Ouija ideomotorisch of geest?

Categories:

Aura Oasis Logo

Ouija ideomotorisch of geest?

ouijaseance

Onbewuste spierbewegingen of geesten?

Vooreerst wil ik waarschuwen voor onervaren gebruik van ouija. Daarvoor publiceerde ik uit eigen ervaring al artikels over ouija op internet, sedert internet in 1994 toegankelijk werd voor gewone burgers. Op deze website www.aura-oasis.be onder artikels, vind je heel veel algemene weetjes en artikels over ouija. Voor meer inwijding in spiritisme gaf ik al een aantal keren cursussen die alleen in papieren vorm bestaat en die meer omvatten dan ouija alleen. Hiervan bestaat niets digitaal omdat mijn ik mijn teksten van ouija overal gekopieerd vind. Dan zijn er nog veel met eigen toevoegingen verdraaid of in eigen woorden overgenomen.

Als een ouijakring start, is het een kwestie om zo snel mogelijk bruikbare resultaten te bekomen. De eerste keren is het vaak een puzzel van willekeurige antwoorden en onsamenhangende woorden. Deze zijn compleet waardeloos maar zijn vaak onvermijdelijk.
De resultaten worden pas interessant als ze controleerbare of interessante informatie oplevert die correct samenhangt. Maar eens dat bekomen is door een geestelijk contact te vinden en een medium te verkrijgen in de kring, is het de vraag door wat de beweging veroorzaakt.

De sessies waar slechts stuntelig onsamenhangende resultaten verkregen worden, kunnen als afwezige sessies of mislukte sessies bezien worden.

Wetenschappers weten aan alles een uitleg te geven wat ook maar enigszins kan gepast worden binnen hun wetenschappelijke bewoordingen.Het paranormale wordt gewoon als onbestaand beschouwd en zodanig bij voorbaat uitgesloten.
Zo hebben ze hun verklaringen voor bijna doodervaringen, uittredingen, hypnose, bezetenheid, ouija enz. Ik gebruik deze termen en niet hallucinaties, autoscopie, DIS, onderbewuste spierbewegingen enz.

Voor ouija verklaart men het door “ideomotorische spierbewegingen” die volgen op onderbewuste gedachten. Maar geen enkele wetenschapper heeft spiritisme uitgebreid bestudeerd en is niet bekend met andere resultaten dan dat een planchette wat letters aanduidt.

Wie ouija heeft gedaan met vele verschillende personen, waaruit enkele ongelooflijke mediums zijn ontstaan met dewelke vliegensvlug superresultaten verkregen werden, of wie deze ouija gebruikt heeft in pogingen contact te maken met overleden verwanten van mensen die iemand verloren hebben, of op bepaalde locaties waar een aanwezigheid hoogstwaarschijnlijk is, weet meer omtrent de eigenschappen en mogelijkheden dan een wetenschapper die er een verklaring opplakt en er geen of nauwelijks ervaring mee heeft. Ook kan men deze experimenten niet zelf leiden daar men het niet kent.

Er zijn wel veel sessies waarbij minuscule spierbewegingen en wensverwachting naar bepaalde simpele woorden kunnen sturen, of waarbij alleen onsamenhangende letters worden aangeduid waaruit een woord probeert gevonden te worden. Zoals gezegd zijn die sessies waardeloos en moet gepoogd worden een echt contact te verkrijgen. Eens dat is gelukt zal dezelfde groep mogelijk meermaals dezelfde geleidegeest verkrijgen waarmee leerzame communicatie mogelijk is. Alleen om deze gaat het.

Doorheen mijn eigen studie en ervaringen die jarenlang opgevolgd en genoteerd zijn, weet ik zeker dat er een aantal sessies zijn, die nog onmogelijk met enige andere verklaring kunnen uitgelegd worden dan spiritistisch. Omdat ikzelf ervaring heb met uitoefenen van psychometrie, acht ik het helderziend verkrijgen van juiste namen en onbekende feiten, bij de meeste gevallen onwaarschijnlijk omdat iedere helderziende een mix van onbewuste ingevingen, bewuste vraagstelling en intelligente duiding moet doen. Zomaar vanzelf zonder nadenken kunnen ingevingen niet onder woorden gebracht worden. Het zijn immers beelden, gevoelens en dergelijke.
Dit is niet aan het werk bij spiritisme voor zover ik bij mezelf kon constateren en de andere deelnemers ken als niet helderziend.

Als je er dan nog bijneemt dat er soms ook stemmen (EVP) worden opgenomen van spiritistische aard, met de herkenbare stem van de overledene dan is hier zeker veel meer aan de hand dan ideomotorische spierbewegingen.

Bovendien heb ik daar uitzonderlijke, zo speciale ervaringen mee meegemaakt dat deze verklaring gewoon niet meer kan voldoen. Dit, mede door fenomenen die soms ontstaan die meegaan met de verkregen sessie.

Ik heb altijd hoge eisen gesteld eer ik iets als bewijs voor mezelf aanvaarde, maar eens dit enkele malen geleverd is, mag men dit niet proberen wegredeneren. Als het een goed bewijs is, mag dat niet kunnen.

Als je echter meermaals het geluk had straffe en vlotte sessies mee te maken die onbekende informatie opleverden, die alleen aan de overledene bekend was en nadien kon worden nagetrokken, kan niemand je de opgedane ervaring ontnemen. Het gaat om resultaten zoals vreemd klinkende straatnamen in onbekende dorpjes, gsm of andere telefoonnummers, vreemde talen, vroegere levensgewoontes van een bepaalde handel of werkwijze en meer, kan ik niet anders zeggen dan dat spiritistisch contact in de letterlijke betekenis, mogelijk is. Daarbij zijn de veeleisende bewijzen zodanig, dat hier geen “onbewuste vroeger opgevangen kennis” als verklaring kan aangevoerd worden.

Hetzelfde geldt voor sommige sessies van automatisch schrift en alle andere spiritistische communicatiemiddelen die deze voorwaarden overstijgen.

Ik moet hier toch nog vermelden dat je de nodige voorzorgen moet nemen en voldoende kennis moet bezitten om geen fouten te maken welke noodlottig kunnen zijn. Doe geen dingen die gevolgen kunnen hebben die je niet kan verhelpen.

      Denis

© 2011 Aura-Oasis – Denis Dhondt