Psi is nu meetbaar

PSI is nu meetbaar

Aura Oasis Logo

Een nieuw wereldbeeld

Sceptici haalden hun krachtigste argumenten tegen het paranormale en het onverklaarbare steeds uit het feit dat de meeste getuigenissen en wetenschappelijke testen, subjectieve resultaten geven, waarin de experimentator naar hartenlust de proeven kon doen die hem het meest in het gelijk stellen. Volgens hen kon iets echt meetbaar en herhaalbaar uit de experimenten nooit worden afgeleid en ook konden gemakkelijk sommige resultaten met goocheltrucs worden nagedaan.

Blijkt er dan toch nog een resultaat te bestaan dat niet te verwerpen valt, dan zal het wel toeval zijn, of er moet bedrog of medewerking of onvoldoende controle van de onderzoeker aan te pas komen. Ook hebben ze lang aangehouden dat de kans op het toeval niet mag onderschat worden, waarbij ze de statistiek van de kansberekening zelfs met eigen wiskundenormen herberekenden. Door een ernstige discussie over kansberekening van de parapsychologische wiskundigen en deze van de sceptici werd uiteindelijk besloten de resultaten door een Amerikaanse Universiteit voor Statistiek te laten herberekenen. De sceptici verloren en de parapsychologen bleken wel wiskunde te kennen.

Dit wetenschappelijk negeren van deze bevindingen houdt een spirituele revolutie volledig tegen. Zolang de wetenschap geen argumentatie genoeg heeft om deze dingen te aanvaarden, wat gezien het zeer kritische karakter van wetenschappers (ook parapsychologen zijn zeer kritisch) en het schijnbare logische feit dat dit eigenlijk niet zou kunnen, kan er nooit een omwenteling veroorzaakt worden. De meeste die deze dingen wel aanhangen worden dan ook heel gemakkelijk beschouwd als “niet geheel normaal”, als “zweverig” of tenminste “onlogisch”. Dit alleen al schrikt veel wetenschappers af, ook al geloven er velen wel in. Als men bijvoorbeeld Nabij De Dood Ervaringen onderzoekt, motiveert men dit onderzoek nog steeds door aan te halen dat het mogelijk wel een fysieke oorzaak zal hebben (ook al weten sommigen beter). Men moet zich als gereputeerde erg afzijdig houden van bepaalde beweringen of men wordt algauw door collega’s beschimpt.

De noodzaak van een bewijs

Zo was het destijds eerst ook met de eerste implicaties van wereldvernieuwende theorieën, de aarde was een platte schijf en zelfs het centrum van het hele Universum. Wie dit niet geloofde was een ketter.

Toen de relativiteitstheorie op de proppen kwam werd de Newtoniaanse fysica totaal op zijn kop gezet door het veranderlijke karakter van tijd en afstand. Het wiskundige bewijs was echter niet te ontkennen, maar toch duurde het tot de zestiger jaren eer men begon te aanvaarden dat de tijd en de afstandsmaten ook werkelijk flexibel leken te zijn. Ervoor werd dit als een hypothese gezien die niet bewezen was. Iemand die bijvoorbeeld met bijna lichtsnelheid door de ruimte zou reizen en zou terugkeren zou terug in de juiste tijd komen (de tweelingparadox). Volgens deze paradox zou het logisch gezien onmogelijk zijn dat als een broer van een tweeling door de ruimte reist tegen hoge snelheid en zou terugkeren dat hij dan zijn broer zoveel ouder zou aantreffen. Immers volgens de relativiteitstheorie kon je evengoed het omgekeerde beweren omdat je ook kan stellen dat de aardse broer zich had verplaatst.

