Spiritisme

Spiritisme

Aura Oasis Logo

Daniel Home, een spiritistische fenomeen

In de bloeiperiode van het spiritisme, dat begonnen was doordat de gezusters Fox klopgeluiden hoorden die bleken te kunnen antwoorden op vragen, maakte een jongeman “Daniel Home” faam in spiritistische kringen. Hij werd zo beroemd omdat hij onder zo streng gecontroleerde omstandigheden en in volle daglicht zulke krachtige spiritistische fenomenen wist te veroorzaken die nooit meer zijn geëvenaard. Wie is dit man, die zich graag voordeed alsof hij van adellijke afkomst was? Welke waren zijn krachtpunten die hem tot op heden wereldberoemd maakten?

3 Sceptici van Harvard worden spiritualisten

Rond 1855 werd hij voor het eerst wetenschappelijk onderzocht door 3 Profs van de “Harvard University”. Het waren personen die bekend stonden als regelrechte sceptici tegenover spiritistische fenomenen.
Een van Home’s (spreek uit Juuüme) spiritistische specialiteiten was levitatie. Hij wist onder controle van diverse personen, waaronder deze drie sceptische wetenschappers, een 80 kg wegende grote ronde tafel te leviteren met de 4 poten van de grond, zonder dat iemand die tafel aanraakte. Deze bleef daar zo maar zweven. Home werd op zijn stoel vastgehouden, de kamer was volledig verlicht, alles werd eerst gecontroleerd op mogelijke trucs en tijdens de levitatie werd alles grondig nogmaals onderzocht. Een van de wetenschappers ging op de tafel zitten. De tafel bleef moeiteloos zweven. Uiteindelijk zaten ze er alle drie op, en dit gewicht, welke geen aardse menselijke kracht zou kunnen dragen bleek geen probleem te zijn. De tafel maakte wiegende bewegingen, soms tot 45° schuin hellend zaten de personen op de tafel zonder ook maar een gevoel te hebben er te zullen afschuiven.

Dit fenomeen bekeerde de sceptici en meerdere wetenschappers begonnen hem te onderzoeken. De fenomenen die hij veroorzaakte waren vooral levitaties van tafels, muziek-instrumenten, voorwerpen. Af en toe maar zeldzamer slaagde hij er meermaals in zich zelf te leviteren. Brandende kandelaars en petroleumlampen, gleden niet van de tafel, noch sloegen ze om, toen de tafel volledig schuin leviteerde (terwijl deze totaal los stonden op het tafelkleed). Naast deze blijkbare specialiteit wist Home ook af en toe, onder gecontroleerde omstandigheden ook andere verschijnselen te veroorzaken.

 

Andere manifestaties

Zeer bekend bij de verschijnselen die Home veroorzaakte was het bespelen van muziekinstrumenten. Treffend was wel dat de muziek zeer passioneel overkwam bij de deelnemers aan de seance. Meestal was dit instrument niet van hem.

Af en toe (dit lukte niet altijd, en deed zich meer voor op het einde van zijn leven), konden geesten zichzelf transparant manifesteren onder verschillende getuigen. Meestal was dit niet eens een gans lichaam. In de gevallen van een gedeeltelijke verschijning, bijvoorbeeld een arm en een hand, was deze materialisatie tastbaar en massief. In enkele gevallen werd de geest herkend als een overleden verwant van een der aanwezigen. Het volgende voorval waarvan vele getuigen maakt het geheel toch wel heel bijzonder:

Een hand werd gevangen gehouden en gecontroleerd

Op een bepaald moment zag iemand een hand op een blad papier schrijven dat onmiddellijk verdween toen de onderzoekers er zich naar toe bewogen. De naam van een overleden moeder der onderzoekers stond op het papier. Dit fenomeen schreef nog enkele malen hetzelfde. De hand ging zelfs zover, iedereen de hand te schudden. Een van de laatste aanwezigen hield de hand echter vast, en leverde een krachtig gevecht om de terugtrekkende krachten van deze hand te weerstaan. Uiteindelijk liet de hand zich onderzoeken. De wetenschapper voelde duidelijk een graatmagere hand, met duidelijk voelbare knoken en beenderen, en die in staat was zich te bewegen zoals een levende hand, toebehorend aan een levende persoon. Alleen, eindigde de hand bij de pols… Men prikte een naald door de hand die er doorheen ging alsof de hand van een soort verse stopverf was. Er was geen weerstand van de gevoelde beenderen geconstateerd bij het doorsteken met de naald.

Nooit werd bedrog ontdekt gedurende zijn 25-jarige gave

Het aantal verschijnselen dat Home wist te veroorzaken gedurende meer dan 25 jaar, zijn te veel om hier op te noemen (alhoewel vrij jong zijn gezondheid reeds ernstig verzwakt was door een tuberculose op de linkerlong ). Belangrijk is echter dat Home zich steeds gewillig liet controleren en de fenomenen wist te veroorzaken onder de condities van de onderzoekers en op hun locaties en dat hij zich liet vasthouden terwijl hij deze fenomenen produceerde, terwijl alles onder strenge controle in helder verlichte vertrekken gebeurde. Een van de beroemdste onderzoekers die hem jarenlang onderzocht was de Engelse beroemde fysicus William Crookes die deze man frequent introduceerde bij collega’s. De proeven met Home werden bijna telkens in andere omstandigheden gedaan, in andere woningen, onder andere onderzoekers, en met de voorwerpen van de eigenaars.

Door verschillende collega’s werd Crookes wel geloofd, maar die trachtten Crookes toch te weerhouden zijn zo stevige reputatie op het spel te zetten. Stel maar eens dat men toch bedrog ontdekte. Maar Crookes was overtuigd genoeg van zijn proefpersoon en wist zich door zijn beroemde medeonderzoekers, die liever op de achtergrond bleven, niet van zijn stuk brengen. Hierbij moet ik tevens vermelden dat onder deze mede-onderzoekers ook eveneens zekerheid was. Toch was het een hachelijke situatie zich als beroemdheid in te laten met “spiritistische fenomenen” die in die tijd een nieuwe rage veroorzaakten.

We kunnen met zekerheid zeggen dat tijdens zijn hele, soms sombere carrière, hij nooit op bedrog werd betrapt, terwijl hij toch wel een van de grondigste onderzochte mediums was, die ooit heeft bestaan.

Home maakte dan in tegenstelling tot collega-mediums dan ook nooit een openbare en commerciële show van zijn gave. De demonstraties die hij gaf waren telkens onder beperkte huiselijke kringen van meestal beroemde en hogere personen, zoals bijvoorbeeld verschillende voorstellingen op koninklijke hoven. Home’s fenomenen van spiritistische aard lieten hem nooit in de steek. (Behalve 1 jaar, waarover straks wordt verteld.)

Even iets duidelijk stellen

Nogmaals. De fout bij de bedrog-redeneringen ligt dan puur in het feit, dat het medium in dergelijke openbare aangelegenheden, waar veel volk voor betaalde, en waar de manager de publiciteit veelal al te overdreven opblies, zich dan gewoonweg moest kunnen bedienen van hulpmiddelen welke deze fenomenen zonder haperen konden reproduceren voor een groot publiek. Zo werden deze er uiteindelijk op de duur toe verplicht en vervielen door het succes en door het verdiende geld in bedrog. Men wenste tevens ook meer en meer van het medium.

