Het derde geheim van Fatima

Aura Oasis Logo

fatima1

Het derde geheim van Fatima

De Mariaverschijning te Fatima onthulde drie profetieën waarvan het derde pas in 1960 openbaar gemaakt mocht worden omdat we het dan pas volledig zouden verstaan. De andere profetieën kwamen letterlijk uit, vandaar dat ik zoveel waarde hecht aan deze boodschap die bestemd is voor deze tijd. De Paus negeerde echter de wil van Maria om het derde geheim bekend te maken omdat hij van oordeel was dat hij de derde schokkende onthulling niet openbaar kon maken aan de wereld. Tot op de dag van vandaag bleef dit angstvallig geheim. Maar zuster Lucia krijgt nog steeds bezoek van Maria en is van oordeel dat het geheim nu dringend dient onthuld te worden. Tegen de wil van de paus in vertrouwde ze het geheim toe aan o.a. Pater Pio en enkele andere zoals de “Fatima organisation”. Alles werd angstvallig geheim gehouden, maar tegen Gods wil in kan men dit niet. Dus lekte het geheim. Hier in dit artikel wil ik de werkelijke tekst zo letterlijk mogelijk vertalen en hiermee een deel van de wil van Maria voldoen. Dit is iets wat ook zuster Lucia wil, maar niet zonder toestemming van de paus die haar overste is mag doen, ook benadrukt ze dit constant. De tekst die ik hier vertaal is de echte letterlijke tekst van Lucia zoals zij hem heeft gereconstrueerd uit haar herinnering met de inspiratie van Maria via nieuwe verschijningen. (in 1940 had zij wekenlang gewerkt om deze tekst terug letterlijk op papier te krijgen)

De voorgeschiedenis en het wonder te Fatima

Reeds in 1915 zagen Lucia (10 jaar), Francesco Marto (9 jaar) en Giacinta (7 jaar) aan een boom in een openveld een engelachtig wezen. Dit herhaalde zich het jaar daarop.
Nog een jaar later, namelijk op 13 mei 1917 verscheen daar en mooie zwevende vrouw die licht uitstraalde. Ze zei de kinderen te moeten bidden voor de vrede en beloofde hun iedere dertiende van de maand terug te komen. Ondertussen had het gerucht de ronde gedaan en werden de kinderen door hun ouders gestraft om deze “fantasie” uit te dragen. Het kon dan ook niet anders dan dat meer en meer mensen nieuwsgierig werden. Op een aangekondigde datum verscheen Maria voor de laatste maal voor de ogen van 70.000 getuigen die allen het zonnewonder aanschouwden. Ze zagen Lucia wel praten maar alleen de drie kinderen zagen de verschijning die boven op een metalen schijf uit de “zon” tevoorschijn kwam.

Ze aanschouwden geen gewone zon die door de wolken heen brak, maar een rondraaiende metalen zilverkleurige draaiende schijf die een sterk licht produceerde waarin men wel nog kon kijken. De schijf draaide sneller en sneller en begon gekleurd licht naar alle kanten uit te stralen terwijl ze steeds dichter kwam. Dit verschijnsel herhaalde zich drie maal en er verstreken 12 minuten. Een tweede mirakel was, dat de moerassige modder was opgedroogd en de kletsnatte kleren van de toeschouwers kurkdroog waren geworden. Het is duidelijk te zien op de foto’s die in die tijd in de krant verschenen dat iedere toeschouwer uit de menigte naar hetzelfde punt kijkt.

Op de foto uit Het Volk van 1917 hierboven; blijkt al duidelijk uit de kop van de foto, dat een van de eerst vrijgegeven voorspellingen het spoedige einde van de eerste wereldoorlog aankondigde.

De tweede voorspelling ging over een tweede wrede bloedige wereldoorlog die nog erger zou zijn dan de eerste wereldoorlog. De Mariaverschijning had echter beloofd kort ervoor een teken te zullen geven in de vorm van een vreemd licht dat ‘s nachts de hele hemel zou verlichten. Hieronder volgt de letterlijke vertaling van de woorden van de Madonna.

“De oorlog loopt ten einde, maar als men niet ophoudt God te beledigen, dan zal nog een andere, nog ergere oorlog ontstaan. Als eenmaal de nacht wordt verlicht door een onbekend licht, weet dan dat dit het grote teken van God is, dat Hij de wereld voor haar misdaden zal straffen door oorlog, hongersnood en vervolging van de kerk en de Heilige Vader”

Op 25 januari 1938 werd heel Europa ‘s nachts verlicht door een geweldig noorderlicht in alle mogelijke kleuren. Volgens de krant “Het was alsof reusachtige schijnwerpers heuvels, dalen dorpen en steden bestreken, alles in een onwerkelijk licht stellend”

De eerste maal dat de nacht op deze manier de hemel op een spectaculaire manier verlichte was kort voordat Hitler Oostenrijk binnenviel.

Zeven dagen voor het officieel uitbreken van de tweede wereldoorlog op 23 augustus 1939, gebeurde het opnieuw dat de hemel op dezelfde wijze werd verlicht. Hitler die dit zelf ook aanschouwde zag dit roodachtige licht aan voor het teken dat het ditmaal niet zonder bloedvergieten zou verlopen. Het vreemde licht werd later door wetenschappers de “Aurora Bolealis” gedoopt. Het is nog steeds een raadsel hoe dit kan in streken kan voortkomen, buiten de magnetische velden van de polen.

Op een tweede foto (hier niet weergegeven) van de menigte toont nog duidelijker aan dat iedereen wel degelijk naar hetzelfde punt kijkt. Kunnen 70.000 mensen allemaal het slachtoffer zijn van wat men zo graag probeert te verklaren als een massahysterie? In ieder geval zagen alleen de kinderen Maria die de oudste van de drie “Lucia” aansprak. Wat ze haar nog meer verkondigde, was dat ze Jacinta en Francisco spoedig bij haar zou nemen. Dit betekende natuurlijk dat ze gingen sterven wat kort nadien (3 jaar) ook gebeurde.

(Het zonnewonder deed zich voor zoals voor het publiek aangekondigd werd op de dag van de laatste verschijning, 13 oktober 1917). Daardoor was er zo’n massale toeloop.

Hoe dan ook de twee eerste voorspellingen die er eigenlijk vier waren (einde oorlog, overlijden van broer en zus, begin tweede oorlog, het licht aan de hemel), kwamen letterlijk uit, inclusief het beloofde teken aan de hemel.

Het bleef echter niet bij deze twee voorspellingen en Maria vertrouwde Lucia een derde voorspelling toe die niet voor 1960 mocht bekendgemaakt worden omdat men het dan beter zou begrijpen. De voorspelling werd aan de paus overhandigd die duidelijk geshockeerd dit geschrift verborg onderaan in de lade. Wel stuurde hij later aan alle grootmachten een kopij. Van een later congres tussen de paus en de hoogste kerkelijke kringen waarbij het geheim met deze werd besproken in een overleg, is alleen geweten, dat de kerkoversten duidelijk aangedaan naar buiten zijn gekomen. In 1960 was het dan eindelijk zover en Johannes XXIII opende de envelop met de letterlijke boodschap en deelde dit geheim met kardinaal Ottaviani. De paus zou de brief met bevende handen hebben gelezen.

Lucia werd non en tot op heden leeft ze nog. Lucia is na 1960 blijven aandringen bij de paus om dit geheim openbaar te maken omdat het de wil van Maria was. Zoals reeds gezegd reconstrueerde ze de letterlijke boodschap en deelde dit geheim met Pater Pio (de pater die ook stigmata vertoonde en kon leviteren).

Het derde geheim

Eer er zeker van te zijn dat ik de werkelijke tekst te pakken had gekregen consulteerde ik wel degelijk verschillende bronnen. Zoals naast de reeds genoemde personen kreeg ik ook de verklaringen te zien van Agostina Fuentes, Broeder Michael van de Heilige Drie-eenheid, Kardinaal Ottaviani, Vader Alonzo, De Fatima Organisatie en zuster Lucia zelf.

Kardinaal Ottaviani had Lucia gevraagd waarom de voorspelling niet vóór 1960 mocht worden verkondigd. Lucia had daarop geantwoord “Dat het dan duidelijker zou geweest zijn”. En inderdaad is in de jaren 1955 tot 1960 iets gebeurd dat verstrekkende gevolgen voor onze aarde kon hebben, de ontwikkeling van de H-bom.

Een en ander zal blijken uit de letterlijke vertaling van de derde voorspelling.

En nu de letterlijke voorspelling

Belangrijke mededeling:
Let op de juiste woorden van de tekst. Deze voorspelling kan nog steeds voorkomen worden. Dit blijkt ook uit verschillende progressies die sommige Bijna Doodervaarders hebben mogen aanschouwen van het licht. Ook de datum is niet exact te bepalen. Enkele andere betrouwbare artikels betreffen beschrijvingen van dergelijke doemscenario’s, zoals BDE’s, Progressie, en andere beelden die sommigen mogen aanschouwen hebben zoals ook sommige ontvoerden van UFO’s. Ook de moeilijk te ontcijferen voorspellingen van Nostradamus, die zoals hij zelf zegt, hun waarheid slechts kenbaar maken NA het gebeuren, geven hierover meer duidelijkheid.

Wees niet angstig. Ik ben de Moeder van God die nu tot u spreekt en je vraagt om de volgende boodschap kenbaar te maken aan de hele wereld. Zodoende zul je sterke weerstand ondervinden. Luister goed met volle aandacht naar wat ik u nu vertel:
De mens moet zichzelf corrigeren. In alle nederigheid dient men vergiffenis te vragen voor de zonden die men heeft begaan en die men nog zal begaan. U wilt dat ik u een teken geef, zodanig dat iedereen je woorden zal aanvaarden die ik door jou aan de mens toevertrouw. Je hebt het mirakel van de zon gezien, en iedereen; de gelovigen, de sceptici, de boeren, de stadsmensen, de wijzen, de reporters en de geestelijken, allen hebben het gezien. Verkondig daarom in mijn naam;

Een groot lijden zal de mens ten deel vallen, niet nu, niet morgen maar in de tweede helft van de 20ste eeuw. Ik heb deze boodschap al gegeven aan de kinderen Melania en Massimino in “La Salette” maar vandaag herhaal ik dit aan jou omdat de mensheid gezondigd heeft tegen mijn Gift. Er is geen orde waar ook ter wereld en Satan heerst op de hoogste posities. Hij regeert en bestuurt het beloop der dingen. Hij zal er letterlijk in slagen de top van de kerk te beheersen. Hij zal erin slagen de ziel van de grote wetenschappers te verleiden om krachtige wapens te ontwikkelen die grote delen van de wereld kan vernielen in enkele minuten. Hij zal de macht in handen krijgen om de hele mensheid te overheersen en Satan zal aanzetten om enorme hoeveelheden van deze wapens te produceren. Als de mens daar geen ommekeer maakt dan zul je zien dat God de mens zal straffen; nog harder dan hij deed door de zondvloed.

De tijd der tijd en het einde aller tijden zal komen als de mensheid zich niet bekeert en alles laat zoals het is. Mocht de macht nog toenemen dan zal de macht van de mens de zwakkere vernielen. De tijd voor het grote oordeel zal ook komen voor de kerk, Kardinalen zullen tegen Kardinalen opkomen, bisschoppen tegen bisschoppen, Satan zal met hen zijn en zal alles veranderen in Rome. Wat rot is zal vallen en nooit meer opstaan. De kerk zal in het duister geraken en de wereld door terreur overheersen. De tijd zal komen dat geen koning, keizer, Kardinaal of Bisschop zal wachten op hij die gaat komen, maar zal straffen zoals overeenkomstig de plannen van mijn Vader.

Een grote oorlog zal uitbreken in de tweede helft van de 20ste eeuw. Vuur en rook zal uit de hemel vallen, het water van de oceaan zal stoom worden, en het schuim zal alles doen ten onder gaan. Miljoenen en miljoenen mensen zullen sterven van uur tot uur. Degenen die overleven zullen de doden benijden. Waarheen men ook zal kijken zal er doodsangst en hulpeloosheid zijn. Overal zullen er ruinen zijn in alle steden. Zie, de tijd komt dichterbij en het wordt steeds hopelozer. Het goede zal verdwijnen met het slechte, de groten met de kleinen, de kerk met haar gelovigen en de heersers met hun volk. Overal zal er dood zijn door de dwaasheid van de gewetenlozen en de volgers van het kwade. De wrede heersers zullen over de wereld heersen en degenen die dit zullen overleven zullen God weer gaan verkondigen en hem dienen zoals vóór de wereld zo pervers werd.
Ga, mijn kleine en verkondig dit. Voor dat doel zal ik altijd aan je zijde staan om je te helpen.

      Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt