Mysterieuze aanrakingen

Aura Oasis Logo

Paranormale aanrakingen

pendel2

Dit is een erg oude ervaring die ik toen had beschreven. Misschien klinkt deze ongelooflijk maar ik weet dat ik overtuigende bewezen kreeg. 
Het was mij al opgevallen dat ik tijdens enkele aanvallen van migraine, plots soms zeer duidelijk werd aangeraakt. Bij een dergelijke aanval lig ik meestal in de zetel, mijn ogen afgedekt, vechtend tegen de schele kloppende hoofdpijn, die onverdraaglijke vormen kan aannemen. Plots leek het of ik drie lichtwezense lichtwezens bij me zag staan. Dit zag ik mentaal, terwijl ik met de ogen dicht lag. Ze straalden met hun handen licht naar mij uit. Ik zag deze achter mij staan, alsof ik een overzicht van de kamer had, inclusief mezelf. Het was duidelijk dat deze entiteiten me wilden “healen”.

Het zien van lichtwezens

Het was echter geen uittreding, meer een beeld zoals je deze hebt als je aan het dromen bent.

Zo zag ik dus plots een overzicht van de kamer waarbij ik achter mij (ik lag op mijn zij), 3 lichtwezens zag, een ovale vorm, onherkenbaar, maar wel zag je dat het wezens waren. Ik voelde dat ze me wilden helpen en zag dat ze licht vanuit hun handen naar mij straalden. Plots voelde ik echter zeer duidelijk een hand die op het hoofd gelegd werd. Deze bleef toch een 10-tal minuten ter plaatse, waarbij ik ook zeer duidelijk een energie-uitwisseling voelde. Het eigenaardige was, dat deze uitwisseling eerder een soort “leegtrekken” was, dan een lichtinbrengende bijvulling! Dit vond ik dan ook verdacht! Misschien kwam mijn migraine wel voort, doordat entiteiten mij energie afnamen!
Nadien had ik tijdens migraine nooit meer een gelijkaardige ervaring.

Meditatie en trance

Af en toe ga ik ook mediteren en tracht dan trance-achtige toestanden op te wekken in een stadium vlak onder de slaaptoestand, de hypnagogene zone. Deze trance in de hypnagogene zone laat je toe beelden te zien. Je kan dan zelfs je gids ontmoeten, hem vragen stellen en deze vragen worden dan met beelden beantwoord. Ik deed dit nu toen dagelijks, sedert ik mijn eerste successen daarmee had. Deze vorm van meditatie sluit dus wel eerder aan bij een soort ‘transcendentie’. Het lukt mij echter slechts af en toe deze toestand (een soort zelfhypnose) te bereiken. Het viel mij op dat ik in deze toestand ook soms aanrakingen voelde, steeds op het hoofd; een soort handoplegging. Deze handopleggingen varieerden, soms een onzeker gevoel (wordt ik wel aangeraakt, ik voel wel iets???) tot een zeer intens gevoel van zekerheid (dit is duidelijk een hand dat mijn hoofd aanraakt).
Ik had dit alleen bij migraineaanvallen.

Anderen en hun ervaringen

Ik ging op zoek naar meer informatie over dergelijke “aanrakingen” in literatuur. Ik wond weinig of geen meldingen van dit fenomeen. Dan maar een message gepost op het destijdse computernetwerk Fidonet in de area van het paranormale, waar ik de hele Benelux mee bereikte via inbelverbinding want internet was er nog niet. Ik kreeg reacties. Sommige waren erg indrukwekkend. Eén reactie klaagde zelfs dat hij aanrakingen voelde die zeer duidelijk waren en met duidelijke seksuele handtastelijkheden, waarmee hij ook onder een niet-trance nu werd lastiggevallen. Dit lokte urenlang uitwisselen van deze ervaringen uit, door briefwisseling en telefooncontacten. Zijn geval begon zeer extreem te worden en hij wou deze ongewenste intimiteiten kwijt. We kwamen tot de conclusie dat hij duidelijk met een (achteraf “homoseksueel” gebleken) entiteit geplaagd zat. Dit werd duidelijker toen hij deze lichtfiguur zijn kamer zag komen binnenzweven (met gesloten ogen) en waarvan hij verder alleen de contouren zag van een menselijke gestalte, zonder dat hij een gezicht of iets dergelijks kon onderscheiden. Deze entiteit kwam dan naast hem op bed liggen en begon hem aan te raken (hij slaapt alleen).

De ervaringen werden hoe langer hoe intensiever en extremer…

Vreemd was wel dat deze bedzijde dan ‘s morgens inderdaad ook nog beslapen lijkt te zijn! We slaagden er na enkele maanden om de entiteit weg te krijgen.

Het verband met trance

Mijn interesse bleef ondertussen gewekt terwijl ik zelf af en toe aanrakingen voelde, steeds op het hoofd (soms de nek, soms het voorhoofd, maar meestal bovenop de kruin). Ik slaagde erin een 5-tal personen te vinden die ook nog dergelijke aanrakingen kregen waarvan een tweede ook soms intiem wordt aangeraakt. Er kwam licht in de duisternis omtrent dit verschijnsel doordat ik een ‘rode draad’ vond die deze mensen allen gemeen hadden. De aanrakingen waren allen begonnen in trancetoestanden! Later breidden de aanrakingen zich uit tot plotselinge aanrakingen bij volledig bewustzijn. Meestal worden ze wel gevoeld bij de voorslaap of onder meditatie en trance.

Ik slaagde er toen in een tweetal experts te vinden die mij daar meer informatie konden over verstrekken. Het fenomeen bestond duidelijk en was gekend. Telkens heeft het met entiteiten te maken. Algemeen wordt toegegeven dat er inderdaad weinig literatuur over te vinden is.

Op zoek naar de bron

Ik besloot dan maar weer aan spiritisme (alleen maar wel erg ervaren op dit gebied) te gaan doen om te proberen om contact met die entiteit te krijgen. De naam waarmee aangemeld werd kon ik bijna niet geloven…

Langs meerdere sessies kreeg ik volle bladzijden uitleg, maar twijfelde wel of het niet mijn onderbewustzijn kon zijn die deze antwoorden produceerde. Ik besloot dus listige en kritische vragen te stellen die in staat zouden moeten zijn de identiteit van de aanmeldende entiteit te bevestigen.

Mijn eerste conclusie was dan wel dat ik zeker werd, dat indien het een entiteit betrof, het wel degelijk degene was waarvoor die zich uitgaf met de naam. Het blijkt een door mij gekende persoon te zijn, die ongeveer kort nadat deze volgens het ouijabord plots zelfmoord had gepleegd zonder dat ik daar weet van had, me begon aan te raken. Dat tijdstip klopt, alhoewel ik toen nog niet van het drama op de hoogte was. Een tweede argument is dat deze persoon mij beloofd had mij met mijn migraineklachten te helpen (met acupunctuur), voor het onvermijdelijke gebeurde, waardoor hier niets van tot stand was gekomen.Later vernam ik met zekerheid dat deze jonge persoon idd. zelfmoord had gepleegd.

De entiteit beweert nu, mij nu te willen helpen via handoplegging, mede om op deze manier iets goeds te doen in de hoop dat deze dan kan overgaan. Mijn toestand is dan ook fel verbeterd, mijn ochtendmigraine, waarmee ik soms al vanaf 3 tot 6 uur in de morgen wakker mee liep tot de eerste pijnstillers werkten, verminderde zo fel dat ik daar 70 % minder last van had. Ook de nekklachten (die deze migraines veroorzaken en die chronisch zijn) verdwenen voor ong. hetzelfde percentage. Een zeer duidelijke verbetering dus.Op het moment dat ik dit schreef waren de klachten wel nog niet volledig verdwenen.

Een derde argument is dat deze persoon wist, dat ik soms (alleen om gegronde redenen) spiritisme doe, een handeling die ik ook reeds bij deze persoon had toegepast om contact te kunnen krijgen met een overleden familielid maar waarvan de pogingen mislukten. Er kwamen soms wel anderen door, maar deze faalden de identiteitsproeven, een typisch verschijnsel dat in het spiritisme gekend is. (Een entiteit durft zich soms voor een ander uitgeven om contact met de wereld te krijgen, maar faalt dan wel in vragen op herinneringen aan bepaalde gebeurtenissen. De juiste persoon faalt daarin niet.)

Een feit is ook dat in het spiritisme contacten worden gelegd met de ‘lagere’ entiteiten, de ‘aardgebondenen’. Soms lukt het een enkele keer een overgegane te contacteren of een gids, maar deze contacten zijn zeer moeilijk en veel zeldzamer. (Eenmaal kreeg ik persoonlijk geweldig bewijsmateriaal van het voorbestaan van een bepaalde persoon)

Een vierde argument is dat de manier waarop de persoon plots dramatisch is overleden, aardgebonden houdt. Spiritistisch contact treedt meestal op met aardgebonden entiteiten. Zij dolen hier tussen de levenden rond en krijgen geen contacten met ons. De uitleg van deze persoon is dan ook dat ik het enige contact ben dat deze heeft met de wereld. Er is tot nu toe, voor deze entiteit, geen contact met hogere wezens, familie en kennissen bereikt. Deze uitleg klopt met wat bekend is over het fenomeen, maar verdere uitleg wil ik hier, omwille de privacy van deze entiteit niet te schenden, niet geven. Sommige lezers zouden deze entiteit herkennen!

Een vijfde argument was dat deze entiteit zich begon te storen aan mijn kritische vragen, waarmee ik steeds achter een bewijs hengelde. Daarop werd de entiteit sluwer en begon verwarrende antwoorden te geven, die pas daarna uitgelegd werden.

Even op een rij:

 1. De doodsoorzaak maakt van deze persoon (zeker tijdelijk) een aardgebonden entiteit.
 1. De persoon kent mij en wist dat ik spiritisme deed en dat deze dus via mij kon communiceren.
 1. De identiteit klopt vast en zeker indien het inderdaad om een entiteit gaat, de onderbewustzijnshypothese is hierbij nog niet uitgesloten.
 1. De entiteit had beloofd me te helpen, voor het overlijden.
 1. Ik ken de entiteit, deze wist dat ik spiritisme deed en is toen lid geworden (1995).
 1. De aanrakingen begonnen na het overlijden, waarvan ik toen niet op de hoogte was.
 1. De entiteit stoorde zich aan mijn twijfels en begon sluwer te antwoorden.

Onderbewustzijn of spiritistisch contact?

Blijft nu nog de vraag in hoeverre het mijn onderbewustzijn is. Alles lijkt er op van niet, maar het ‘keiharde bewijs’ ontbreekt dat dit volledig uitsloot.

 1. Ik besloot daarom enkele nieuwe proeven te wagen met een afgesproken codenaam die moest doorkomen via anderen waarbij ikzelf niet deelnam. Alle proeven slaagden daarin. Dit pleit voor de entiteitentheorie.
 1. Ook de duidelijk voelbare aanrakingen die plots optreden pleiten daarvoor.
 1. Sommige van de teksten die ik doorkreeg kunnen onmogelijk uit mijn onderbewustzijn komen omdat ik tot de conclusie kom dat er andere woorden worden gebruikt dan degene die ik normaal gebruik, sommige dingen worden anders gespeld (bijv. Ik spel contact altijd met c, de entiteit spelt steeds kontakt). Sommige teksten druisten helemaal tegen wat ik dacht dat zou doorkomen in. (Als je met iemand aan het praten bent en de persoon legt iets uit, dan denk je na de eerste woorden van de zin al mee en denkt al te weten wat deze gaat zeggen. Als dan totaal iets anders bedoelt wordt, waarvan de zin met dezelfde woorden begint, pleit dit zeker tegen de theorie in dat je deze zelf zou bedacht hebben, ook al zou dit onbewust zijn.)
 1. De entiteit blijkt ook te kunnen antwoorden met aanrakingen. (Dit lukt niet altijd)
 1. Ik besloot het adres te vragen, waarvan ik me de straatnaam niet herinnerende. Deze klopte. Ik besloot het telefoonnummer te vragen, wetende dat cijfers en namen niet succesvol slagen. Ik ging het telefoonnummer opzoeken, en het bleek dat dit zeer sterk in de buurt kwam. Ik vroeg naar de voornaam van een collega, die deze entiteit dus moet kennen en die ik ook kende, maar waarvan ik de voornaam niet wist, en ook dit klopte. Helaas bleken er enkele vragen waarbij ik achter namen vroeg die ik dan moest opzoeken in de telefoongids, te falen, waardoor weer afbraak werd gedaan aan het ‘keiharde bewijs’. De entiteit zegt zelf niet te weten, hoe deze zich kan bewijzen tegenover de onderbustzijnshypothese. Ik heb er ook nog niets op gevonden. Dit probleem is niet nieuw, want ook Tenhaef, Price, Myers, slaagden er tijdens hun leven ook niet in een bewijs te vinden voor ofwel helderziende verklaring, ofwel spiritistische informatie die doorkwam via een overledene. (Frederik Myers bewees dit na zijn overlijden, met de beroemde kruiscorrespondenties). Tenhaef geloofde erin, maar het bewijsmateriaal dat hij had van onderzochte gevallen was te gering om daaruit wetenschappelijk een vaste conclusie te trekken (enkele onderzochte gevallen konden niet anders verklaard worden, dan door het feit dat deze inderdaad van een overledene afkomstig waren). Tenhaef geloofde zelf in het spiritisme maar gaf toe dit onvoldoende te kunnen bewijzen, waardoor hij, als wetenschapper, gedwongen was, aan de kritische kant voorrang te verlenen.

Voorlopige conclusie

Ondertussen geloof ik toch stilaan dat deze mij bekende entiteit het inderdaad is die me soms aanraakt en die mijn vragen beantwoordt. Hoewel spiritisme gevaarlijk is, weet ik dat hier geen gevaar in schuilt daar deze entiteit een kennis is, waarvan ik zeker ben van de goede bedoelingen. Blijft dan wel nog de vraag of deze energie aan mij onttrekt. Een  gekend fenomeen, wat ook zou kunnen verklaren, waarom ik toen soms zo plotse aanvallen van vermoeidheid kon hebben.

Toch heb ik toen besloten om deze contacten verder te zetten, omdat ik vond dat deze entiteit me eerder zou beschermen dan kwaad doen en omdat dit me tevens toe staat over dit fenomeen veel bij te leren. Voordien deden we meer spiritisme in groep. We hielden daar later even mee op toen er soms telekinetische griezelige fenomenen optraden.

Mijn nekklachten (entiteiten zouden zich vastklampen aan de nek) komen hier niet van voort. Deze zijn het gevolg van een ongeval dat zich 14 jaar eerder voordeed, nog voor we zo frequent met spiritisme experimenteerden.

Hoe ik vroeger ook probeerde “alleen” aan spiritisme te doen, bleek dit slechts te slagen samen met andere personen, de energie was anders te klein. Nu blijkt dit plots echter wel alleen te gaan, een fenomeen dat aansluit bij de geestenhypothese. De contacten die vroeger doorkwamen, waren meestal met onbekenden, meestal erg wisselende contacten, waarvan bij sommigen de identiteit werd nagegaan en klopte, en weer bij anderen niet. Een fenomeen dat ook erg gekend is het produceren van “Algebra”, een soort losse onsamenhangende letters die geen woorden vormen in plaats van volledige teksten (meestal bij te weinig deelnemers). Ook dit fenomeen, treedt nu, nog slechts sporadisch op, gevolgd met de mededeling dat er teveel storing was door innerlijke gedachten (klopt).

Ik ben hierbij niet af te brengen van het idee dat deze entiteit, een positieve is. Dit weet ik ondertussen na maanden zo goed als zeker. Andere entiteiten geven zich meestal ook eerst zo uit, maar daarna blijken ze dan soms toch maar wat met je voeten te spelen. Geen van al deze negatieve effecten is hier het geval. Afwachten en toch kritisch attent blijven, ik weet in ieder geval hoe ik deze weer weg krijg…

2 Entiteiten?

Na enkele maanden kreeg ik door dat de eerste persoon en tweede entiteit ontmoet zou hebben, waardoor ze samen met mij zouden communiceren. De gekende persoon (de eerste) was denk ik ong. 45 jaar, maar uit blikken die ik kreeg in trance ziet deze er nu ongeveer 20 uit. Ik zag dan ook deze tweede entiteit, waardoor ik ook hiervan dus een visuele beschrijving had. Blijft weer de vraag in hoeverre dit weer allemaal klopt. Er is maar een mogelijkheid om erachter te komen. Deze houdt in dat ik iemand anders die entiteiten kan zien en duidelijk omschrijven zou contacteren om te proberen een beschrijving te krijgen. Deze persoon vond ik na enkele mislukte pogingen. Ik uitte het vermoeden dat er een entiteit bij mij was, en gaf geen enkele beschrijving.

De entiteiten worden waargenomen

Zo gezegd, zo gedaan, want ik wil dit bewezen zien en wel ‘hard’. De persoon die beweerde entiteiten te kunnen zien, begon met gesloten ogen een beschrijving te geven. Dus suggereerde ik eigenlijk zelf maar 1 entiteit, terwijl er volgens de communicatie en de laatste antwoorden nu 2 zouden moeten zijn. Soms voel ik dan ook duidelijk 4 handen die me aanraken.

Toch nog een bewijs!

Het was pas de derde persoon die ik daarvoor consulteerde die erin slaagde. Ik kreeg een beschrijving en zelf gesproken boodschappen van 2 entiteiten die ze bij mij zag, terwijl ze maar de suggestie van mij kreeg van 1 entiteit. De beschrijving, klopte precies, zelfs ook van deze tweede entiteit die ik niet ken, maar die ik wel enkele malen zag in trance. De beschrijvingen en de boodschappen die doorkwamen, klopten perfect met wat ik ondertussen zelf al wist. De omschrijving was dan ook zodanig dat deze waarneming, samen met de gegevens die ik had, voor mij persoonlijk het bewijs leverden dat ik niet droomde of fantaseerde…Ze beweerde ook, zoals ik trouwens vermoedde, dat ze enkel bij mij waren om me te proberen helpen. Het zouden goede entiteiten zijn. Ik denk dat dit samen met het andere materiaal dat ik doorkreeg, voelde, of zag onder trance, inderdaad de geestenhypothese ‘hard’ maakt.

Denis

Later is meer straf bewijsmateriaal opgedoken voor het feit dat het idd. de persoon was die ik vermoedde. Het afgesproken paswoord kwam ook elders door. Een zeer straffe helderziende vriend die niets wist van het geheel beschreef me op een bepaald moment spontaan wie hij zag en gaf enkele zeer treffende bewijzende uitspraken die onmogelijk op iemand anders konden slaan. Vooral het ongewone beroep was zeer overtuigend en ook nog iets persoonlijker waar ik mee worstelde omtrent de contacten.