Het feit dat dergelijke seances niet zo veel meer voorkomen, behalve in gesloten huiselijke kringen, komt doodgewoon ook door het feit dat het spiritisme momenteel ook nog een kwade naam heeft gekregen in de spirituele wereld, omdat men “lagere entiteiten” oproept (alsof het duivels zouden zijn). Met andere woorden zou iemand die deze fenomenen nu nog zou commercialiseren, bij voorbaat al door de parapsychologische en spirituele verenigingen veroordeeld worden. Iets wat ik totaal ten onrechte vind, maar waar ik blijkbaar ook last van heb. Wie aan spiritisme doet, wordt dus door anderen veroordeeld. En juist door hen die dit nooit doen en er dus ook niet ervaren in zijn, omdat zij beter weten dan zich in te laten met deze “lagere” entiteiten, die in feite gewone aardgebonden stervelingen zijn. Ik moet wel toegeven, dat het onervaren gebruik totaal is af te raden, daar er onder deze niet overgeganen nogal wat slechte personen zitten, maar deze lopen in het gewone leven ook rondom ons. Kennis is hier een eerste vereiste, dus op dit gebied sta ik totaal achter deze beweringen. Het zijn zeker geen heiligen die zich manifesteren. De meesten kunnen niet eens geloven dat ze zijn overleden. Ook zitten velen vast, maar met spiritisme kan je ze naar het licht helpen en ook de mensen waar rond ze zich bevinden bevrijden. Zo dus vraag ik mij af wat daar; op deze manier gehanteerd; dan slecht zou kunnen aan zijn. Ik ben akkoord dat glaasje draaien meestal door studenten wordt gedaan als een soort attractie en dat deze onervaren zijn. Deze krijgen dan ook meestal niet veel waarheden verteld. Daarover een ander artikel. We weken hier wat af, maar dit onderwerp vereist een verduidelijking.

Home en harde bewijzen die alles doorstonden

Vele malen werd Home door wetenschapslui waarvan vele sceptisch, onderzocht. Doch wist hij telkens aan hun criteria te voldoen. Om uit te sluiten dat er bij een tafellevitatie bedrog of trucs zouden gebruikt worden, besloot men de volgende proef te doen:

Voorbeeld van een strenge controle

Enkele wetenschappers wilden een bijkomende proef doen met Home. Om uit te sluiten dat hij speciaal materieel gebruikte of zich bediende met apparatuur of met handige trucs goochelde, besloot men te loten bij welke wetenschapper Home, ten huize zou moeten gaan om een seance . Dit sloot al zeker de mogelijkheden van speciale tafels of verborgen hulpmiddelen uit.

Er werd dus een onderzoeker uitgeloot en Home werd daar naar toe gebracht. De seance vond gewoon in volle daglicht in de living van de wetenschapper plaats. De tafel was van het zeer zware mahoniehout gemaakt, en was onmogelijk door slechts 1 persoon op te lichten. (Thuis heb ik een klein mahoniehouten tafeltje (ong. 70 x 120cm), en ik weet dat dit weegt, ook is het hout zo hard dat je er onmogelijk een nagel kunt in slaan).

Tot tegenzin van de andere aanwezigen, wilde de eigenaar eens alleen aan de tafel gaan zitten, met zijn handen bovenop. Daarom moesten de anderen in de andere hoek van de kamer gaan zitten, samen met Home, op een zeer ruime afstand. Home die goed zichtbaar was en onmogelijk afstandsapparatuur aan zijn ledematen kon hebben, begon de seance. Zoals altijd begon dit met klopgeluiden, zo hard als hamerslagen, die van alle kanten van de kamer kwamen. Daarna begon de tafel te liften, eerst met één poot, daarna met alle poten in de lucht zwevend. De wetenschapper hield de handen BOVENOP de tafel. Zoals gezegd was het optillen door slechts één persoon onmogelijk, laat dus staan “op afstand”. Er lag een potlood op de tafel. Vermits de tafel ook wiegde, verrolde het potlood eventjes. Doch zeer eigenaardig bij alle tafelseances was, dat er nooit iets van de tafel kantelde of rolde, ook al hing de tafel in een hoek van meer dan 45° schuin. Dit potlood stopte dus en bleef verder onbeweeglijk. De tafel verhief zich tot een grote hoogte. Daarna begonnen de zogenaamde “aardbevingseffecten”. Deze paranormale “aardbevingen” werden nooit bij iemand anders dan Home waargenomen. Maar bij hem kwamen deze frequent voor. Eerst begon de tafel te trillen, daarna de persoon die de tafel vasthield. Maar, het vreemde was, dat telkens het zweven aanhield na korte tijd de hele woonkamer begon te trillen tot en met men dacht met een werkelijke aardbeving te doen te hebben. Dit fenomeen was dus typisch voor Home. Nooit was er enige schade.

