Paranormaal, wetenschappelijk

Aura Oasis Logo

Paranormaal, wetenschappelijk

geestelijk

Parapsychologische verschijnselen verklaarbaar!

Ongeloof in paranormale verschijnselen is typisch omdat het wetenschappelijk onverklaarbaar lijkt. Nochtans is het bestaan van telepathie, helderziendheid, proscopie, voorschouw, psychometrie en telekinese proefondervindelijk aangetoond. Maar dit neemt niet weg dat het daardoor altijd begrepen wordt. Nochtans wordt het bestaan van parapsychologische fenomenen zelfs postuleerbaar vanuit de hedendaagse wetenschappelijke revolutie.

Vanuit de psychologie neemt men begrippen als onder- en bovenbewustzijn als vanzelfsprekend aan. Jung ontdekte opnieuw het collectief onderbewustzijn, waarmee normaliter het bestaan van telepathie dus moet mogelijk zijn omdat dit put uit een collectief groepsbewustzijn.

De hersenchirurgie bleek niet in staat te zijn om bepaalde aangeleerde processen bij onderzoek op apen, te lokaliseren in de hersenen. De enige manier om iets aangeleerd, weg te snijden, was de hersenen zodanig te verminken dat er eigenlijk geen enkel fysiek proces nog mogelijk bleek en de dieren tenslotte stierven. Men kwam tot de conclusie dat het bewustzijn dus holistisch moest zijn, verspreid over het gehele hersenoppervlak en aanwezig in ieder deel van de hersenen. (Prof. Carl Pribham)

Ook toonde onderzoek aan, dat wanneer men een aantal ratten iets leerde, alle andere ratten sneller hetzelfde leerden zonder dat ze eigenlijk met het leerproces in aanraking waren gekomen. De ratten bleken hun aangeleerde kennis in het onderbewustzijn van andere ratten over te dragen. Bewustzijn blijkt dus werkelijk collectieve kenmerken te bezitten. (Sheldrake)

Hersenonderzoek toont eveneens aan dat het bewustzijn geen materiële drager heeft, en onafhankelijk staat van brein en lichaam, tijd en ruimte. (Prof . Eccles)

Ook toont bewustzijnsonderzoek met LSD-proeven aan dat het verkennen van nieuwe dimensies met het bewustzijn mogelijk is. Zo kan men een bewustzijn zich laten verplaatsen in een andere persoonlijkheid, een andere tijd, en een andere plaats. De beschrijvingen en ervaringen die eruit voortkomen en die controleerbaar zijn, kloppen. (Psychiatrisch onderzoek; Stanislav Grof)

Onderzoek met behulp van hypnose toont aan dat naast regressie ook progressie mogelijk is. Dit betekent dat een proefpersoon zal kunnen zeggen hoe hij in een nabije toekomst bepaalde gebeurtenissen ervaart. De beleefde ervaringen kunnen dan later met de werkelijkheid vergeleken worden. Ook kan men vanuit een hypnotische trance een andere persoonlijkheid, plant of dier aannemen en ook deze verkregen gegevens blijken dan met de werkelijke feiten te kloppen. Dit toont dus aan dat ons bewustzijn slechts een focus heeft op een bepaald fysiek organisme in een bepaalde tijd die een vloeiend verloop heeft.

Vanuit bovenvermelde onderzoekingen kan men wel nog geen conclusie trekken over hoe het bewustzijn dan wel in staat is om over die eigenschappen te beschikken. Andere richtingen van wetenschappelijk onderzoek geven echter wel een richting. Alhoewel het onderzoek er in de eerste plaats zeker niet op gericht is om parapsychologische fenomenen te onderzoeken, toont onderzoek in de natuurkunde aan dat het bewustzijn een essentiële rol speelt in het bestaan van de wereld der fysieke verschijnselen.

De quantumtheorie toont ondubbelzinnig aan dat het bewustzijn verantwoordelijk kan worden gesteld voor het met terugwerkende kracht ontstaan van de werkelijkheid. De theorie die in de eerste plaats erop gericht is de verschijnselen in het atoom te onderzoeken deed veel van zijn ontdekkers (de quantumtheorie steunt op ontdekkingen van verschillende wetenschappers die elk een aanvullend deel verklaarden en bewezen) inzien dat de wereld er totaal anders uitziet dan wij aannemen. Sommigen gingen zich, door hun ontdekkingen bekeerd, wijden aan het filosofische, metafysische, religieuze en esoterische, door hun conclusies uit hun wetenschappelijk werk (Shrödinger, Bohm, Josephson, Defares en anderen). De theorie die bijzonder moeilijk en ingewikkeld is toont verder ook aan dat er niet zoiets bestaat als losse onderdelen, maar dat alles nooit los staat of los kan komen van al het overige (falende lokaliteit en holisme). Er bestaat maar een ding, en dat is het geheel van alles wat er bestaat, ook al nemen wij blijkbaar onafhankelijke delen waar. Zo werd door het ondertussen beproefde theorema van Bell aangetoond dat twee losse onafhankelijke deeltjes, ook al zijn ze door een lichtjaren afstand van elkaar gescheiden, onmiddellijk op elkaar reageren, zonder dat daar een signaal, veld of kracht op inwerkt. (non-localiteit)
Verder moet het bestaan van een grote universele geest uit wetenschappelijke conclusie gepostuleerd worden.
(Bohr -atoommodel van; Bell -theorema van; De Broglie -materiegolven; Josephson -tunneleffecten bij supergeleiders; Bohm -Holistische “Heelheid en impliciete orde”; Blavatsky -ontstaan en opnieuw verdwijnen van materiedeeltje uit het niets; Prof. Dr. J.G.Defares -onderzoek voor de mogelijkheid van een atoombom in WO-II; Von Neuman -onafscheidelijkheid van materie en bewustzijn; Schrödinger -golfvergelijkingen van; Heisenberg -onzekerheidsbeginsel van; Planck -constante van.)
Aan de juistheid van de quantumtheorie valt niet meer te twijfelen daar veel moderne technologische uitvindingen en ontdekkingen eruit voortkomen zoals bijvoorbeeld de lazer, de atoombom, de microgolfoven, supergeleiding en tunneleffecten.

De nieuwe holistische beschouwing van ons bewustzijn dat onze werkelijkheid letterlijk creëert en dat voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek van het bewustzijn zowel als van de fysica, maakt bovengenoemde paranormale begrippen verklaarbaar en beweert zelfs dat als gevolg van deze onderzoekingen ze eigenlijk wel moeten bestaan.

Begrippen zoals, heden, verleden en toekomst zijn slechts ervaringsgebieden. Er bestaat niet iets zoals tijd en ruimte, er bestaat slechts ruimtetijd. Zonder ruimte is tijd onmogelijk en zonder tijd ruimte, ze zijn van elkaar afhankelijk. Om dit te kunnen begrijpen moet je maar denken dat alles beweging is. Om te bewegen heb je tijd nodig en ruimte (plaats), zonder een van beide zou dit niet kunnen. Een van de indrukwekkendste conclusies uit de relativiteitstheorie is wel dat we de ruimte eigenlijk moeten zien als onafscheidelijk vierdimensionaal, namelijk de drie ruimtematen en de tijd. Dit betekent dat onze ervaring van tijd in de ruimte slechts een beperkte strook van de eeuwigheid, waarin verleden toekomst en nu tegelijk bestaan, beleefd wordt. Ons denkproces aanvaardt ongetwijfeld dat we nu momenteel op een bepaalde plaats en tijd bestaan. Wij weten dat er naast de plaats waar wij ons bevinden ook nog andere plaatsen zijn. We beseffen ook dat er een verleden en een toekomst van alles is, maar we kunnen alleen nu ervaren. Nochtans is het letterlijk zo dat het verleden en de toekomst nu bestaan, net zoals er ook andere plaatsen bestaan. Anders zou deze bewering, die Einstein letterlijk zo bewoordde, samen met zijn relativiteitstheorie, onjuist zijn. Hoewel wij niets waarnemen van andere tijden zijn ze momenteel reëel aanwezig. Ons denkproces sluit deze redenering op grond van logische zintuiglijke interpretaties uit, maar toch is het zo. Alhoewel de relativiteitstheorie op grond van zijn overweldigend bewijsmateriaal bijna overal aanvaard is, blijven er nog steeds mensen over die weigeren deze moeilijk te geloven stelling te aanvaarden. (dit geldt nog meer voor de quantumtheorie)
Daar onze ervaringen vooral steunen op onze zintuiglijke interpretaties door ons bewustzijn waarbij we op een bepaalde ruimtetijd geconcentreerd zijn, lijkt het mij dus mogelijk dat die concentratie niet altijd uitsluitend het ervaren heden ervaart, maar er ook lekken mogelijk zijn waardoor ons bewustzijn indrukken ontvangt vanuit andere tijden en plaatsen.

In de mystiek die ons door de eeuwen heen is overgeleverd, komt vooral naar voor dat bewustzijn en materie eigenlijk twee vormen van hetzelfde iets zijn (Maya). De wereld is als een grote droom, wij zijn de dromers en dromen de droom van de grote dromer. Deze Oosterse mystiek vindt momenteel letterlijk zijn weerklank in de moderne high-tech kennis van onze exacte wetenschap.

Als ons bewustzijn holistisch is en niets te maken heeft met onze hersenen dan is het evident dat het ook niet ophoudt te bestaan als ons lichaam, met onze fysieke hersenen afsterft.

Helaas houden veel mensen liever vast aan de oude materiële begrippen alhoewel aangetoond is dat ze foutief zijn. Dit komt voornamelijk omdat we met heel onze ervaring, die door onze zintuigen bestuurd wordt, de fysieke wereld nu eenmaal zo waarnemen. Men moet goed begrijpen dat het beeld zoals we het bijvoorbeeld waarnemen op de Tv enkel uit trillingen bestaat. De ware werkelijkheid werd gecreëerd in de studio. Niets van het beeld dat wij waarnemen is in de tv-kast te vinden, toch kunnen we volledig opgaan in een spannende film. Waarom zou het beeld dat de nieuwe wetenschappelijke revolutie ons dan voorstelt zo ongewoon zijn, als we bedenken dat we zo in beslag genomen zijn door onze fysieke ervaring dat we niet inzien dat ons collectief bewustzijn verantwoordelijk is voor onze ervaringswereld. Vanuit die interpretatie worden parapsychologische fenomenen begrijpelijk en zelfs noodzakelijk want hoe zouden we anders onze werkelijkheid collectief kunnen beleven?

      Denis

© 2015 Aura-Oasis – Denis Dhondt