Het duurde nog talrijke jaren voordat men de werkelijke implicaties kende. Dat dit niet zo was, maar dat de tijd werkelijk trager verliep voor de reiziger werd toen praktisch bevestigd door 4 atoomklokken, 2 op de luchthaven, en twee aan boord van een vliegtuig dat twee maal rond de aarde vloog. De beide klokken in het vliegtuig duidden de gelijke tijd aan, en de twee klokken op de grond ook, maar tussen deze precieze klokken was een duidelijk verschil van tijdsmeting te zien tussen het koppel aan boord en het koppel dat aan de grond bleef (om de snelheid zeer te kunnen opdrijven werd tegen de draairichting van de aarde in gevlogen, de aarde draait immers rond met een snelheid van 1.666 km/uur). Het gemeten tijdsverschil tussen de aardse en de bewegende klokken echter, bleek precies zoveel te zijn als door de relativiteitstheorie voorspeld was. De proeven werden meermaals herhaald, zeker met de opkomst van de ruimtevaart. Ook de zeer grote interesse voor een zonsverduistering dient voor onderzoek en controle van de relativiteitstheorie (de afbuiging van het licht door de aantrekkingskracht van de maan volgt dan wetten van de relativistische zwaartekracht, i.p.v. de Newtoniaanse)

Een schokkende wetenschappelijke ontdekking

Onze hedendaagse wereldbeschouwing kwam nog meer op zijn kop te staan met de Kwantumtheorie. Deze haalt ons beeld over het materiële karakter van onze wereld totaal naar beneden. Het bewustzijn is nu een schepper van de waarneming, met zelfs de oorzaken voor het waargenomene erbij. Wat eerst in strijd leek met de relativiteitstheorie (Einstein geloofde het eerst niet “God dobbelt niet”) is nu verzoend en ook reeds praktisch bewezen (ook daar was een paradox, het theorema van Bell). Deze paradox werd op een soortgelijke manier naar beneden gehaald toen Prof. Wheeler met een geniale proef in 1991 wist aan te tonen, dat een gemeten resultaat pas na waarneming van de uitkomst haar oorzaak bepaalde (met een foton, dat 2 wegen kon volgen via een halfspiegel, ofwel werd het weerkaatst ofwel vloog het erdoor). Dus deze lang bediscussieerde ongelooflijke consequentie van de kwantumtheorie (omwille van zijn onvatbaarheid door ons beperkt bewustzijnsbeeld van de aard van de werkelijkheid) heeft hier gewonnen. De werkelijkheid is dus een constructie die mentaal collectief bewust wordt ervaren. Dit gebeuren steunt nu grondig het wetenschappelijke besef dat er méér moet zijn. Momenteel doen fysici en parapsychologen samen tests. De link met de wetenschap is gelegd. Eens dit bewustzijn tot de school doordringt kan je een kettingreactie van spirituele consequenties verwachten. Er is niet aan te ontkomen dat de Kwantumtheorie zware filosofische en spirituele consequenties heeft. Alleen wie de theorie niet begrijpt kan dit ontkennen, of zoals Bohr, de ontdekker ervan zelf zegt: “Wie niet geschokt is van de Kwantumtheorie heeft er niets van begrepen”

Meetbare psiverschijnsels – Een derde evolutie

Maar dit is nu nog niet alles. Voor het eerst in de geschiedenis zijn de resultaten van parapsychologische experimenten nu ook meetbaar geworden en men doet er massaal proeven mee. Zelfs zeer grote multinationals zoals Sony, Kawasaki, en andere (meestal Japanse) giganten steken enorme bedragen in het onderzoek.

Voor het eerst kan PSI worden gemeten!

Dit is de derde revolutie. Misschien zijn wij (gelovigen in parapsychologische fenomenen) dus toch nog zo dwaas niet zoals ze ons altijd hebben aanzien.

Harde consequenties voor sceptici

psiNatuurlijk ben je nieuwsgierig geworden en ik wil je geduld dan ook niet langer op de proef stellen. Het gaat om het volgende: er is nu verbeterde EEG – apparatuur. De sterkste staaltjes van telepathische overdracht die ik ooit zag waren demonstraties van Qi-Gong meesters. Deze zichtbaar telekinetisch lijkende beïnvloeding op anderen, waarbij de beïnvloedde werkelijk stuiptrekkende bewegingen krijgt naar de handbewegingen van de Qi-Gong meester (zie ook een fragment op een der video’s in de bib) is een der krachtigste fenomenen van bewerkingen die invloed hebben op anderen die ik ooit eens zelf live mocht zien. Dit op een dertigtal vrijwillige proefpersonen. (Daarover een ander reeds gemaakt artikel).

Men deed de volgende proef:

Een Qi-Gong Master die invloed moet trachten uit te oefenen op een andere persoon die zich in een andere kamer bevindt, krijgt onvoorspelbare toevalstijden waarop hij zijn macht mag gebruiken. Bij een tweede teken moet hij stoppen en bij een nieuw willekeurig startsignaal mag hij terug herbeginnen. De proefpersoon weet van deze experimenten niets af, maar wordt wel gevraagd om te zeggen wanneer hij iets voelt.De proefpersoon bleek echter niet te kunnen vaststellen wanneer de Qi-Gong Master op hem inwerkte en wanneer niet. Alhoewel, dit resultaat negatief lijkt, blijkt de nieuwe (Amerikaanse) EEG-apparatuur wel een drastische verandering te registreren in de hersenactiviteit van de proefpersoon. Deze geregistreerde hersengolven lopen volstrekt en zonder uitzondering parallel met de activiteit van de Qi-Gong Master. Deze proeven werden herhaaldelijk en onder verschillende vormen herhaald.Het resultaat is dat de telepathische of psychokinetische (men maakt geen onderscheid meer) kracht wel degelijk een meetbare uitwerking heeft op een volstrekt niet telepathisch gevoelige persoon (als dat al bestaat; ik bedoel dat de proeven gedaan werden met mensen zonder speciale paranormale begaafdheden). Wellicht zou het resultaat nog veel sterker zijn als men de proeven nu zou doen met gevoelige psychische personen.

Dit en vele van deze soort berichten komen niet uit een roddelblad, maar wel uit het wetenschappelijk vakblad voor nieuwe ontdekkingen en onderzoekingen; een soort Staatsblad van de Wetenschapper namelijk het: “Journal of International Society of Life Information Science” (ISLIS) English Version, Vol 15, nr 1, blz 2-3/10 van Maart 1997.

Dit is een zeer geregeld verschijnend blad waarin de resultaten verschijnen van wereldsymposiums van Wetenschappers die resultaten bereikten met een of ander onderzoek of uitvinding. Alles wat wetenschap is wordt hierin vermeld. Dit blad wordt door iedere zichzelf respecterende wetenschapper of Universiteit gevolgd. Opvallend is, dat vooral onderwerpen aan bod komen die paranormale beïnvloeding tussen bewustzijn en materie aantonen in de reeksen uitgaven van volume 14 en 15 – 1997. Meteen valt ook op dat bijna alle artikels van dit blad van Japanse origine zijn. Japan ziet er blijkbaar iets industrieels in. Ze hebben er zich in ieder geval verwoed op de studie gestort.

Ieder rapport is vergezeld van referenties naar talrijke Universiteiten, bedrijven, of technische onderzoekslabo’s die aan hetzelfde onderzoek meewerkten. Dus zo een onderzoek doe je niet alleen. Ik ben onder de indruk van de zware referenties die in deze samenvattingen van de Symposiums naar namen verwijzen als:.

 • Div. of Nuklear Medicine, Cyclotronic Radioisotope Center
 • Laboratorium of Neuroinformation Center
 • Div. of Nuklear Engeneering
 • Sony Corporation, Esper Laboratory
 • Nippon Medical School
 • National Institute of Radiological sciences
 • Information Technology Research Laboratory
 • En andere even indrukwekkende namen van labo’s en Universiteiten

In hetzelfde blad staan ook nog positieve resultaten van onderzoek van Healing op suggestieve en op onwetende proefpersonen. Ook deze METINGEN zijn vruchtbaar gebleken als de healer bezig is.

   Denis

© 2006 Aura-Oasis – Denis Dhondt