Leven na de dood?

Is er nog steeds leven na de dood?

Aura Oasis Logo
Tegenwoordig doet men geen onderzoek meer naar leven na de dood (dit artikel is vóór 2000 geschreven). Het spiritisme is uit het parapsychologisch woordenboek geschrapt omdat leven na de dood niet te bewijzen viel. Wel kunnen de verkregen en soms informatie bevattende boodschappen gecontroleerd worden. Het probleem is dat men de resultaten dan ook nog steeds toeschrijven aan telepathie of helderziendheid welke wel aangetoond zijn. Bandstemmen die opgenomen worden en die de stem van de overledene laten antwoorden op de vraag kunnen ook psychokinetisch op de band terecht zijn gekomen. En Bijna Dood Ervaringen leveren geen meetbaar bewijs. Zijn er nu geen spiritisten meer? Is er geen methode om aan te tonen dat leven na de dood bestaat? Waarom onderzoekt men dit niet meer?
Bijna iedere gevorderde in parapsychologie gelooft in leven na de dood. En toch kan men ondanks de tegenwoordig bewezen feiten dat PSI bestaat geen onderzoek doen die de twee andere mogelijke verklaringen uitsluiten.

Wie echter wil geloven kan dit. Bandstemmen zijn bijvoorbeeld een duidelijk bewijs dat er meer bestaat. Zo vroeg ik tijdens een experiment met een cassetterecorder aan een eventuele aanwezigheid wat hij vond van de cursus Holistische massage die ik zou volgen. Merkwaardig genoeg stond er direct na de vraag het antwoord “De massage is leerzaam” op de band. Dat was de eerste stem van honderden die ik opnam.

Prof. Tenhaef, die voorstander was van de “animistische” verklaring – de psychokinetische of helderziende dus – had toch enkele gevallen die op deze manier langs geen kanten konden verklaard worden. Volgens hem was bij die zeldzame gevallen alleen nog een spiritistische verklaring mogelijk (zie zijn wetenschappelijke studie in zijn boek “Het spiritisme”) Toch moest hij als wetenschapper bij zijn animistische theorie blijven omdat het aantal gevallen waarbij dit absoluut uitgesloten was te weinig was voorgekomen.

Hoewel spiritisme wat uit de media is verdwenen wordt het toch nog vaak in gesloten kringen (omwille van negatieve invloeden) beoefend. Zelf heb ik daar zeker ook verrassende resultaten van gezien alhoewel die voornamelijk voorkomen bij gevallen waar een contact echt nodig was.

Geesten en leven na de dood?

Het spiritisme. Hoe het begon…en hoe het eindigde.

Het onderzoek naar een mogelijk leven na de dood werd op dreef gebracht met de aanvang van het spiritisme. Het begon met klopgeluiden bij de gezusters Fox. Stilaan werden overal seances gehouden en het werd een ware rage. Is dat spiritisme nu verdwenen? NEE, het is verschoven naar besloten spiritistische kringen.
Spiritisme betekent echter niets meer dan geloven dat er leven is na de dood en dat er contact met de doden mogelijk is. Met andere woorden is iedereen die religieus of spiritueel aangelegd is in feite een spiritist. De religieuze bidt en de spirituele laat zich leiden door Hogere gidsen vanuit hogere sferen. Dus deze drie groepen geloven in een leven na de dood en in geesten, want zonder geesten zou er geen leven na de dood mogelijk zijn. Geesten moeten we niet ver zoeken. We zijn allen een geest. Weliswaar vertoeven wij momenteel in een lichaam van de fysieke sfeer, maar een geest zijn we zeker. Ook een geest heeft nog een lichaam. Dit is fijnstoffelijker, maar voor wie daar vertoeft hoeft er niet zo veel verschil te zijn. Kan een geest dan dingen doen kloppen, doen zweven, verplaatsen, met andere woorden de poltergeistverschijnselen? Het antwoord is dus simpel ja omdat of de geest van de nagejaagde persoon die onder zware spanning staat of de geest van de entiteit die dit doet immers dus ook over de bewezen psychokinetische gaven beschikt. Immers het kan niet anders, als psychokinese bestaat moet een geest het doen, en of dit nu van een levende of van een fijnstoffelijke “dode” geest komt, dit speelt geen rol omdat er in beide gevallen geen fysieke lichaamsdelen bij gebruikt worden. Door het bewijs dat de mens tot psychokinese in staat is kan dus niet bewezen worden dat dit veroorzaakt wordt door “dode” geesten.

Al vlug kwamen mensen van her en der om de spiritistische wonderen na de eerste communicaties, te kunnen aanschouwen. Hier en daar had iemand meer succes in het op bepaalde verschillende manieren, vaak spectaculair aantonen dat geesten bestaan. Het kon dan ook niet anders of er werd al gauw munt uit geslagen. Managers regelden openbare vertoningen en het kon dan ook niet anders dan dat spiritistische mediums als het al eens niet wou lukken gedwongen waren te doen alsof.

Momenteel komt bijvoorbeeld ook veel volk op graancirkels af. Ze komen van alle uithoeken van de wereld om die cirkels te kunnen aanschouwen. De boer die er zo een heeft, verdient er ondertussen een flinke portie aan indien hij toegangsgeld vraagt. Het zou dus niet te verwonderen zijn, moest er toch af en toe zo een cirkel zelf gemaakt worden. Hetzelfde dus bij het spiritisme. Er kwam uiteindelijk massaal bedrog.

Toch zijn er enkelen die hun reputatie ongeschonden konden bewaren. De beroemdste is zeker Daniel Home (spreek uit HUUME). Zij gaven geen voorstellingen maar lieten zich steeds onderzoeken door de wetenschap. Een van de laatste beruchte mediums was Lesley Flint, een stemmedium dat vastgebonden en met dichtgekleefde mond onder gecontroleerde omstandigheden ganse gesprekken liet weerklinken vanuit een ruimte in de kamer. Ik bezit daar enkele opnamen van. Dit is werkelijk indrukwekkend. Indien dit bedrog zou zijn, dan zou hij niet alleen een befaamd technicus en buikspreker, maar ook een stemimitator moeten zijn die de stem en de manier van spreken gebruikt van bijvoorbeeld Oscar Wilde. De familieleden zaten er vaak bij en voerden dan een gesprek met hun overleden man of familielid. De man is echter in de zeventiger jaren overleden. Heden ten dage zijn nog echte mediums te vinden. De Psycholoog Luis Antônio Gasparetto is een Braziliaan die niets van schilderen afweet. Maar hij maakt met twee handen twee schilderijen tegelijk in enkele minuten tientallen schilderijen van grote meesters, soms is de tweede schilderij onderste boven gemaakt. De kunstexperten staan voor een raadsel. Zij herkennen de stijlen, de methoden en de aard van hun schildersvolgorde. Hij werkt met gesloten ogen en kijkt opzij tijdens het schilderen. (Daarover is een ander artikel gemaakt dat in ons tijdschrift is verschenen). Deze worden uiteraard onderzocht. Dus het onderzoek is wel niet echt opgehouden. Het is alleen zeldzaam geworden. Goede mediums die bovendien nog controleerbare informatie, en of in andere talen of dialecten doorkrijgen zijn immers zeldzaam geworden.

Het hardste bewijs voor een voortbestaan na de dood

Dit zijn ongetwijfeld de kruiscorrespondenties. Dit zijn duizenden boodschappen in Antieke talen uit filosofische werken die talrijke mediums over de hele wereld begonnen door te krijgen. Uit iedere afzonderlijke boodschap kon niets gemaakt worden. Alle werden ze ondertekend door Myers, een man die tot het einde van zijn leven gepoogd heeft het leven na de dood wetenschappelijk aan te tonen. De 3.000 boodschappen kregen juist hun duidelijke inhoud nadat ze bij elkaar waren gebracht. Het zijn alle filosofische zeldzamere werken die Myers destijds kende. Alleen specialisten konden dit allemaal achterhalen. Dit materiaal is zo bewijskrachtig omdat het om zo’n enorme hoeveelheid gaat, met antieke en vreemde talen werkte die de mediums niet kenden en die allen temaken hadden met het voortbestaan na de dood. Toch is met dit wel heel sterk staaltje voor de critici de zaak niet bewezen. Eigenlijk zullen ze blijven ontkennen. Maar het zou wel een enorme vooruitgang in de wetenschap zijn mocht wetenschappelijk vaststaan dat de dood niet bestaat. Maar dan zou dit waarschijnlijk wel nog tientallen jaren duren eer daar openbare erkenning voor komt. Dit is nu momenteel ook zo met de bewijzen die er zijn voor PSI. Deze bewijzen zal men met de tijd moeten incalculeren in alle wetenschappen. Het houdt de grondigste omwenteling in van de laatste eeuwen. Het betekent dat de Newtoniaanse fysica samen met onze beschouwing over de aard van onze werkelijkheid totaal moet herzien worden. Het is de ingang van het spiritueel denken op wereldniveau. Geen enkele kerk, religieuze sekte, vereniging kan zulke harde spirituele omwenteling brengen als de bewijzen van de wetenschap.

Leven na de dood, wel of niet?

Ik begrijp de redenering niet. Als PSI, bestaat dan bestaat de geest. PSI is een manifestatie van een collectief bewustzijn (Jung) en daarom heten de meeste van dergelijke experimenten ook bewustzijnsonderzoek. Men weet dat het een wisselwerking is van geest op materie of op een andere geest. Zelfs de geest en de verwachting van de experimentator speelt een grote rol. Vandaar dat niet iedereen die afstudeert in parapsychologie en erin doctoreert niet daarmee vanzelfsprekend een goede onderzoeker is.

Als een collectief bewustzijn bestaat, dan betekent dit gewoon dat alle geesten deel van elkaar uitmaken en 1 geheel zijn (Holisme). Het erkennen dat er zulk een geest bestaat is erkennen dat er iets als een Hoger Bewustzijn, een God bestaat. Want zo kan je dat zien, de kosmische manifestatie van Al wat Is. Dan is ieder deel van de schepping inclusief de mens en de geest die in al wat leeft aanwezig is (zelfs in een eencellige), losstaand van de hersenen die slechts een lichamelijke brug naar het lichaam blijken te zijn. De geest bevindt zich niet in de hersenen. (Prof. Dr. Carl Pribham die dertig jaar hersenonderzoek deed). Men dient bij een gezond mens de hele hersenen weg te snijden eer men kennis mist, maar dan is men dood. Dus bestaat geest zowel los als verbonden met het lichaam. Als het bewustzijn niet afhankelijk is van onze hersenen, dan sterft het toch niet mee als we hersendood zijn? Dan moet het bewustzijn op een of andere manier wel voortleven. Met andere woorden Geesten bestaan. Vandaar bestaat dus ook een leven na de dood.

Geesten in de zin van spoken

Geesten gaan naar het Licht. Het Kosmische Al. Dat krijgen ze na hun BDE. Maar er zijn helaas uitzonderingen. De aardgebonden entiteiten. Je bent immers niet verplicht door de tunnel te gaan, sommigen kunnen zelfs niet gaan (zelfmoord). Deze entiteiten leven dus een volledig bewuste toestand op aarde. Soms onbegrijpend wat hen overkomt, maar soms niet eens wetend dat ze zijn overleden. Een zuivere uittreding is een indrukwekkende ervaring. Er is geen verschil te merken aan de werkelijkheid of aan je eigen lichaam. Alleen kloppen een aantal dingen niet, niemand lijkt je bijvoorbeeld te zien. Deze ervaring maakte ik zelf mee bij een ongeval, nu 14 jaar geleden. Ik was dus 100% geest. Geen sprankeltje bewustzijn was nog bij mijn lichaam, het waren geen wazige maar echte beelden en wat ik had gezien en beleefd kon aan de werkelijkheid worden getoetst.

Met andere woorden, ik was eens een geest tijdens mijn fysiek leven. Geesten die los van het lichaam op aarde verblijven bestaan dus wel degelijk.Natuurlijk is de indringerige ervaring van mij, geen bewijs voor u. Zelfs de meeste uittreders zijn slecht gedeeltelijk uitgetreden in een toestand tussen slapen en waken en daarbij is dus hun beeld troebeler. Bij Astrale reizigers is dat minder zo, maar deze informatie valt niet te verifiëren. Ik hoor velen de vraag stellen:

Waarom zijn bewijzen zo nodig?

Als het Aquariustijdperk, werkelijk die grote spirituele omwenteling zal teweegbrengen moet het via deze manier gaan. Ik denk niet dat er plots een man uit de hemel gaat komen die we plots zomaar allemaal gaan geloven. Dat kon zelfs Christus niet. De tijd was er toen nog niet om dit spirituele op een andere manier aan de mensheid mede te delen. De manier moet passen bij de tijd. Dat deed ze toen. Nu leven we echter in een computertijdperk waarin velen menen dat alles te verklaren is met Newtoniaanse fysica. Oorzaak en gevolg. Ook al weet niemand wat het eerst kwam, de kip of het ei. Wat deed de vermeende Big Bang ontsteken? Wat was daar de oorzaak van. Er moet ergens een begin zijn, maar dat begin moet weer een oorzaak hebben, waardoor de hele redenering nogal paradoxaal wordt.

Meer aannemelijk is dat er zich geleidelijk een bewustzijn gaan vormen is. Mocht artificiële intelligentie niet zijn opgegeven omdat dit niet mogelijk blijkt dan zou het idee van een geest niet zo aannemelijk zijn en zou het bewustzijn Newtoniaans kunnen zijn.

Dus glaasje draaien werkt, het zijn dus geesten?

Niet altijd. Je onderbewustzijn stoort de communicatie geweldig. Het is evenwel mogelijk. Ik ben minimaal driemaal getuige geweest, van controleerbare vooraf ongekende gegevens over een persoon. Vermits iedereen dat kan mits wat geduld en schifting van gedachten en ontvangst, is niet iedereen een medium. Bij velen zal er niet veel meer uitkomen dan wat gezwets. Maar het Ouijabord en automatisch schrift werken inderdaad soms bewijskrachtig. Over het algemeen is het niet erg betrouwbaar, behalve bij overleden kennissen en eerlijke aardgebondenen. De lage en de haatdragende entiteiten zijn echter het talrijkst, dus onschuldig is het niet. Ik was ook enkele malen getuige van poltergeistachtige gebeurtenissen na Ouija. Dus opgelet. Ik heb mijn les reeds geleerd. Daarom beperk ik mij daar nu zeer in, behalve indien de entiteit kan bewijzen een kennis te zijn. Dat bewijs is echter heel moeilijk te krijgen ook al zijn de pogingen in beide richtingen positief. Je zal merken dat er bijna altijd nog een andere verklaring mogelijk is. Bijna altijd… Nu niet allemaal naar de winkel achter een Ouijabord, blijf eraf je speelt met vuur. De meeste die graag experimenteren dienen zoals ik eerst eens hun vingers te branden eer ze weten met vuur om te gaan. Gelukkig bleef het in mijn experimentele periode bij enkele psychokinetische fenomenen en niet verder.

      Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt