Fysica wordt metafysica

Aura Oasis Logo

De reden waarom er meer moet zijn.

Als een Aziaat me zou vragen een definitie van Europa te geven, zou ik hem moeten antwoorden: Dat is het deel van de wereld dat wordt bezocht door de ongelooflijke begoocheling dat de mens uit het niets is geschapen en dat zijn huidige geboorte zijn enige intrede in het leven is.

Schopenhauer

Shopenhauer = Duits filosoof 1788- 1860, onderwerpen: filosofie in verband met fysiologie “Das welt als Wille und Vorstellung”

___________

“De quantummechanica levert het meest overtuigende wetenschappelijke bewijs tot nu toe, dat bewustzijn een essentiele rol speelt in de aard van de fysieke realiteit. Voor we de theorie gaan bespreken moeten we goed begrijpen dat de quantummechanica in de eerste plaats een praktische tak van de natuurkunde, bijzonder succesvol is. De laser komt eruit voort, de electronenmicroscoop, de supergeleider en de kernenergie. … “

“…….het twee spleten-experiment toont dus aan dat onze beslissing om de gekruiste wereld te voorschijn te roepen kan wachten tot na het ogenblik waarop die wereld is ontstaan. Volgens Wheeler moet de precieze aard van de werkelijkheid wachten op de deelname van de bewuste waarnemer. Op deze manier kan de geest verantwoordelijk worden gesteld voor het met terugwerkende kracht ontstaan van de werkelijkheid – dit zou zelfs gelden voor een werkelijkheid die al bestond voor er mensen waren. “

uit “God in de Nieuwe natuurkunde”

Professor in fysica

Paul Davies

Kwantummechanica = Natuurkundige theorie waarmee men de bewegingen en het gedrag van deeltjes kan beschrijven. Ontstaan in het begin van de twintigste eeuw toen bleek dat deze deeltjes niet voldoen aan de beschrijvingen van de klassieke mechanica. Wetenschappelijke basis van de atoomenergie, laserstralen, supergeleiding enz.

Paul Davies = Wereldvermaard fysicus

___________

“Wie niet geschokt is door de kwantummechanica heeft er niets van begrepen”

Ontdekker van de Quantumfysica

Niels Bohr

Niels Bohr = Deens natuurkundige en hoogleraar te Kopenhagen. Nobelprijs voor bijdragen aan een theorie over de structuur van een atoomkern. Werkterrein: atoom- en kernfysica. Gaf een verklaring voor het absorptie- en emissiespectra bij atomen.

___________

Bohrs complementariteitsprincipe slaat ook op de zonderlinge relatie tussen fysica en bewustzijn. De keuze van het experiment door de onderzoeker bepaalt welke van de elkaar wederzijds uitsluitende aspecten van hetzelfde verschijnsel zichzelf zal manifesteren. En Heisenbergs onzekerheidsprincipe toont aan dat we het verschijnsel niet kunnen observeren zonder het te veranderen. De fysische eigenschappen die we waarnemen in de “externe” wereld zijn in onze perceptie niet alleen psychologisch verstrengeld maar ook ontologisch (metafysisch). De manier om de werkelijkheid te beschouwen werpt een vraag op naar het bewustzijn van de waarnemer. De orde van de aard hangt af van het perspectief van degene die kijkt…

Uit “De nieuwe fysica: De dansende Woe-Li meesters (Woe-Li = fysica)

Gary Zukav

Gary Zukav = schrijver die in samenwerking met talloze befaamde fysici uit de hele wereld een poging deed om begrippen zoals speciale relativiteit, kwantummechanica, Theorema van Bell, en deeltjesfysica voor de leek begrijpbaar uit te leggen, zonder de nood aan mathematische begrippen.

___________

Filosofisch gezien zijn de implicaties van de kwantummechanica waarlijk psychedelisch. We oefenen niet alleen invloed uit op onze werkelijkheid; in zekere mate creëren we deze eigenlijk.

Uit “De nieuwe fysica: De dansende Woe-Li meesters (Woe-Li = fysica)

Gary Zukav

___________

De realiteitstheorie houdt in dat ruimte en tijd slechts waarnemingen zijn.

Relativiteitstheorie

Albert Einstein

Albert Einstein = grondlegger van de algemene en speciale relativiteitstheorie (E=MC2) Duits-Amerikaans natuurkundige. Nobelprijs in 1921. Verklaarde de Brownse beweging en het foto-elektrisch effect.

Relativiteitstheorie = A: Algemene; beschrijving van tegenover elkaar bewegende stelsels, zonder constante versnelling. Gevolg: de vierde dimensie; de ruimte-tijd, en energie en materie zijn gelijk. Als gevolg daarvan werd de atoomenergie berekend. B: Speciale; beschrijving van coördinatenstelsels die tegenover elkaar een constante versnelde beweging uitvoeren. Verklaring voor de zwaartekracht. Veronderstelde “zwarte gaten” in de ruimte die ondertussen gevonden zijn.

___________

Vanuit een inwendig centrum lijkt de psyche naar buiten te treden, in de zin van extraversie, naar de fysieke wereld.

Nobelprijswinnaar

Wolfgang Pauli (hedendaagse vooraanstaande wetenschapper)

___________

De verpletterende ontdekking die nieuwelingen in de fysica staat te wachten is wel dat het bewijsmateriaal dat is verzameld tijdens de ontdekking van de kwantummechanica erop wijst dat de subatomaire “deeltjes” constant beslissingen lijken te nemen!

Bovendien lijken de beslissingen die ze nemen gebaseerd te zijn op beslissingen die elders werden getroffen, en elders kan zo ver zijn als in een ander melkwegstelsel. Het sleutelwoord is ogenblikkelijk.

Hoe kan een subatomair deeltje hier weten welke beslissing een ander deeltje daar heeft getroffen op hetzelfde moment waarop het deeltje daarginds beslist!

“Het theorema van Bell”

Subatomair deeltje = de deeltjes waaruit het atoom is opgebouwd

___________

Op overeenkomstige wijze is de filosofische implicatie van de kwantummechanica dat alle dingen in ons universum (onszelf inbegrepen) die onafhankelijk van elkaar lijken te bestaan, eigenlijk onderdelen zijn van een omvattend organisch patroon en dat geen enkel onderdeel van het patroon er ooit los van staat, noch van de andere onderdelen.

Uit “De nieuwe fysica: De dansende Woe-Li meesters (Woe-Li = fysica)

Gary Zukav

___________

Onze ervaring leert ons dat de fysieke wereld vast is; werkelijk en onafhankelijk. De kwantummechanica beweert eenvoudig dat dit niet zo is.

Uit “De nieuwe fysica: De dansende Woe-Li meesters (Woe-Li = fysica)

Gary Zukav

___________

Filosofisch gezien leidt complementariteit tot de slotsom dat de wereld niet uit dingen bestaat maar uit interacties

Gevolgtrekking uit “Het complementariteitsprincipe”

Bohr

___________

Tenslotte bracht het feit dat bewegende klokken van ritme veranderen Einstein tot de onvermijdelijke conclusie dat “na”, “vroeger”, “later”, en “gelijktijdig” relatieve begrippen zijn. Ze zijn alle afhankelijk van de bewegingstoestand van de waarnemer.

Gevolgtrekking van de “Speciale relativiteitstheorie”

Einstein

___________

Volgens Einstein zijn ruimte en tijd niet gescheiden. Er bestaat niet zoiets als “tijd” en “ruimte”, er bestaat slechts ruimte-tijd.

In het statische beeld van het ruimte-tijdcontinuum komen de gebeurtenissen niet tot ontwikkeling. Ze zijn er gewoon. Als we onze werkelijkheid konden zien zoals ze is, in vier dimensies, zouden weontdekken dat alles wat zich voor ons lijkt te ontvouwen met het verstrijken van de tijd reeds in “toto” bestaat, als het ware geschilderd op het doek van de ruimte-tijd. Dan zouden we alles, verleden, heden en toekomst in een oogopslag zien.

(Alle bewijzen staven die denkwijze van Einstein.)

Gevolgtrekking van de “Speciale relativiteitstheorie”

Einstein

___________

Van de rijkdom aan informatie die de voorstelling volgend uit de mathematische verkenningen van ruimte en tijd, is het meest frappante dat het hele verleden en de hele toekomst voor ieder individu samenkomen op een punt, nu.

Minkowski

Minkowski = Duits wiskundige, hoogleraar te Bonn, Königsberg, Zurich en Göttingen. Introduceerde een meetkundige techniek in de getallentheorie. Ontwierp een wiskundige ruimte waarin de speciale relativiteitstheorie meetkundig kon worden beschreven.

___________

Antideeltjes gaan terug in de tijd. Ze zijn er gewoon en gaan terug naar hun oorsprong.

Deeltjesfysica (hypothetische sneller dan licht verbindingen)

Antideeltje = Elementair deeltje dat het complementaire deeltje is van een ander elementair deeltje, maar met een tegengestelde lading en magnetisch moment. Bij combinatie met het complementaire deeltje treden annihilatieverschijnselen op.

___________

Als we een grote tijdspanne konden overzien, zoals we een groot ruimtelijk gebied kunnen overzien, zouden we zien dat gebeurtenissen zich niet afspelen met het verstrijken van de tijd, maar dat ze zich totaal aandienen, als een voltooid schilderij op het linnen van de ruimte-tijd. De illusie van gebeurtenissen die zich “ontwikkelen” in de tijd wordt veroorzaakt door ons bijzondere type bewustzijn dat ons in staatstelt slechts smalle stroken van het totale ruimte-tijd schilderij tegelijk te zien.

Uit “De nieuwe fysica”

Gary Zukav

___________

In de ruimte-tijd wordt alles wat voor ons verleden, heden en toekomst uitmaakt in een blok gegeven…Elke waarnemer ontdekt als het ware, bij het verstrijken van de tijd, nieuwe partjes van de ruimte-tijd die bij hem de indruk wekken van successievelijke aspecten van de materiële wereld, hoewel in werkelijkheid het totaal van gebeurtenissen die ruimte-tijd vullen al bestaan voordat hij er kennis heeft van genomen.

Wiskundige, fysicus en onderzoeker

De Broglie

Louis Duc de Broglie = Frans Natuurkundige Hoogleraar te Parijs. Nobelprijs in 1929 voor de door hem veronderstelde samenhang tussen materie en golven. Werkzaam op het gebied van de quantummechanica, met name de ontwikkeling van de golfmechanica.

___________

“Leeg” en “vol” zijn een vals onderscheid dat wij hebben gemaakt, zoals het onderscheid tussen iets en niets. Het zijn abstracties van ervaring die we abuselijk voor onze ervaring zelf houden. Misschien hebben we wel zolang met onze abstracties geleefd dat we langzamerhand geloven dat ze in plaats van afleidingen van de werkelijkheid de werkelijkheid zelf zijn.

Vacuumgrafieken zijn serieuze voortbrengselen van een welgemeende natuurwetenschap. Maar ze helpener ons aan herinneren dat we onze “werkelijkheid” intellectueel kunnen creëren.  Volgens onze gewone concepties is het onbestaanbaar dat iets uit de lege ruimte voorkomt, maar op subatomair niveau gebeurt het en dit wordt bewezen door de vacuümgrafieken. Er is kortom niets zoals lege ruimte of niets, behalve als concept in onze op categoriseren ingestelde geest.

Resultaat uit deeltjesonderzoek

Gary Zukav

___________

Het Bells Theorema leert ons dat er niet zoiets als “afzonderlijke delen” bestaat. Alle delen van het universum zijn nauw met elkaar verstrengeld op een directe wijze die vroeger alleen werd erkend door mystici en andere wetenschappelijk verdachte lieden.

Gevolgtrekking van het Theorema van Bell uit “De nieuwe fysica”

Gary Zukov

Bell’s theorema = Het ondertussen beproefd en bewezen denkexperiment waarbij twee complementaire deeltjes die een verschillende richting uitgaan verbindingen vereisen die die het gedrag van het andere deeltje beïnvloeden. Bewijst dat de twee deeltjes eigenlijk niet gescheiden van elkaar bestaan, maar deel uitmaken van één geheel, alhoewel zij als afzonderlijk worden waargenomen. Dit moest een noodzakelijk gevolg zijn van de relatie tussen relativiteitstheorie en Kwantummechanica.

___________

Von Neuman’s ontdekking dat onze denkprocessen bedrieglijke restricties projecteren op de werkelijke wereld, is in feite dezelfde ontdekking die Einstein naar de algemene relativiteitstheorie leidde. Einstein ontkrachte de Euclidische meetkunde.

Birkhof en Von Neuman ontkrachtten het universele karakter van de klassieke logica. Tot op heden is de klassieke logica zonder een spoor van twijfel aanvaard als een natuurlijke weerspiegeling van de aard van de werkelijkheid. Er sluimert een krachtig besef in deze ontdekkingen, een besef van tot nu toe verborgen en onvermoede krachten van de geest om de “werkelijkheid te vormen” inplaats van erdoor gevormd te worden.

Zo beschouwd is de filosofie niet meer te onderscheiden van de filosofie van de verlichting (besef van een allesomvattende eenheid, alles is een vorm van hetzelfde ding).

Volgend uit de mathematische traliegrafiek van gepolariseerd licht

Birkhoff en Von Neuman

John von Neuman = Hongaars-Amerikaans Wiskundige, vanaf 1930 hoogleraar te Princeton. Een der briljantste wiskundigen van zijn tijd. Ontwikkelde wiskundige modellen in de kwantummechanica en voor de waterstofbom. Grondlegger van de moderne computerwetenschap.

___________

Bells theorema is een mathematisch bewijs. Het bewijst dat als de statische voorspellingen van dekwantummechanica juist zijn, sommige van de gewoonste ideeën over de wereld absoluut onjuist zijn. Bells theorema is opnieuw op verschillende wijzen geformuleerd nadat Bell in 1964 de oorspronkelijke versie had gepubliceerd. Maar ongeacht hoe het wordt geformuleerd, het brengt de “irrationele” aspecten van de subatomaire verschijnselen plompverloren in het macroscopische gebied. Het beweert niet alleen dat gebeurtenissen in het gebied van het zeer kleine zich gedragen op een manier die volkomen verschilt van onze alledaagse visie op de wereld, maar ook dat gebeurtenissen in de grootschalige wereld, de wereld van de autosnelwegen en de sportwagens, zich gedragen op een manier die volkomen verschilt van onze alledaagse visie. Deze ongelooflijke bewering kan niet naar het land van de fabelen verwezen worden,omdat ze berust op de ontzagwekkende en bewezen nauwkeurigheid van de Kwantummechanica. Zo beschouwd kan Bells theorema wel eens het Trojaans paard zijn in het kamp van de fysica. In de eerste plaats omdat het bewijst dat de kwantummechanica verbindingen vergt die veel weg hebben van telepathische communicatie en in de tweede plaatsomdat het een mathematische structuur oplevert die serieuze fysici ertoe noopt zich bezig te houden met een klasse van verschijnselen, waarvan ze ironisch genoeg niet geloven dat deze bestaan.

Uit “Een overzicht van de nieuwe fysica”

Gary Zukav

___________

In 1987 berichtten de fysicus Robert G. Jahn en klinisch psychologe Brende J. Dunne beiden verbonden aan de universiteit van Princeton, dat zij na rigoureus onderzoek van 10 jaar in hun Princeton Engineering Anomalies Research Laboratory, ondubbelzinnige bewijzen hebben verzameld dat de geest de fysische realiteit psychisch kan beïnvloeden. Ze ontdekten onder meer dat mensen door mentale concentratie in staat zijn de werking van bepaalde machines te beïnvloeden.

Uit “Het Holografisch Universum”

Michaël Talbot

___________

De impliciete orde van Bohm zou zelfs kunnen leiden tot de opname van “God” of “Geest” in het kader van de wetenschap.

Nobelprijswinnaar 1973, Fysicus aan de universiteit van Cambridge

Josephson

Brian David Josephson = Brits natuurkundige, hoogleraar te Cambridge. Nobelprijs voor natuurkunde in 1973 voor de voorspelling van tunneleffecten bij supergeleiders. Later werd dit experimenteel bevestigd.

Bohm = Fysicus die momenteel de gevolgtrekkingen evalueert van de nieuwe natuurkunde. Grondlegger van de beschouwing dat alles in de hele kosmos een holistisch geheel is waarin ieder deel ervan het geheel zelf bevat, net zoals in een hologram. Vooraanstaand en wereldvermaard hedendaagse fysicus.

___________

Als we ze tezamen bekijken, dan voorzien de theorieën van Bohm en Pribram in een ingrijpende nieuwe wereldvisie: Onze hersenen construeren wiskundig een objectieve realiteit door frequenties teinterpreteren die uiteindelijk projecties vanuit een andere dimensie zijn, een dieper bestaansorde die zich voorbij ruimte en tijd bevindt: de hersenen werken als een Hologram dat door een Holografisch universum wordt omvat.

Voor Pribram betekende deze synthese dat de objectieve wereld niet bestaat, zeker niet op de manier zoals wij haar gewoonlijk zien. Wat zich daarbuiten bevindt is een ontzaglijke zee van golven enfrequenties, en de werkelijkheid ziet er voor ons concreet uit omdat onze hersenen in staat zijn die holografische soep om te zetten in de stokken en stenen en andere bekende voorwerpen waaruit de ons bekende wereld bestaat.

Pribam en Bohm

___________

Waar het traditionele model van de psychiatrie en de psychoanalyse strikt personalistisch en biografisch zijn, geeft het moderne bewustzijnsonderzoek nieuwe niveaus, gebieden en dimensies toegevoegd, en laat de menselijke psyche zien als in essentie evenredig aan het hele universum en al het bestaande.

Uit “Beyond the brain”

Stanislav Grof

___________

Thans heeft de moderne natuurkunde bewezen dat het vacuüm, de lege ruimte, enorme hoeveelheden energie bevat en zelfs onder bepaalde omstandigheden “uit het niets” materiële deeltjes kan voortbrengen.

Uit “The secret doctrine”

Blavatsky

___________

The stuff in the world is mind-stuff

Fysicus Eddington

___________

Sinds ontdekkingen door giganten als Einstein (E = mc2), Heisenberg (de onzekerheidsrelatie), Bohr (principe van de complementariteit), De Broglie (materiegolven), Bell (Theorema van Bell) enz. in het eerste kwartaal van onze eeuw is het wereldbeeld dat de natuurkunde biedt radicaal veranderd van materialistisch naar “esoterisch” of “metafysisch”.

Prof. Dr. J.G. Defares

Werner Karl Heisenberg = Duits natuurkundige, hoogleraar te Leipzig en Berlijn. Nobelprijs in 1932 voor de opbouw van de quantummechanica. Moest tijdens WO II de mogelijkheid voor een atoombom onderzoeken.

Onzekerheidsrelatie = Het is niet mogelijk om van een deeltje twee onsamenhangende grootheden, zoals bijv. positie en snelheid, gelijktijdig en met onbeperkte nauwkeurigheid te kennen. Hoe preciezer men het ene kent, hoe onduidelijker het ander wordt.

___________

Het bestaan van een niet materiële substantie die drager is van het bewustzijn, ik-bewustzijn, persoonlijkheid, geheugen, denkvermogen, wil, enz. die onafhankelijk staat van het brein en het lichaam, en buiten de ruimte-tijd categorieën staat, moet op grond van de moderne natuurwetenschappelijke bevindingen gepostuleerd worden.

(het bestaan van het bewustzijn onafhankelijk van het lichaam, volgend uit experimenten met lobotomie bewijst dat het bewustzijn en de geest niet in de hersenen huizen).

Prof Eccles

Logicus Popper

John Carew Eccles = Australisch fysioloog, werkzaam in Chicago en Buffalo. Ontving in 1963 samen met A. L. Hodgkin en A. F; Fielding de Nobelprijs voor geneeskunde en fysiologie voor de ontdekking van de ionenmechanismen bij excitatie en inhibitie in perifere en centrale gedeelten van de zenuwcelmembraam. Hij toonde aan de chemische veranderingen bij de voortplanting van impulsen een grote rol spelen.

Karl Raimund Popper = Oostenrijks filosoof, hoogleraar in Londen. “The logic of scientific discovery” is een standaardwerk op gebied van wetenschapsfilosofie.

___________

De moderne natuurkunde heeft het bestaan van het bewustzijn als een eenheid buiten ruimte en tijd aangetoond. Hiermee is het principe van het eeuwenoude probleem lichaam-ziel opgelost. De geest of ziel bestaat buiten ruimte en tijd en staat boven materie. Interessant is ook te vermelden dat Walker’s theorie eveneens paranormale fenomenen zoals telepathie en telekinese natuurkundig vermag te verklaren.

Prof. Walker

___________

Een totaal onverwacht resultaat uit de mathematisering van de Kwantummechanica was de conclusie dat er niet onbeperkt veel waarnemers bestaan, doch slechts een enkele, of met de woorden van Dr. S. Heims: ‘a single ultimate subject’. Filosofisch betekend dit, wil men niet in een wirwar van paradoxen geraken, dat deze ene waarnemer de som van alle denkbare waarnemers in verleden, heden en toekomst is, of, om te extrapoleren, God is. God is transcendent en immanent, en door dit laatste kan men de menselijke waarnemers als de ogen van God beschouwen.

Volgend uit de axiomatische Kwantummechanica

Voor velen de grootste wiskundige van deze eeuw: John Von Neuman

Vader van de digitale computer: Norbert Wiener

Norbert Wiener = Amerikaans wiskundige, hoogleraar aan het MIT te Cambridge. Droeg bij aan de harmonische analyse van de Brownse beweging. Later grondlegger van de cybernetica en informatietheorie.

___________

Doch Von Neumann’s formele theorie levert nog een tweede zeer belangrijk resultaat op. De sterke scheiding tussen subject (het bewustzijn van de waarnemer) en object is verdwenen, alleen geest blijftover. De stelling van Jeans en Eddington: “The world is mind-stuff” vindt bij Von Neuman zijn formele bewijs

Subject en object zijn één, niet te scheden complementen als Yin en Yang. Dromer en droom zijn één. Het beeld van de werkelijkheid dat de moderne natuurkunde ons voorlegt, is niet te onderscheiden van de Oosterse mystici (Maya!): De wereld is een droom, wij zijn de dromers en dromen in de droom van de Grote Dromer. Het bewustzijn van de dromer schept het ruimte tijd gebeuren van de droom.

Sinds onheuglijke tijden heeft de mysticus beweerd dat materie en bewustzijn slechts verschillende aspecten van hetzelfde Iets zijn. John Von Neumann’s vervolmaking van de kwantummechanica dateert uit de dertiger jaren (1927, 1936). De moderne natuurkunde ontwikkeld door giganten als Wheeler, Penrose, Everett, Wigner, Bohm, Sarfatti enz. bevestigd deze uitspraak van de mysticus en de essentie van Von Neumann’s conclusie.

Prof. Dr. J. G. Defares

Athur Stanley Eddington = Brits sterrenkundige en fysicus,hoogleraar te Cambridge. Directeur van de sterrenwacht aldaar. Bevestigde Einstein’s voorspelling van de afbuiging van sterrenlicht door de zon.

___________

Materie is het gevolg van een interactie van bewustzijn en lege ruimte. Beide bezitten het karakter van een hologram…In feite leert dit verschijnsel dat gebaseerd is op onderzoek van de natuurkundige en Nobelprijswinnaar Prof. Denis Gabor, dat hier elk punt in de ruimte alle informatie bevat van het totaal. Het geheel ligt besloten in ieder onderdeel. Hier zien wij dus het onderscheid tussen totaliteit en elementen vervagen.

Natuurkundige en filosoof: Guy Murchie

___________

Een van de meest verbluffende conclusies uit de experimenten die Bohm deed op gebied van fysica is dat de tastbare werkelijkheid een soort illusie is, net zoals een holografisch beeld. Daaronder bevind zich een diepere bestaansorde, een wijds en oorspronkelijk niveau van werkelijkheid dat het leven schenkt aan alle voorwerpen en verschijnselen van onze fysieke wereld, op een manier die veel overeenkomst vertoont met de wijze waarop een holografische film het leven schept aan een hologram. Bohm noemt dit diepere niveau van de werkelijkheid de impliciete orde, en hij noemt ons eigen bestaansniveau de expliciete, of ontvouwde orde.

Fysicus Bohm

___________

Het is een van de meest voorkomende vergissingen te denken dat de uiterste grens van ons waarnemingsvermogen eveneens de grens is van alles wat is waar te nemen.

  1. W. Leadbeater

___________

Het idee van een universele Geest of Logos zou, denk ik, vrij aannemelijk zijn af te leiden uit de huidige staat van wetenschappelijke theorie; het is er in ieder geval mee in harmonie.

Fysicus Arthur Eddington

___________

Wanneer wij onszelf in ruimte en tijd zien, is het duidelijk dat het bewustzijn van ieder van ons, ons eigen deel is van een afbeelding die uit onderdelen bestaat, maar wanneer wij voorbij grenzen van tijd en ruimte gaan, kunnen zij misschien de ingrediënten van één voortgaande levensstroom zijn. Zoals het met licht en elektriciteit is, is het misschien ook met ons leven; de verschijnselen zijn misschien afzonderlijke onderdelen die in ruimte en tijd een afzonderlijk bestaan leiden, terwijl wij, in de diepere werkelijkheid voorbij tijd en ruimte, allen misschien onderdelen van één lichaam zijn.

Prof. James Jeans

James Hopwood Jeans = Brits wis- en sterrenkundige, hoogleraar te Cambridge, Princeton, verbonden aan de Mount-Wilson sterrenwacht. Deed theoretisch onderzoek aan sterren.

___________

Geest is uit de aard der zaak een singulare tantum. Ik moet eigenlijk zeggen, het totale aantal geesten is één.

Erwin Schrödinger

Erwin Schrödinger = Oostenrijks natuurkundige, hoogleraar te Zürich, Berlijn, Oxford, Graz, Dublin en Wenen. Nobelprijs in1933 voor bijdragen aan de quantumfysica. Aanvankelijk werkzaam in de thermodynamica, werkte later ook aan de algemene veldtheorie. Schrödingerverlijking (golfvergelijking): Vergelijking waarmee de stationaire toestanden van een atoom kunnen worden beschreven.

___________

Wij kunnen, althans volgens mij, beweren dat de theoretische fysica in zijn huidige vorm sterke aanwijzingen geeft voor de onverwoestbaarheid van de geest door de tijd.

Erwin Schrödinger

___________

Materie is in de quantumfysica geen inerte substantie, maar een actief agens, dat voortdurend keuzen maakt tussen alternatieve mogelijkheden volgens de wetten van de kansberekening. Elk kwantumexperiment dwingt de natuur keuzen te maken.

Freeman Dyson

___________

De meerderheid van de wetenschappers onderschrijft de zogenaamde Kopenhagense Interpretatie van de moderne fysica. Deze werd zo genoemd omdat Niels Bohr, de allereerste die dit standpunt huldigde een Deen was. Volgens dit uitgangspunt bestaat een echte wereld op atomisch niveau eenvoudigweg niet, tot hij gemeten of geobserveerd is. Daarvoor zijn er slechts allerlei mogelijke uitkomsten voor elke volgende gebeurtenis, elk met zijn eigen waarschijnlijkheid van verwezenlijking, als de observatie eenmaal gedaan is. De observator of een meetapparaat dat daartoe dienst doet, volgens de fysici – doet het belangrijkste door naast alle bestaande mogelijkheden ‘in elkaar te laten vallen’ tot één samenhangende uitkomst die dan pas een gebeurtenis kan worden genoemd. Voor die tijd zijn we niet gerechtigd van een echte wereld van werkelijke dingen en gebeurtenissen te spreken, slechts van mogelijkheden die in potentie gerealiseerd kunnen worden.

Een beschouwing van de quantumfysica door de Kopenhagense interpretatie.

Uit “Het bestaan van de ziel”

Dr. Larry Dossey.

___________

Natuurkunde bestaat niet uit gebeurtenissen; zij bestaat uit observaties, en tussen de gebeurtenis en ons die haar gadeslaan moet er een signaal passeren – een lichtstraal misschien, een golf of een impuls – die men eenvoudigweg niet uit de observatie kan verwijderen.

Gebeurtenis, signaal en waarnemer; dat is de relatie die Einstein als fundamentele eenheid in de natuurkunde zag. Relativiteit is de wereld niet als gebeurtenissen maar als verhoudingen begrijpen.

Bronowski

___________

Voor ons, gelovige fysici is het onderscheid tussen verleden, heden en toekomst slechts een illusie, al is ze halsstarrig.

Einstein

___________

Inhakend op Heisenbergs onzekerheidsbeginsel, dat de menselijke waarnemer als een integrale factor voor het definiëren van de werkelijkheid ziet, oppert Prof. Wheeler dat ons feitelijk bestaan als individuen op de een of ander manier afhankelijk is van alle overige bewuste waarnemers, hoe ver zij ook in de ruimtetijd van elkaar gescheiden mogen zijn. Naar zijn mening is het universum daarom in het bestaan geroepen door het collectief bewustzijn van alle waarnemers in verleden, heden en toekomst!

Prof Wheeler

___________

De neurofysioloog prof Carl Pribham begon als een student van wijlen dr. Karl Lashey, die zijn wetenschappelijke loopbaan heeft gewijd aan het in kaart brengen van specifieke centra van de hersenen voor alle mogelijke menselijke activiteiten, zoals de spraak, het gehoor, de eetlust, enzovoort. Hij boekte veel successen, maar één essentiële menselijke functie bleek ongrijpbaar voor hem. Die functie was het geheugen. Ondanks letterlijk duizenden experimenten was hij niet in staat een begrensd neurologisch complex af te bakenen als de zetel van het geheugen. Kennelijk is je iets herinneren een proces waarbij de hersenen in hun geheel betrokken zijn, maar dat het mogelijk maakt herinneringen zelfs op te roepen als nagenoeg het gehele hersenschors is verwoest. De patronen van herinnering schijnen gelijkelijk verdeeld over de hele hersenen te worden bewaard. Ofschoon Lasley zover ging te erkennen dat er bij het zich herinneren van dingen een soort “resonantie” onder een zeer grote groep neuronen optrad, was het Carl Pribham die de stap zette van het vergelijken van de combinatie geheugen en herinneringsvermogen van de hersenen met de aard van het hologram, waarin elk fragment het volledige beeld bevat.

Prof. Carl Pribham

___________

Bij een meer gedetailleerde beschrijving blijkt een atoom zich niet alleen als een deeltje te gedragen, maar ook als een golf. Een atoom kan misschien nog het beste worden omschreven als een vaag omlijnde wolk, die voor zijn vorm afhankelijk is van de hele omgeving, inclusief het waarnemend instrument. Ook het onderscheid tussen de waarnemer en het waargenomene (dat in de atomistische zienswijze impliciet aanwezig is doordat ze allebei als afzonderlijke groepen atomen worden opgevat) kan niet langer worden gehandhaafd. De waarnemer en het waargenomene zijn in elkaar overvloeiende en elkaar doordringende aspecten van één hele werkelijkheid, die ondeelbaar en niet analyseerbaar is.

___________

David Bohm

Deze citaten werden bijeengebracht door

Aura-Oasis – Denis Dhondt