Dit uitzonderlijke krachtige effect zou in die tijd reeds een zeer zware stoommachine hebben vereist om deze bevingen te kunnen produceren.

Een andere proef, die moest bewijzen dat bedrog onmogelijk was, werd door Crookes ondernomen. Terwijl het bespelen van een harmonika duidelijk tot de meest veroorzaakte fenomenen behoorde, kocht Crookes vooraf een nieuwe harmonika en plaatste deze in een niet met de handen bereikbare kooi, nog voor Home bij Crookes aankwam. Dit experiment lukte moeiteloos. Zelfs de balg rekte in en uit, en de toetsen bewogen, waarvoor zeker een hand nodig is die door de kooi heen kon. Dit kon echter geen menselijke hand zijn, daar de kooi dit niet toeliet.

Zintuiglijke waarnemingen

Soms waren er handen te zien. Deze werden telkens omschreven als grote bleke zeer mooi gevormde handen die warm aanvoelden en geen enkel verschil vertoonden met gewone handen, ook niet bij aanraking. Deze handen, en in enkele gevallen met eindigende armen (ze leken uit een mistwolkje te komen), waren soms niet door iedereen te zien. De seances van Home werden meestal ook begeleid door “aanrakingen” die de aanwezigen voelden. Die aanrakingen, die meestal de ronde deden bij de aanwezigen, deden zich na zijn beginperiode frequent voor, en werden meestal duidelijk door allen gevoeld.

Niet alleen zwevende tafels

Dat Home werkelijk in staat bleek contacten te leggen met overledenen, heeft hij meermaals bewezen. Het gebeurde niet zelden dat de klopgeluiden boodschappen spelden. Dat deden ze door het alfabet op te zeggen, en de letter waarop ze de 3 kloppen hoorden was deze die moest worden genoteerd. Deze primitieve methode werkte evenwel zeer goed, ook al duurde het lang eer de tekst af was. Maar menigmaal werden boodschappen doorgegeven van overleden verwanten van aanwezigen, en werden gegevens verstrekt die niemand bleek te weten. Na het nagaan van de informatie bleek het dan wel degelijk steeds te kloppen. Om een voorbeeld te noemen. Een klopgeest beweerde de overleden zoon te zijn van een van de aanwezigen. Deze noemde de naam van het kindermeisje. De vader herkende wel de naam van zijn zoon, maar niet van het kindermeisje dat hij ver in zijn memoires moest gaan zoeken, het ging immers over iets dat 50 jaar terug in de tijd ging. Plots klopte hij op zijn voorhoofd en herinnerde zich die naam.

In een andere tafellevitatie spelden de klopgeluiden, de naam van een verdronken schipbreukeling die een van de aanwezigen zeer goed kende.

Om de critici meteen te ontdoen van” informatie uit het onderbewustzijn”, wil ik er wel aan toevoegen, dat het hier gaat om klopgeluiden; die op psychokinetische manier werden veroorzaakt. De bewering dat Home klopgeluiden zou veroorzaken van een overledene die hij bij naam noemt en die hij niet kent, en dat hij daar bovenop nog de informatie zou halen uit het reeds lang diep verdrongen onderbewustzijn van een van de wetenschapslui, die heel veel moeite had om de hem genoemde naam van het kindermeisje terug te vinden, is hier niet houdbaar. Immers is het een gouden regel dat de eenvoudigste verklaring eerst moet worden geaccepteerd. Ik vind deze verklaring dan wel zeer ver gezocht en het lijkt mij eenvoudiger om te kunnen beweren dat er inderdaad aanwezige verwanten waren. Trouwens dient erbij vermeld te worden, dat iedereen; hoe sceptisch ook; overtuigd geraakte van de werkelijke spiritistische aard van de fenomenen. Natuurlijk geef ik toe dat eerst naar natuurlijke verklaringen dient gezocht te worden bij het onderzoeken van een dergelijk fenomeen. In alle gevallen is dit bij iedere seance dan ook gebeurd. Ook bleken trucs uitgesloten. Niet zelden was iemand aanwezig die dergelijke trucs kende.

Zo moet men telkens eerst naar een natuurlijke oorzaak zoeken voor de klopgeluiden, dat lijkt mij eigenlijk logisch. Man kan immers maar de conclusie trekken dat iets onverklaarbaar of paranormaal is als alle andere mogelijke verklaringen uitgesloten worden. Soms gaat men wel erg ver in het zoeken naar een natuurlijke oorzaak, en klinkt deze uitleg helemaal niet natuurlijk meer. (bijv; de “tunnel en het licht” dat bij BDE’s ervaren wordt kan bij een enkel geval soms in verband gebracht worden met het lichtje dat de onderzoekende geneesheer gebruikt om te kijken in iemands ogen. Doch bij meerdere gevallen houdt dit geen steek)

Het gebeurde soms dat materialisaties van menselijke ledematen verschenen die inderdaad herkend werden als zijnde de handen van overleden verwanten. Deze zwevende handen of halve armen eindigden in een soort mist, en verdwenen alsof ze geleidelijk oplosten. Dit is een fenomeen, dat ook weer behalve dan bij de zeer sterk begaafde Home bijna nooit voorkwam. Nogmaals wens ik er op te wijzen dat alles in goed verlichte vertrekken gebeurde, en dat iedereen als het ware naast en rond Home zat die nauwlettend onder en boven en rondom hem in de gaten werd gehouden. Een ander fenomeen dat zeer veel zijn seances lijkt te begeleiden is dat van het aangeraakt worden, zoals hierboven al eens werd vermeld. Dit varieerde van zachte, tot onmiskenbare aanrakingen, die duidelijk van een onzichtbare hand afkomstig zijn. (Home werkte bijna altijd met wetenschapslui, of tenminste voor mensen met hoog niveau, hij gaf zichzelf ook graag zo uit; illusie verwekkend “een zoon van een neef van de Schotse graaf Home” te zijn, wat hij niet was.) De aanrakingen gingen meestal gepaard met een golf van koude, een fenomeen dat later door thermometers is geverifieerd.

Dat die aanrakingen zeer duidelijk kunnen zijn, is iets dat ik zelf kan getuigen, en waarvan ik bij een onderzoek naar dit fenomeen, nog een 4-tal andere personen vond die dat ook meemaakten, waarvan 1 ongelooflijk realistisch volledig zelf het onzichtbare lichaam kon voelen. Daarbij komt dat ik dan ook kan vragen om anderen aan te raken, die dit dan ook voelen. Dan heb ik hier ook nog het bijna ongelooflijke verhaal van een vrouw, evenwel afkomstig van een ander continent, die hulp vroeg voor haar dagelijkse “verkrachtingen”. Ik zou iets dergelijks niet goed kunnen geloven, moest ik niet zelf ooit eens hebben ervaren dat er iemand bij mijn in bed kroop, waarvan ik dacht dat het mijn vrouw was, maar wat niet het geval bleek te zijn, omdat ze niet meer terug naar boven was gekomen. Ik merkte dit alleen toen ik opstond, en zag tot mijn verbijstering een ingevallen deken, met een menselijke vorm. Dit zie je niet als je normaal uit je bed kruipt. In nog een ander geval van een hulp zoekende persoon die lastig gevallen werd door aanrakingen en van een geestelijke bijslaper of (bijslaapster?), had dit meerdere keren, waarbij hij constateerde dat het bed aan de andere zijde beslapen leek te zijn. (Hij slaapt en woont echter alleen, en verzocht mij zelfs om dit zelf bij hem te komen waarnemen. Daarbij zou ik dan wel bij hem moeten gaan slapen. Hij zag ook steeds eerst een ovale lichtvorm de kamer binnenkomen, met een menselijk contour erin, maar waarvan hij behalve de omtrekken niets kon herkennen. Ik had herhaaldelijke contacten met deze persoon en heb hem uiteindelijk kunnen helpen, alhoewel alles niet volledig verdwenen blijkt te zijn.

Home verliest precies 1 jaar zijn paranormale gaven

Home werd soms door de geesten verwittigd, dat hij zich niet zo vooraanstaand en pronkerig mocht uitgeven. Ze hadden hem al meer dan eens verwittigd dat ze hem zouden straffen door 1 jaar zijn gaven af te nemen. Dat was dan ook precies wat er gebeurde. Home was exact geteld 1 jaar niet in staat om nog iets spiritistisch te presteren. Daarna kwamen zijn krachten plots terug alsof er niets was veranderd.

Bijkomende manifestaties
 1. Meer dan eens gebeurde het dat Home (steeds in een goed verlicht vertrek) onder verschillende getuigen zichzelf wist te leviteren. Niet zomaar even van de grond maar meestal gedurende verschillende minuten.
 2. De gewichtsveranderingen van de tafels werden gemeten. Bij een tafel van 50 kg, bedroegen de gewichtsschommelingen meetbare waarden tussen 15 en 75 kg.
 3. De temperatuursveranderingen in de seancekamer konden zowel naar omhoog als naar omlaag worden gebracht. Dit bedroeg meestal plus of min 5°C.
 4. Meestal was bij de seances door alle aanwezigen een koude tocht voelbaar.
 5. De meeste aanwezigen bij bijna alle seances werden aangeraakt, meestal ter hoogte van hun knie. Bij de vrouwelijke aanwezigen gebeurde het meermaals dat hun rok werd opgetild en dat hij zich leek te vullen met een soort wind waardoor deze bol ging staan. Ook voelden verschillenden aan hun kleren trekken.
 6. Bij veel van deze manifestaties werden handen gezien die de psychokinetische effecten veroorzaakten. Deze handen eindigden meestal in niets, en bleken plots te verdwijnen.
 7. Veelal begon een harmonika vanzelf harmonieuze liederen te spelen, of begon een ander veel gebruikt attribuut van Home; een bel, in de lucht te rinkelen. Daarbij dient gezegd te worden dat Home steeds de handen op de tafel hield, eigenlijk slechts nauwelijks aanrakend met de vingertoppen.
 8. Home moedigde de aanwezigen vaak uit om hem streng te controleren door onder en boven de tafel en rond hem goed in de gaten te laten houden. Veelal manifesteerde de psychokinetische effecten zich zonder dat Home aan de tafel zat, maar ervan verwijderd was, meestal dan zo ver mogelijk.
 9. De aardbevingseffecten die de hele kamer deden trillen, deden zich na enkele minuten meestal altijd voor als bijkomend effect.
 10. Het feit dat nooit ook maar iets van de tafel viel, hoe schuin de tafel zich ook leviteerde. Het leek gewoon alsof alles aan de tafel gekleefd was, terwijl alles bij controle gewoon los bleek te staan.
 11. Bovendien werd weliswaar zeer zeldzaam, maar toch met voldoende getuigen een volledig doorzichtig fantoom van een persoon zichtbaar. Daar doorheen kon men de rest van de kamer zien. Deze fantoom was duidelijk in staat gewichten zoals de harmonika te dragen en te bespelen. Meestal had deze fantoom een donkere schaduwachtige vorm.

Home ging er steeds van uit dat niet hij deze fenomenen veroorzaakte maar dat ze veroorzaakt werden door aanwezige geesten. Hijzelf bleek daarbij steeds een contact met zijn moeder te hebben. De aanwezige geesten hadden echter meestal niets met zijn moeder te maken. Zijn moeder bleek meer Home’s medium die de andere entiteiten engageerde. Meermaals wisten overleden verwanten zich aan hun levende kennissen te bewijzen. Dit gebeurde meestal door opgehaalde herinneringen te spellen, of door een favoriet muziekstuk te spelen op de harmonika, een instrument dat Home blijkbaar veel gebruikte. De harmonika werd meestal niet door Home meegebracht maar aangekocht door de persoon bij wie de seance werd gegeven.

Pas toen Home reeds meer dan 15 jaar seances gaf, begon hij contact te krijgen met William Crookes die langdurig met hem experimenteerde, en door de resultaten zo onder de indruk was gekomen, dat hij zijn hele sterke reputatie als wetenschapper (met enkele frappante ontdekkingen op zijn naam), eigenlijk op het spel durfde te zetten. Ook probeerde hij vele andere geleerden te overtuigen, wat ze wel goed vonden, en waarvan ze wel overtuigd geraakten, maar waarmee ze zich liever niet in de openbaarheid inlieten.

Nog enkele zeer vermeldenswaardige bijzonderheden

 1. Een enkele maal, met verschillende getuigen, materialiseerde zich een geesteshand die een potlood nam en haar naam begon te schrijven op een blad papier.
 2. De kritische onderzoekers “Spencer, Myers en Crookes” verklaarden dat er onmogelijk hulpmiddelen konden gebruikt worden, dat Home onmogelijk een invloed kon uitoefenen op de meeste fenomenen, en dat men meestal gebruik maakte van tafels die bijna niet door 1 persoon op te tillen waren.
 3. Later wist Home zichzelf meerdere keren onder verschillende ooggetuigen te leviteren. Dit hield hij minuten vol.
 4. Er werden onder wetenschappelijke condities temperatuursveranderingen gemeten waar de fenomenen zich voordeden. Dit was bijna altijd koeling met ong. 5°C.
 5. Home wist dikwijls aan te tonen dat de geest kracht over het lichaam had. Dit toonde hij aan door zijn ganse gezicht in een goed brandende open haardvuur te houden, zonder dat ook maar één haartje verschroeide. Daarbij woelde hij dikwijls met blote handen door de gloeiende kolen en nam er soms roodgloeiende brokken uit tot 20 cm groot, waarmee hij dan op zijn handen rondliep. De aanwezigen konden de hitte al niet aan toen hij ermee in hun nabijheid kwam. Soms liet hij deze gloed afkoelen tot de kool niet meer echt rood gloeide en liet hij dan anderen proberen om deze eventjes aan te raken. Dit resulteerde telkens in brandwonden. Soms gaf hij aanwezigen een geloofskracht door waardoor deze in staat waren hetzelfde te doen.
 6. Toen Home in trance ging, zoals bij fenomenen zoals de gloeiende kolen, noemde hij zichzelf “Ham”. Dus geen Home meer. Bijvermeld dient hier evenwel te worden, dat de meeste fenomenen werden veroorzaakt zonder trance.

Doordat Home nooit optredens deed, en nooit geld wou aanvaarden voor “het goddelijke geschenk”, kwam hij meermalen in financiële moeilijkheden terecht. Door echter te huwen met een petekind van een Russische Tsaar, werd hem een groot kapitaal geschonken. Deze vrouw overleed evenwel op haar 22 jaar, waardoor de subsidies ophielden. Deze vrouw manifesteerde zich verder soms in Home’s seances en nam zodoende de taak over van zijn moeder.
Home overleed heel vroeg, door zijn slechte gezondheid. Hij was nauwelijks 43. De laatste jaren van zijn leven was hij niet meer in staat nog seances te geven. Home is altijd eerlijk geweest, doordat hij geen publieke seances gaf en hij het hem daardoor kon permitteren zijn manifestaties af te zeggen, indien hij de krachten er niet voor had. Meestal werden zijn seances nooit bijgewoond door meer dan 12 vooraanstaande personen. Men moest bij de gelukkigen behoren en van goede afkomst zijn om hem te kunnen beleven.

   Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt