Broglie (Nobelprijs golfmechanica), Von Neuman (grondlegger van de computer, wiskundige, atoomfysicus), Michaël Talbot (onderzoek van de invloed van de geest op materie), Josepshson (God of Geest in het kader van de wetenschap; fysicus Princeton), Stanislav Grof (Psychiatrisch onderzoek), Blavatsky (aantonen van ontstaan van materie uit het niets), Eddington (Fysicus, “The world is mind stuff”), Prof Eccles (hersenonderzoek), Prof Walker (parapsychologische fenomenen verklaarbaar gemaakt vanuit de hedendaagse wetenschap), Bronowski (verhouding waarneming en bewustzijn), Prof Wheeler (collectieve waarnemers vormen de wereld, fysica) en nog vele anderen…

Daarmee is paranormaal een normaal verschijnsel geworden, zonder dit zou onze wereld eenvoudigweg niet bestaan, meer nog, filosofie, mystiek, wetenschap, parapsychologie en het religieuze zijn het eens geworden, er is inderdaad meer en het is nog verklaarbaar ook.

      Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt